Norge

Jernbaneverket vil bli et eget statsforetak

Jernbaneverket vi bli et eget statsforetak. De vil ha et eget transportdirektorat som får ansvar for planlegging av både vei og jernbane. Og de vil ha mer makt.

Flirt representerer det nyeste ved norsk jernbane i dag. Nå vil hele sektoren omorganiseres Foto: Stein J. Bjørge

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det er i kommende nummer av sitt eget blad at jernbanedirektør Elisabeth Enger stiller seg i spissen for en jernbanerevolusjon.

I dag styres Jernbaneverket og mye av norsk jernbane av Samferdselsdepartementet. I stedet vil Jernbaneverket bli et eget statsforetak, med stor innflytelse på jernbanedriften.

Dette statsforetaket må gis stor handlefrihet til å gjennomføre vedlikeholdspakker som går over flere år, og til å styre store, sammenhengende utbyggingsprosjekter, mener Enger.

I tillegg ønsker hun seg et eget Transportdirektorat som kan samordne utbygging i Norge av alle transportformer, inkludert vei og bane.

Jernbaneverket har foreløpig ikke tatt stilling til hvem som skal stå som direkte eier.

— Skilsmissen ble ikke fullført

I dag har Avinor stor innflytelse på utbygging av luftfarten, som den store utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Mye takket være egne inntekter gjennom flyavgifter og taxfree-salg.

- Er det en slik modell du ønsker deg, Enger?

— Politiske avgjørelser vil nok fortsatt ha større betydning for jernbanen enn luftfarten. Ikke minst fordi vedlikehold blir finansiert av statskassen.

- Men likevel, du vil nærme deg Avinor?

— For gjennomføring av prosjekter bør vi ha betydelig større frihet. I dag gjør vi avtaler for vedlikehold for ett år av gangen. Det er dyrt.

Jernbanestasjoner med arealet rundt representerer enorme verdier. De vil både Geir Isaksen i NSB (bildet) og Jernbaneverket ha styringen på. Foto: Per Annar Holm

For ikke lenge siden presenterte NSB-sjef Geir Isaksen sitt ønskescenario:

Les også

NSB vil kvitte seg med NSB og Jernbaneverket

Det har også Ruter gjort.

— Enger, hvor kolliderer dine og NSBs ambisjoner?

— Jeg synes ambisjonene er ganske sammenfallende. Vi ser begge skilsmissen fra 1996 som ufullendt, og ønsker å fordele oppgavene på nytt. Vi er enige om at infrastruktur og stasjoner bør høre hjemme på samme sted.

Konkurrerer med NSB om verdifulle eiendommer

- I dag ligger Rom Eiendom under NSB. Nå ønsker dere å overta?

— Det er ingen kamp mellom oss her. Vi snakker om helt nyetablerte organisasjoner.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger Foto: Anette Karlsen

— Likevel ønsker Jernbaneverket som ny organisasjon å overta Rom Eiendom?

— Ja. I dag har NSB stasjonene som fantes før 1996. Vi eier de nye, og dem vil det bli stadig flere av, ettersom InterCity bygges ut.

- Aftenposten har tidligere skrevet at JBV også ønsker å påvirke utviklingen av stasjoner som knutepunkter?

— Ja, og det skjer nå, ettersom vi blir en del av arbeidet med å utvikle bymiljøavtaler med byene, med Veivesenet i spissen, sier Enger.

Venstre er første parti som kommenterer Engers utspill.

— Det er veldig bra at alle store aktører på jernbanen nå har lagt frem endringer. Vi tar tak i dette straks og jeg og Venstre vil ha fortgang i endringene, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja.

Regjeringen vil ikke mene noe

- Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, hva er din umiddelbare kommentar?

— Det gode er at offentlige selskaper, ikke bare private, viser at de vil være med drive frem nødvendige endringer. Innholdet vil jeg nødig kommentere nå, ettersom vi er midt i et intenst reformarbeid, sier Solvik-Olsen.

Flirt representerer det nyeste ved norsk jernbane i dag. Nå vil hele sektoren omorganiseres. Foto: Stein J. Bjørge

Ifølge hans statssekretær John-Ragnar Aarset er departementet enig med NSB og JBV om gå gjennom arbeidsfordeling og organisasjon.

— Det ligger enorme verdier i stasjonene og arealet rundt, som jernbanen i dag eier. Hvem bør eie disse?

— Det vil vi ikke ha noen mening om nå.

- Når skal dere konkludere?

— Det tør jeg ikke si. Vi er i ferd med å tegne noen skisser.

- Det er langt frem?

— Det er det, sier Aarset.

Har Flytoget med på laget

Elisabeth Enger får følge av Flytoget-sjef Linda Bernander Silseth.

Hun sier til Jernbanemagasinet at dagens organisering av jernbanesektoren er utdatert, og at den ikke løser fremtidens utfordringer.

Dette sier Elisabeth Enger:

- Jernbanesektoren er moden for omfattende og reelle endringer, sier Enger og understreker at de trengs for å kunne gjennomføre viktige samfunnsoppdrag på en god måte.

– I dag har Jernbaneverket mange oppgaver, fra å drifte, vedlikeholde og bygge jernbane til å fungere som et utredningssekretariat for Samferdselsdepartementet. Selv om vi både effektiviserer og omorganiserer oss, er vi avhengige av bedre rammevilkår og en klarere rollefordeling mellom ulike aktører, både i og utenfor sektoren.

— For skal vi virkelig få mer jernbane for pengene, trenger vi reell handlefrihet i gjennomføringen av det politikerne har bestemt, resonnerer Enger.

— Enger ser for seg et nytt direktorat som legger til rette for politiske beslutninger og tar seg av helhetlig transportplanlegging inkludert å utarbeide rutemodeller og foreta statlig kjøp av alle typer transporttjenester. Jernbaneforetaket skal være gjennomføreren.

— I stedet for å vente på utfallet av årlige statsbudsjetter, er tanken at foretaket forholder seg til politisk vedtatte vedlikeholdspakker for minst fire år om gangen.

– På den måten kan vi gjennomføre mer sammenhengende vedlikehold i form av større og mer helhetlige prosjekter med bedre og raskere fremdrift. Vi vil uten tvil oppnå mer gunstige avtaler i leverandørmarkedet enn i dag. Med dagens tilstand på infrastrukturen – og måten den er dokumentert på – er vi avhengig av å gjøre det daglige vedlikeholdet i egen regi, sier Enger.

 • Les også:Dette er noen av jernbanens problemer i dag.

Dette er Jernbaneverkets ønskeliste:

 • 1 Et transportdirektorat får ansvar for transportplanlegging på tvers av transportformene.
 • 2 En langsiktig transportplan omfatter helheten i kollektivtrafikken. Staten tar et betydelig ansvar for investeringene i direkte tilskudd til prosjekter. Samordning av tiltakene i byene mellom staten, fylkeskommuner og kommuner skjer i forpliktende prosesser knyttet til overordnede utredninger.
 • 3 Rutemodeller og statlig kjøp av transporttjenester legges til transportdirektoratet.
 • 4 Et eget planregime etableres for større vei- og jernbaneprosjekter.
 • 5 Systemet med konseptvalgutredninger (KVU) og kvalitetssikringer (KS) evalueres.
 • 6 Jernbaneverket omdannes til statsforetak. Oppgaveporteføljen gjennomgås, og plan- og forvaltningsoppgaver inngår i all hovedsak i transportdirektoratet.
 • 7 Jernbaneforetaket får eierskapet til stasjoner og terminaler, og inntekter fra eiendom utvikles som en delfinansiering av foretaket. Verksteder etableres som uavhengige enheter.
 • 8 Feilretting og tilstandskontroll utføres inntil videre av jernbaneforetaket i egen regi. Foretaket gjennomgår tiltak for å øke kvaliteten med lavere ressursbruk.
 • 9 Det vedtas en vedlikeholdspakke for jernbanen med varighet for minst fire år om gangen.
 • 10 Utbygging av ny jernbane og vedlikehold av eksisterende utføres etter konkurranse mellom private tilbydere på oppdrag fra jernbaneforetaket. Innsatsen for å få god effekt av konkurranse og et velfungerende leverandørmarked styrkes.
 • 11 Den gjenstående delen av InterCity-utbyggingen gjennomføres med en samlet styringsramme der finansieringen garanteres ved oppstart. Ut fra kravene til effekt/kvalitet og ferdigstillelse får jernbaneforetaket frihet til å gjennomføre utbyggingen innenfor styringsrammen og forplikte staten i avtaler med entreprenører og leverandører.
 • 12 Jernbaneinvesteringer bør vedtas i større satsinger (som IC), der jernbaneforetaket etter vedtak om oppstart har anledning til å inngå kontrakter og om nødvendig ta opp lån for midlertid finansiering for optimal gjennomføring.
 • 13 Egne utbyggingsselskaper bør etableres for gjennomføring av prosjekter som omfatter vei og jernbane på samme strekning eller for jernbaneprosjekter med en betydelig andel særskilt finansiering utenfor statskassen.
 • 14 Anbudsutsettelse av persontogtjenester skjer i større pakker med langsiktige kontrakter.

- Kan ikke både være eier og føre tilsyn

Jernbaneverket får også delvis støtte fra Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

— At man i offentlig sektor kan komme opp i en situasjon der man forsømmer investeringer og vedlikehld så lenge at man faktisk ikke er i stand til å levere, ville neppe skjedd i en privat bedrift, hever Brubakk.

— Man kan ikke ha ett departement som eier både tilsyn, forvaltningsorganer og statlig eide bedrifter, sier Brubakk til Jernbanemagasinet, og ber Regjeringen rydde opp.

Les også

Slik vil NSB-sjefen løse togproblemene i Norge

Les mer om

 1. Samferdsel