Kritisert for uryddig konsulentbruk: Direktoratet for e-helse frikjenner seg selv

Direktoratet for e-helse ble i sommer kritisert for rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket. Ikke skyldig, svarer de etter å ha gransket egen praksis.

Etter Aftenpostens avsløring tidligere i sommer påla helse- og omsorgsminister Bent Høie Direktoratet for e-helse å redegjøre for sin konsulentbruk.

Aftenposten satte i sommer søkelys på konsulentbruken i Direktoratet for e-helse, som sto for nær halvparten av direktoratets utgifter i fjor.

Det er de som leder utredningen av en felles journalløsning for helse-Norge, kalt Akson, et omstridt IT-prosjekt med en prislapp på 22 milliarder kroner. Prosjektet har i en årrekke vært ledet av Are Muri. Utad har prosjektlederen fått opptre som statens mann, mens han egentlig er innleid konsulent fra PwC, der han er deleier.

Fagolk kritiserte direktoratet for problematisk rolleblanding og for å ha brutt anskaffelsesregelverket da PwC sikret seg en kontrakt verdt 75 millioner kroner på seks arbeidsdager, etter å gitt innspill til kravene staten skulle stille i kontrakten.

Saken vekket sterke politiske reaksjoner, og Helse- og omsorgsdepartementet innkalte umiddelbart direktoratet til et møte og påla dem å redegjøre for sin bruk av konsulenttjenester.

Siden har direktoratet gått gjennom sine rutiner for anskaffelser og konsulentbruk og gjort en juridisk vurdering av sin anskaffelsespraksis ved bestillinger på rammeavtaler for IKT-konsulenttjenester.

Nå foreligger en 70 siders redegjørelse. Der frikjenner direktoratet langt på vei seg selv for anklagene som ble fremmet i Aftenpostens sak.

– I en fersk gjennomgang av vår konsulentbruk og anskaffelsespraksis kan vi ikke se å ha brutt reglene for offentlige anskaffelser. Det er likevel rom for flere forbedringer, sier direktør Christine Bergland.

Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse varsler endringer i arbeidet med Akson. – Denne høsten står vi ved et veiskille. Vi har levert forprosjektrapporten og avventer en eventuell investeringsbeslutning. Prosjektet i sin nåværende form er avsluttet. I den forbindelse er det naturlig å se på organiseringer av arbeidet, sier hun.
Les også

Konsulentmillionene

Anklages for rolleuklarhet

Direktoratet for e-helse bestreber seg på å benytte egne ansatte til kjerneroller,
fagansvar og ledelse av sine programmer. Likevel har de latt Are Muri lede arbeidet med utredningen av gigantprosjektet Akson i flere år.

På vegne av direktoratet har han kommunisert direkte med Helse- og omsorgsdepartementet - samtidig som han har sittet på den andre siden av bordet og signert avtaler med direktoratet på vegne av selskapet sitt, PwC. I årene han har vært sentral i arbeidet med statens e-helseprosjekt, har Muri hatt en total ligningsinntekt på over 45 millioner kroner.

Ikke alle utenforstående har forstått at han ikke var ansatt i direktoratet. I sum en uheldig rolleuklarhet som ikke står seg i offentlighetens lys, mener professorer Aftenposten har snakket med.

I sin ferske redegjørelse skriver Direktoratet for e-helse at de kan dokumentere gode rutiner, og at de opplever at konsulenter som gjør arbeid på vegne av dem, utfører oppgavene profesjonelt og har en god rolleforståelse. Det gjelder også Are Muri.

Det har vært åpenhet rundt at prosjektet har bestått av både interne ressurser og innleide konsulenter, skriver direktoratet. Men det er ikke alltid konsulentene blir presentert som innleid, og direktoratet oppgir sjelden hvilket konsulentselskap de kommer fra.

– Konsulenter representerer direktoratet, deltar i møter med eksterne interessenter og kan ha direkte kommunikasjon med dem. Som oftest sammen med egne ansatte, men som et minimum i forståelse med egne ansatte, forklares det i redegjørelsen.

Når prosjektlederen er innleid, godkjennes budskap og presentasjoner på forhånd av ansatte i direktoratet. Egne ansatte står i kopi på e-poster dersom avsender er en konsulent.

Are Muri har ikke latt seg avbilde av Aftenposten. Dette portrettfotoet tilhører PwC.

– Kunne vært tydeligere

De siste to årene har mellom 25 og 30 ressurser jobbet med utredningen av Akson i Direktoratet for e-helse. 7–12 av dem har vært innleide konsulenter. En av dem er altså prosjektleder Are Muri.

Direktoratet understreker at prosjektet er eid av deres toppledelse, som har hatt tett kontakt med Muri. Alle anbefalinger og leveranser har hatt formelle ledermøtebehandlinger, og alle beslutninger er tatt i den styringsstrukturen Muri til enhver tid har måttet forholde seg til, skriver de. Samt at Are Muri ikke hatt ansvar for prosjektets økonomi eller budsjettprosess.

Direktoratet medgir imidlertid at det er uvanlig å ha en innleid prosjektleder over så mange år og trekker frem flere forbedringspunkter:

– Etter hvert som prosjektet har involvert stadig flere aktører og
ressurser i sektoren, kunne direktoratet ha vært tydeligere overfor eksterne på å
identifisere innleide ressurser og interne ressurser for å unngå usikkerhet knyttet til roller, skriver de.

Direktoratet vil nå gjøre det lettere å identifisere om ressurser i prosjekter og
team er innleide. Og de skal i enda større grad besette sentrale roller i programmer og prosjekter med egne ansatte der det er mulig og hensiktsmessig.

Direktoratet for e-helse opplever at de har gode rutiner for gjennomføring av anskaffelser og minikonkurranser og at deres ansatte har en høy bevissthet rundt habilitetsspørsmål. Her er strategidirektør Karl Vestli og kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand.
Les også

Få oversikt: Dette er avsløringene og krangelen om Kommune-Norges nye journalsystem

Mener de ikke har brutt reglene

Høsten 2018 la Direktoratet for e-helse forprosjektet til «Én innbygger – én journal» ut på anbud gjennom en såkalt minikonkurranse. Kontraktsverdien for å planlegge gjennomføringen av det som etterhvert skal få navnet Akson, ble satt til 75 millioner kroner pluss moms. Tidsfristen for å levere tilbud var åtte dager, hvorav to av dem var helg. Direktoratet mottok tilbud fra én leverandør.

PwC argumenterte for at Are Muri og seks andre konsulenter burde få kontrakten fordi de allerede hadde sikret seg posisjoner og erfaring i Direktoratet for e-helse og haddekontakter i departementet. Slik sikret selskapet seg en verdifull kontrakt.

Advokat Robert Myhre synes det virker som om direktoratet har latt PwC-konsulentene skreddersy konkurransen til fordel for seg selv. Han er ekspert på anskaffelsesregelverket og mener dette er et brudd på disse reglene.

– Konkurransedokumentene ble utformet av interne ressurser. Eksterne konsulenter var ikke involvert i avropet, heller ikke spesifiseringen av krav til kompetanse, skriver direktoratet i redegjørelsen og påpeker at de får gode tilbakemeldinger fra leverandører på sin anskaffelsespraksis.

Direktoratet kan ikke se at de har brutt anskaffelsesregelverket og mener åtte dager var en tilstrekkelig frist. De påpeker at regelverket ved avrop på rammeavtaler for IKT-konsulenttjenester medfører vanskelige tolkningsspørsmål, som må vurderes fra gang til gang.

Direktoratet vil likevel vurdere å endre rutinene for å styrke konkurransen
mellom leverandørene ved slike avrop.

Helseminister Bent Høie.

Høie vil følge opp

– Det er viktig at Direktoratet for e-helse har gjort denne gjennomgangen. I rapporten har de selv pekt på hvilke forbedringer de vil gjøre, både når det gjelder anskaffelsespraksis og rutiner for hvordan de benytter konsulenter i sitt arbeid, sier helseminister Bent Høie (H) til Aftenposten.

Departementet mottok rapporten mandag kveld og går nå gjennom den.

– Direktoratet har blitt kritisert for deres praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Selv om de selv mener at de ikke har brutt regelverket, vil departementet gå igjennom de juridiske vurderingene av om regelverket er fulgt, sier Høie.