Norge

Slik vil Forsvaret stanse fienden i Finnmark

I august studerte to av Hærens tyngste avdelinger hvordan et angrep kan stanses i Finnmark. I sin kommende rapport om fremtidens forsvar går forsvarssjef Haakon-Bruun Hanssen selv til angrep.

Nå i september var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på øvelse med Hæren. Admiralen, som i sin operative karriere bl.a. var ubåtkaptein, tok selv tak som geværsoldat.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Midt under innspurten for rapporten om fremtidens forsvar studerte Telemark bataljon og Panserbataljonen – Norges to profesjonelle hæravdelinger – hvordan en fiende kan stanses i Finnmark.
 • Forsvarssjefen har landet på at han vil ha alle de 52 planlagte F-35 kampflyene.
 • Flere partier på Stortinget har andre planer.
 • Her kan du lese om lekkasjene fra forsvarssjefens rapport.
  Torsdag 1. oktober legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen frem den mest spennende rapporten i nyere tid om Forsvaret.

Den handler om det forsvaret Norge bør ha, og det forsvaret man kan få for summen som Stortinget bevilger i dag.

Rapporten kalles formelt Fagmilitært Råd (FMR). Den står i sentrum når Stortinget i månedene som kommer skal diskutere og vedta ny langtidsplan for Forsvaret.

Det er første langtidsplan i den nye sikkerhetssituasjonen for Norge.

Studerte hvor en fiende kan stanses i Finnmark

Samtidig som et nytt utkast til FMR ble bearbeidet, i månedsskiftet august-september, var mekaniserte avdelinger (avdelinger med stridsvogner) fra Hærens to profesjonelle avdelinger, Telemark bataljon og Panserbataljonen, på befaring i Finnmark.

Skarpskytter fra HV under øvelse Joint Viking i Finnmark, i vår.

Etter det Aftenposten får bekreftet var oppgaven å se hvor, og hvordan, en fremrykkende fiende bør stanses. Ifølge lekkasjer fra FMR er nettopp det å plassere en tung avdeling på Porsangermoen i Finnmark ett av forslagene i FMR.

Slik forklarer Forsvaret tilstedeværelsen:

— Vi kaller dette et «samarbeidsseminar på bataljonsnivå». Disse tar ofte utgangspunkt i operative planverk. Man tar ikke med seg hele avdelingene eller militært utstyr, men ledere for avdelingene, sier oberstløytnant Aleksander Jankov, talsmann for Hæren.

— Dette er helt normalt. Det gjøres hvert år på ulike steder i Norge, sier Jankov.

Norske soldater i Finnmark under vårens øvelse Joint Viking. En øvelse Russland lot seg provosere av.

Aftenposten har fått bekreftet at Telemark bataljon og Panserbataljonen underveis så på hvordan man bør takle en eventuell konflikt i Finnmark, som å se på hvor en eventuell strid skal starte, hvor en fiende kan stanse og hvor lenge man kan drive oppholdende strid.

Dessuten bli kjent med «sperretiltak» som fortsatt eksisterer fra den kalde krigen, samt å fordele ansvar mellom bataljoner og andre avdelinger.

— Jankov, hva er din kommentar til dette?

— Det ville være meningsløst å reise opp dit, uten å diskutere «fag». Det samme ville skje i Oslo, Troms og Nordland. Dette er en kosteffektiv måte å drive kompetanseheving på.

- Hvor i Finnmark ble seminarene holdt?

— Panserbataljonen var i Vest-Finnmark, i området ved Alta. Telemark bataljon var flere steder, som hos Grensevakten og ved Porsangermoen.

- Kunne Aftenposten få tilsendt bilder fra seminaret?

-Jeg tviler på at det eksisterer noen bilder. Det er ikke vanlig at man tar med fotograf ut på denne type aktivitet, sier Jankov.

- Det operative seminaret fant sted mens forsvarssjefen var under innspurten med FMR?

— Det er riktig, dette henger ikke sammen. Det som skjedde i Finnmark er at avdelingene ble samkjørt på operative systemer, så på muligheter og begrensninger. Man bruker mest tid på å diskutere samarbeidsformer, hvordan løse oppgaver i året som kommer, sier Jankov.

«Spekulativt å se dette i sammenheng med endret sikkerhetssituasjon»

- Samlingen fant sted i Finnmark, noe det er naturlig å sette i sammenheng med en endret sikkerhetssituasjon?

— Det vil være spekulativt. En viktig grunn til at Finnmark ble valgt var at det nettopp har vært avholdt en stor øvelse her. Vi kunne derfor se på erfaringene fra denne, erfaringer som det er viktig at vi holder ved like, sier Jankov.

Står på at Norge må ha 52 stykk F-35 kampfly

I juli skrev Aftenposten om forslaget til rapport slik det forelå ved utgangen av juni. Utkastet innebar et Forsvar forsvarssjefen selv ikke ville ha.

Etter det Aftenposten erfarer vil Bruun-Hanssen i den endelige rapporten , i et eget kapitel, være langt mer offensiv.

Ved å beskrive hva som trengs for at Forsvaret skal være troverdig. Det vil si fylle sin primæroppgave, å stå imot et angrep og holde ut til allierte kommer til unnsetning.

Lørdag 19. september fortalte vi at Bruun-Hanssen under arbeidet med FMR har vurdert kjøpe færre F-35 kampfly enn planlagt, nemlig 52. Da Norges første F-35 fly ble avduket i Fort Worth, Texas, tidligere denne uken, fastslo imidlertid forsvarssjefen at han vil ha alle 52 fly.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under avdukingen av Norges første F-35 kampfly, hos produsenten Lockheed Martin i Fort Worth, Texas.

Flykjøpet, inkludert drift, vedlikehold og oppgraderinger 2015-2054, er beregnet til å koste 254 milliarder 2015-kroner. Utgiftene legger et formidabelt, økonomisk press på Forsvarets øvrige avdelinger og aktiviteter.

Fortsatt går debatten om flyets egenskaper egentlig passer Norge. Her er ti viktige debattpunkter.

Forsvaret Norge bør ha koster 180 mrd. ekstra – minst

Ifølge lekkasjer fra et ferskt utkast til FMR, gjengitt på nettstedet aldrimer.no, trenger Forsvaret ifølge Bruun-Hanssen 180 milliarder kroner utover dagens forsvarsbudsjett. Vel å merke bare for å beholde dagens våpensystemer, de neste 20 årene.

Begrunnelsen fra forsvarssjefen i et lekket dokument lyder slik:

«Vi må tilføre Forsvaret nye kapasiteter for å stå rustet til å møte de mest alvorlige og krevende utfordringene. Vi må styrke evnen til å forsvare vårt eget territorium og interesseområder, i tett samarbeid med våre allierte.»

Av nye kapasiteter som nevnes er luftvern, droner, satellitteknologi og langtrekkende missiler.

Spørsmålet er om summene fra baser og anlegg som foreslås nedlagt vil monne med tanke på slike innkjøp.

Lekkasjer fra DMR: Flytter stridsvognavdelinger til Finnmark

Nettstedet aldrimer.no, som fokuserer fullt og helt på Forsvaret og Norges sikkerhetssituasjon, omtalte i august dokumenter fra det som i praksis blir en nest siste runde i Forsvaret om FMR.

I dokumentet tildeles altså Telemark bataljon og Panserbataljonen en fremtidig oppgave i Finnmark.

Om Hæren heter det:

«Det tyngste elementet blir ... plassert i den gamle Garnisonen i Porsanger, der det skal etableres en stående og mekanisert kompanistridsgruppe med utgangspunkt i avdelinger fra Brigade Nord (fellesbetegnelse for norske hærstyrker).

Kompanistridsgruppen vil dermed få den lite trivelige oppgaven i en krigssituasjon med å forsøke å sinke en fremrykkende fiende som er på vei vestover i Finnmark.»

Norske hærsoldater på Finnmarksvidda under øvelse Joint Viking i vår. Disse er fra 2. bataljon, som er en blanding av profesjonelle soldater og vernepliktsoldater.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen siteres på følgende, fra det lekkede dokumentet:

«Kompanistridsgruppen har blant annet kampluftvern, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner, og utgjør et komplett taktisk samvirkesystem som kan integreres med fellesoperative kapasiteter.»

«Betyr at fronten flyttes fra Troms til Finnmark»

Det er kommet frem at Forsvaret under den kalde krigen opererte med planer der en invasjon skulle stanses ved Lyngen i Troms. Der Nord-Norge er på sitt smaleste. Dette ble oppfattet som at hele Finnmark skulle oppgis.

Nå stilles det spørsmål internt i Forsvaret om en plan med å stanse en fiende i Finnmark er politisk motivert, mer enn den er realistisk. Flere mener at Forsvaret hverken har ressurser eller personell til å bremse en fiende som Russland, i Finnmark, til alliert hjelp måtte være et faktum.

Foreslår nådetid for Sjøforsvarets MTB-våpen?

Hva vil så forsvarssjefen ellers foreslå, om han ikke får mer penger enn nå eller bare litt mer penger?

Lekkasjene slik aldrimer.no gjengir dem beskriver store innhugg i Forsvaret, om kjøpet av F-35 blir stående fast og det ikke kommer penger til det forsvaret Haakon Bruun-Hanssen mener Norge faktisk trenger.

Lekkasjene beskriver at forsvarssjefen ønsker å beholde de omstridte, lynhurtige MTB-båtene, men bare frem til F-35 flyene blir operative og får om bord norskproduserte missiler av typen JSM.

MTB-ene har i likhet med de store fregattene i dag en marineutave av samme missil, kalt NSM. Hva som så skal skje med MTB-båtene når F-35 er operative, noen år inn på 2020-tallet, er ikke klart.

MTB-båten KNM «Storm» i Porsangerfjorden under øvelse Joint Viking i Finnmark i vår.

I de første årene skal Bruun-Hanssen ha som mål å bygge opp flere besetninger både for fregatter og MTB-båter. Mens det skal kuttes ned på personell ved ledelse, støtte og administrasjon på land.

I lang tid har spesielt fregattene slitt med å holde på besetninger og skaffe reservedeler for å holde skipene i drift. Skip til milliarder har ligget som deleskip.

Hvis Bruun-Hanssen nå får det som han skal marinen – i hvert fall deler av året – ha kapasitet til å kunne være til stede i Nord-Norge. Med en såkalt Task Group (TG), en gruppe av fartøyer bestående av minimum én fregatt, to MTB-båter, en ubåt, foruten kapasitet til å rydde miner og ulike støttefunksjoner.

Garden tilbake til kun parade og musikkorps?

I november 2013 kunne Aftenposten fortelle at Garden skulle utstyres med tyngre våpen, og bli en viktig del av beskyttelsen av Oslo, rent militært. Det skjedde etter at tidligere forsvarssjef Harald Sunde hadde gått inn for at gardistene skulle miste militær utdanning, og bli pyntesoldater.

Garden fikk dag også tyngre våpen, kampvogner inkludert.

Her trener Garden i nærheten av Oslo, med tungt militært materiell. Det står de nå igjen fare for å miste, ifølge lekkasjer fra forsvarssjefens utkast til FMR.

Nå kan prosessen ifølge lekkasjer gjengitt på aldrimer.no bli reversert.

«Hans Majestet Kongens Garde justeres til en redusert bataljonsstørrelse med fokus påvakthold på Slottet, representasjonsoppdrag for Kongehuset samt parade og musikkorps,» heter det i et dokument det vises til.

Stortinget kan komme til å kutte i antall F-35

Venstre og SV

Utenom SV er Venstre det partiet som klarest har sagt fra at Norge bør kjøpe færre F-35 kampfly.

Frp

Til Aftenposten sier Christian Tybring-Gjedde, Frp-medlem i Utenriks— og forsvarskomiteen dette:

— Å kutte i antall fly bør vurderes, dersom det gjør at Forsvarset kan opprettholde kapasiteter på andre områder.

Antallet fly må stå i forhold til Forsvaret vi har for øvrig. Vi har inngått en kontrakt på kjøp av fly, men vi er ikke bundet opp til et visst antall, sier Tybring-Gjedde.

KrF

I en sms skriver KrF-leder og komitémedlem Knut Arild Hareide følgende:

— Vi har hele tiden holdt muligheten åpen for å kjøpe færre F-35 enn det antallet det har vært snakk om. Konsekvent. Vi har ikke tatt endelig stilling til antall. Vi vil blant annet se dette i lys av det som kommer frem av prioriteringer og strukturvalg ved behandlingen av neste langtidsplan for Forsvaret til våren.

Ap

Aps komitémedlem Svein Roald Hansen sier at partiet ikke har diskutert å kutte i antall F-35.

— Dette fordi det ikke har foreligget noe grunnlag for å diskutere dette, eller forslag om å gå ned på antall, sier Hansen.

Høyre

Høyre står på sin side klippefast på kjøpet av 52 fly.

— Vi har ikke diskutert dette i partiet, fordi det er uaktuelt. Dette er ikke tiden for å redusere denne type kapasiteter i Forsvaret, sier komitémedlem Øyvind Halleraker.

Her er et knippe artikler som gir innsikt i dagens forsvar og om forholdet til Russland:

Både Russland og Norge har økt øvingsaktiviteten i nord.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har gjort et klart at dagens forsvar ikke holder mål.

Dette var foreløpig siste gang man kastet om på Hans Majestet Kongens Garde.

Aftenposten skrev nylig om de mest kontroversielle sakene i Forsvaret siden den kalde krigen.

Slik er Norges forhold til Russland endret.

Les mer om

 1. Forsvaret