Ingen løsning for sykehusstreiken: Nå er over 700 operasjoner utsatt

To sykehus melder om at også barn berøres av streiken.

Nesten 800 pasienter som venter på operasjon har fått beskjed om at operasjonen er strøket, og at de blir satt på ny venteliste.

Tirsdag ble streiken trappet opp med to nye sykehus: Sykehuset Innlandet og Helse Møre og Romsdal.

595 ansatte ved 15 sykehus er nå ute i konflikten som er inne sin fjerde uke og berører tusenvis av pasienter.

Aftenposten har vært i kontakt med landets største helseforetak som er berørt av streiken.

De kan fortelle at de i begynnelsen av denne uken hadde vært nødt til å utsette 764 operasjoner.

Alle opplyser at de må avvise pasienter, og at folk som har ventet lenge på en innleggelse må vente enda lenger.

Ifølge sykehusene er det kun snakk om planlagte operasjoner. Kreftpasienter, øyeblikkelig hjelp og barn skal i utgangspunktet ikke rammes.

Beklager at de ikke har funnet noen løsning

Spekter og Akademikerne var i samtaler tirsdag, men kom ikke til noen løsning.

– Sykehusene gjør en svært god innsats for å begrense konsekvensene for pasientene mest mulig, men ingenting ville vært bedre enn om vi klarte å få avsluttet streiken, sier direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

– Vi beklager sterkt at samtalene med Akademikerne ikke førte fram, til tross for at Spekter har tilbudt en rekke tiltak for å komme dem i møte.

Bratten legger til at hun oppfatter at Akademikerne står fast på sin posisjon om at legenes arbeidstid bare skal kunne planlegges på én måte.

Overrasket over arbeidsgiver

Akademikerne er på sin side svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som de mener er god for sykehusene, de ansatte og pasientene.

– Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må baseres på et kollektivt system, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

– Dette rokker ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene.

Bent Høie: Håper på snarlig løsning

Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper partene finner en løsning så raskt som mulig, og at færrest mulig pasienter blir rammet.

Helseminister Bent Høie

– Men streik er et lovlig virkemiddel mellom partene i arbeidslivet, og Helse- og omsorgsdepartementet har ikke en arbeidsgiverrolle i sykehusene, påminner han.

– Det er det helseregionene som har, og Spekter er deres arbeidsgiverorganisasjon. Uansett gjelder forsvarlighetskravet, noe Helsetilsynet vurderer fortløpende.

Slik er situasjonen:

St. Olavs Hospital

51 ansatte er tatt ut i streik, 41 av dem er leger. Hittil er 255 polikliniske konsultasjoner og 19 operasjoner utsatt. Dette inkluderer dagkirurgi.

– Streikeuttaket berører også behandling av barn. Tre operasjoner til barn er utsatt som følge av streiken, men dette er operasjoner som ikke medfører fare for liv og helse, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

St. Olavs Hospital

Sykehuset i Vestfold

37 er leger og 9 administrativt ansatte er i streik. 605 polikliniske konsultasjoner og 45 operasjoner er utsatt.

– Vi planlegger og omdisponerer som best vi kan innenfor de rammene som gjelder i en situasjon som dette. Så langt setter ikke streiken liv og helse i direkte fare, men det er mange uheldige konsekvenser for pasientene som ikke får den behandlingen de skal ha til avtalt tid, sier HR-direktør Solveig Jølstad.

Vestre Viken helseforetak

(Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike sykehus)

42 ansatte, herav 38 leger, er i streik. Rundt 650 pasienter er berørt av streiken ved fire sykehus og to klinikker. Cirka 620 polikliniske konsultasjoner og rundt 30 operasjoner er utsatt.

– Også barn som er henvist til Ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus med mindre alvorlige tilstander, må fra dette tidspunktet vente lenger på å få time, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Akershus universitetssykehus (Ahus)

63 ansatte er i streik. Mandag var 16 planlagte operasjoner og i overkant av 500 polikliniske undersøkelser utsatt.

Opptrappingen av streiken gir en enda mer utfordrende driftssituasjon for sykehuset.

Akershus universitetssykehus

Haukeland universitetssykehus

61 ansatte er tatt ut i streik. 128 operasjoner er utsatt, inklusive dagkirurgi. 436 polikliniske konsultasjoner er avlyst, men pasientene får time senere. Barn og kreftpasienter er ikke berørt.

Haukeland universitetssykehus

Sykehuset i Østfold

På Sykehuset Østfold er 35 leger i streik. Lørdag var 310 operasjoner og 792 polikliniske konsultasjoner utsatt.

– Med så mange utsettelser vil ventetiden gå opp. Vi har rokert de tilgjengelige legene slik at pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, barn og kreftpasienter ikke er berørt, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Sykehuset i Østfold

Oslo universitetssykehus

143 medlemmer er tatt ut i streik, av disse er 65 leger. 577 pasienter har fått utsatt sin time til poliklinikken. 24 operasjoner er avlyst inntil videre. 16 innleggelser er utsatt.

Ullevål sykehus

Helse Stavanger

70 er tatt ut i streik, 60 av dem er leger. 457 pasienter har fått utsatt timen til polikliniske utredning og 192 operasjoner er utsatt. Kreftbehandling og barn er ikke berørt.

Stavanger Universitetssykehus

Les mer om streiken: