Forsvarssjefen er helt enig i kritikken fra Riksrevisjonen: – Lever på nåde

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem, sier riksrevisoren. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen innrømmer at IT-systemene «lever på nåde».

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er enig i at Forsvarets digitale «grunnmur» er for dårlig.

Riksrevisjonen har gransket om Forsvarets informasjonssystemer er sikre og fungerer effektivt. Da riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la frem funnene tirsdag, sparte han på ingen måte på kruttet.

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem. Noen gang. Vi bruker i dag vårt sterkeste kritikkform, «svært alvorlig». Svakhetene vi avdekker, kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier han.

Og rapporten er svært tydelig i sin tale. Det står ikke bra til, ifølge Riksrevisjonen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er helt enig.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gikk hardt ut mot Forsvaret tirsdag etter å ha avdekket store mangler.

– Lever på nåde

– Jeg deler dette synet. Det er svært alvorlig. IT-systemet vi har i dag, lever på nåde. Og det lever egentlig takket være flinke folk, ikke gode teknologiske løsninger. Dette er ikke blitt bedre siden Riksrevisjon gjorde undersøkelsene. Tvert imot, systemene er bare blitt eldre, sier Kristoffersen til Aftenposten.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Jeg er bekymret for den digitale sikkerheten til Forsvaret, svarer Kristoffersen.

– Er det så dårlig at det i seg selv utgjør en sikkerhetstrussel?

– Det er så dårlig som Riksrevisjonen påpeker. Det kan utgjøre en trussel, men vi gjør det vi kan for å drifte det så sikkert som mulig.

Forsvaret er i gang med å finne en ny digital plattform, men det tar tid.

– Vi har datalagring, men det er for dårlig. Vi ser på hvor ting er lagret og flytter informasjon for å redusere risikoen, sier Kristoffersen.

– Hvorfor er det så vanskelig å få til en ny digital plattform?

– Det er først og fremst fordi en sivil leverandør ikke bare kan overta dette. Det er snakk om høygradert informasjon. For det andre, er det snakk om store summer, så vi må være helt sikre på at pengene investeres på riktig måte, sier han.

Klarer ikke å stanse angrep

Konklusjonen etter Riksrevisjonens gjennomgang er at IT-systemene har mangler, og at de fungerer for dårlig sammen. Og Forsvarsdepartementet er for dårlige til å lede.

Rapporten slår fast at det norske forsvaret har:

  • Begrenset evne til å oppdage og stanse digitale angrep.
  • Informasjonen skjermes ikke i tråd med sikkerhetsloven.
  • Dårlig sikkerhetsstyring.

Problemene har vært kjent helt siden 2010 for Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det gjør saken enda mer alvorlig, ifølge riksrevisoren.

– Det er overraskende at det ikke er tatt tak i. De har kjent til dette. Og besluttet tiltak, men ikke iverksatt dem. Vi mener dette er svært alvorlig, sier Schjøtt-Pedersen.

Han krever umiddelbar respons fra Forsvarsdepartementet.

– Vi vil følge opp om ett til to år om forholdet er blitt bedre. Det er helt avgjørende at Forsvarsdepartementet tar tak. Nå.

Sist gang Riksrevisjonen brukte den sterkeste kritikkformen «svært alvorlig» var i 2019.

Haakon Bruun-Hanssen var Norges forsvarssjef i perioden 2013–2020.

– Jeg har ingen kommentarer til Riksrevisjonens rapport, skriver han i en sms til Aftenposten.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen brukte uvanlig sterke ordelag i sin karakteristikk av Forsvaret tirsdag.
Forsvaret bruker flere ulike datasystemer for å planlegge, koordinere og gjennomføre sine operasjoner. Dette bildet viser Forsvarets operative hovedkvarter i Nordland.

– Mangler i evnen til å stanse digitale angrep

Riksrevisjonen mener de alvorlige manglene påvirker Forsvarets evne til å fungere. Forsvaret mangler oversikten over og kunnskapen om informasjonssystemene de selv har. Det påvirker muligheten til å ivareta sikkerheten, ifølge Riksrevisjonen.

De mener Forsvaret mangler evnen til å oppdage og stanse digitale angrep. Samtidig har de informasjonssystemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav.

– Forsvaret har ikke oversikt over egen informasjon. Det er uklare ansvarsforhold mellom Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det er svakheter i styring. På alle nivå. Og det er mangel på IKT-kompetanse, sier riksrevisoren.

– Jeg deler Riksrevisjonens oppfatning av at situasjonen er alvorlig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Hemmeligholder rapporten

– Det er funn som bør overraske alle. Hvordan er det mulig at Forsvaret, som har så stor betydning for rikets sikkerhet, i rapport etter rapport får kritikk, sier Schjøtt-Pedersen.

Selve rapporten er hemmelig. Årsaken er at opplysningene kan skade rikets sikkerhet, ifølge Riksrevisjonen.

På spørsmål om hvordan dette påvirker Norge i en situasjon med krig i Ukraina, svarer han følgende.

– Vi er dårligere forberedt enn vi kunne og burde ha vært.

– Klarer ikke å gjennomføre

IKT-utstyret til Forsvaret risikerer å svikte under en militær operasjon. Slik oppsummerer forskningssjef Jan Erik Voldhaug rapporten fra Riksrevisjonen.

– Forsvaret er helt avhengig av IKT for helt grunnleggende ting, som å kommunisere, skyte og kartlegge fiender. Det er svært alvorlig dersom dette ikke fungerer, sier Voldhaug ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han er ikke overrasket over det som kommer frem.

De siste årene har det kommet en rekke rapporter som viser at Forsvaret er for dårlige på IKT. Det besluttes tiltak for å fornye utstyr, men gjennomføringsevnen er lav, sier han.

Forsvarsministeren: Høy prioritet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er enig i at situasjonen er alvorlig.

– Oppfølgingen av tiltakene som er beskrevet i det foregående vil ha høy prioritet, skriver han i et tilsvar til Riksrevisjonen.

Peter Frølich (H), leder i Stortingets kontrollkomité, kaller rapporten viktig og alvorlig.

– Heldigvis er ikke funnene ukjent for norske myndigheter. Funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, sier han.

Even Eriksen sitter i komiteen for Arbeiderpartiet. Han mener det er en klar forventning om å utbedre dette raskt.

– Sårbarhetene Riksrevisjonen har avdekket gir risiko for svekket operativ evne i Forsvaret. Skal vi kunne forsvare landet, med minst mulig tap av menneskeliv og materiell, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon.