Slik vil NHO spare penger på utbygging av vei og jernbane

Samfunnet kan spare milliarder på å kutte ut dagens praksis med å bygge nyeflaskehalser på vei og jernbane og i stedet bygge helhetlig, viser analyse.

Aftenposten dokumenterte lørdag at det er typisk norsk å bygge stadig nye flaskehalser.

I tillegg vil byggearbeidene gå langt raskere, viser analysen som NHO denne uken presenterer for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

En typisk norsk måte å bygge vei og jernbane på er å dele en strekning inn i en rekke mindre strekninger. Deretter skal hver eneste av dem vente på finansiering over statsbudsjettet.

Som Aftenposten dokumenterte lørdag, er det også typisk norsk å bygge annenhver av strekningene ut til dobbeltsporet jernbane eller firefelts motorvei.

Dermed bygges stadig nye flaskehalser som skaper kø på veiene og lang ventetid for tog som må vente til motgående tog har passert.

NHOs transportplan

Det er ikke bare frustrerende for de reisende, ifølge NHO er det også både en dyrere og mer langsom måte å bygge på enn alternativet:

Helhetlig utbygging av hele prosjekter som er fullfinansiert fra første dag. Planleggerne kaller det prosjektfinansiering.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) lanserer torsdag sin egen transportplan for perioden 2014 til 2023. Den blir presentert på en konferanse hvor blant annet samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil være til stede. NHO har blant annet fått analysefirmaet Vista Analyse til å beregne hvilke besparelser bruk av prosjektfinansiering vil bety for tre konkrete samferdselsprosjekter

Prosjektene er:

  • Utbygging av E6 til ny firefelts motorvei mellom Kolomoen og Lillehammer.
  • Fullførelse av dobbeltspor på hele Vestfoldbanen
  • E39 Rogfast, som er ny forbindelse mellom Stavanger og Haugesund.
  • I beregningen av samfunnsøkonomisk virkning er trafikknytten en viktig faktor. Det betyr effekten av at folk kan ta i bruk ny vei og jernbane tidligere enn ved tradisjonell utbygging.
  • Tilsvarende er utbyggingskostnaden også redusert på grunn av raskere byggetid. Samlet gir summen av sparte investeringskostnader og tidligere realisert nytte denne samfunnsøkonomiske gevinsten for de ulike prosjektene:
  • For E6: Mellom 0,5 og 1,4 milliarder kroner avhengig av hvor rask fremdriften kan gjøres.
  • For Vestfoldbanen: Mellom 2,1 og 3,9 milliarder kroner avhengig av fremdrift.
  • For E39: Mellom 0,6 og 1,7 milliarder avhengig av fremdrift.

Raskere

– Forklaringen på de store sprikene i mulig innsparinger ligger i de forutsetningene som er lagt til grunn. Hvis et prosjekt kan forseres med ett år, så vil det gi en gevinst. Den gevinsten blir enda mye større hvis vi kan bygge enda raskere. Jo raskere vi kan bygge, desto mer kan vi spare, og vi vet av erfaring at prosjektfinansiering gir raskere gjennomføring, sier NHO-sjef John G. Bernander.

Fremdrift

– Det avgjørende er at hele prosjektet er finansiert fra første dag, og at det har en god fremdrift. Det er mye å spare på i forhold til utstyr og arbeidskraft. Å bygge en parsell, rigge ned utstyret og flytte det videre til en annen, er lite effektivt. For maksimal utnyttelse utstyret må det bygget helhetlig, påpeker NHO-sjefen.