Norge

Det kan bli dyrere med ekstra bolig

Billigere å flytte, økt ligningsverdi på bolig nummer to, og mer effektiv byggesektor.

Det skal bli mindre attraktivt å investere i flere boliger.
  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Dette er nytt for boligsektoren i statsbudsjettet:

Øker ligningsverdien på sekundærbolig

Fordi sekundærbolig og næringseiendom verdsettes vesentlig lavere i formuesskatten enn andre investeringsobjekter, har det vært attraktivt og enkelt for de med høy inntekt å redusere sin skattemessige formue ved å investere i fast eiendom.

I statsbudsjettet for 2013 foreslår Regjeringen derfor å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi.

Les også

Slik påvirker budsjettet din privatøkonomi

Dette kan dermed ha betydning for de som betaler formueskatt.

Om lag 590 000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens om lag 115 000 skattytere vil få økt formuesskatt. De som får skjerpelser, har gjennomgående høy bruttoinntekt.

Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter kan kreve at ligningsverdien blir satt ned dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens dokumenterte markedsverdi, videreføres uendret.

— 20.000 - 30.000 leieboliger vil forsvinne

Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, mener forslag om økt ligningsverdi er et særdeles usosialt forslag for alle som er i leiemarkedet.

— Når Regjeringen økerligningsverdiene av sekundærboliger fra 40 til 50 prosent er hensikten å økeskatten for dem som har ekstra bolig for utleie. Samtidig er konsekvensen atlønnsom­heten av å drive utleie blir mindre og mange vil selge utleieboligen,sier Battai en pressemelding.

Huseiernes Landsforbund anslår at vel 5 prosentav boligmarkedet er sekundærboliger og at mellom 20000 og 30000 leieboliger vil forsvinne ut avutleiemarkedet som følge av skatteøkningen i statsbud­sjettet.

— I tillegg villeietakerne oppleve høyere leiepriserfordi alle utleiekostnader over tid blir overveltet på sluttbrukerne. Dette ermed andre ord et særdeles usosialt forslag for alle som er i leiemarkedet,påpeker Peter Batta.

Billigere å flytte

Regjeringen foreslår å sette ned gebyrene for tinglysing av fast eiendom.

Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte er 1548 kroner.

Begge foreslås satt til 1060 kroner.

Mer effektiv byggesektor

Regjeringen gjentar sine mål om en mer effektiv byggesektor, etter at dette ble understreket i byggemeldingen tidligere i år.

— Regjeringen vil legge til rette for en enklere og mer effektiv byggesaksprosess. Vi må sikre at kvaliteten på det vi bygger blir bedre og at kompetansen i næringen blir hevet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Et av forslagene er fullelektronisk byggesaksbehandling i kommunene, et slags «Altinn» for byggesektoren.

Regjeringen ønsker å styrke Direktoratet for byggkvalitet med 20 millioner kroner for å legge til rette for forenkling og kompetanseutvikling i byggesektoren.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

1200 nye utleieboliger

Totalt settes det av omtrent 24 milliarder kroner til ulike boligtiltak i 2013, ifølge NTB.

Blant annet styrkes Husbanken med 5 milliarder, slik at de vil få en låneramme på 20 milliarder kroner.

Regjeringen vil på denne måten legge til rette for økt boligbygging gjennom grunnlån fra Husbanken. I tillegg skal lånerammen gå til startlån som skal hjelpe unge og vanskeligstilte til å etablere seg i egen bolig.

— Startlån, for eksempel sammen med med tilskudd til etablering, er det viktigste virkemiddelet vi har for å hjelpe unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Dessuten gir midlene rom for rundt 1200 nye utleieboliger, seier Navarsete.

Tilskuddene til kommunale utleieboliger skal opp med 58,6 millioner kroner.

Gevinstbeskatning av tomannsbolig

Regjeringen foreslår å endre skatteloven slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen.

Forslaget fører til likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning.

Støtte til boliger i distriktene

Regjeringen vil også gi 20,6 millioner kroner for å videreføre en tilskuddsordning som skal stimulere økt tilbud av boliger i kommuner med små og usikre boligmarkeder.

— Å skaffe nok og varierte boliger er ni hovedutfordring for mange distriktskommuner som vil øke eller vedlikeholde folketallet. Derfor vil vi gi ekstra tilskudd for å få frem gode løsninger som kan utløse mer av de potensialene som finned, sier Navarsete.

Studentboliger

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til bygging av 1 000 nye studentboliger i 2013.