Norge

Slik kan du bestemme selv over bolig og penger livet ut

Stadig flere lager fremtidsfullmakt. Dermed kan nære pårørende ivareta demensrammede foreldres verdier og interesser uten verge.

Med fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal ta hånd om økonomien din, dersom du ikke lenger kan det selv. Foto: Signe Dons

  • Bethen Steenbuch

Ønsker du å ha kontroll på økonomien i hele alderdommen? Ved å skrive en fremtidsfullmakt kan du sørge for at den du ønsker i familien skal ha råderett over din økonomi hvis du som følge av alder og sykdom ikke kan ivareta dine egne interesser.

Du kan også få frem dine ønsker om pleie, helse og bosted. Ifølge Fylkesmannen i Oslo og Viken lager stadig flere mennesker en slik fullmakt for fremtiden.

Bakgrunnen er ofte at man ønsker at familien skal få eiendom og penger når man ikke lenger trenger dem selv og før man er falt fra.

Retten til å bestemme selv styrkes

– Den rettslige utviklingen i Europa går i retning av å styrke ssssselvbestemmelsesretten til personer med behov for hjelp. Dette er hovedhensynet bak innføringen av ordningen med fremtidsfullmakter. Man utpeker selv en representant istedet for at det blir oppnevnt en verge, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap, Maria Vea Lund, ved Universitetet i Bergen. Hun sier videre at bruk av fremtidsfullmakter kan redusere det offentliges utgifter til vergemål.

Idag er det 12958 vergemål for voksne bare i Oslo og Viken.

Hvis man ikke har skrevet en fremtidsfullmakt, kan man få opprettet en verge, når man blir syk. Det er ingen som får oppnevnt verge automatisk. Det må sendes en begjæring eller en melding om behov til fylkesmannen. En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål.

Stadig flere lager en fremtidsfullmakt

Sammen med førsteamanuensis i rettsvitenskap, Torunn Elise Kvisberg, ved Høgskolen Innlandet, har Vea Lund utarbeidet rapporten Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter på oppdrag fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF), for å se hvordan ordningen med fremtidsfullmakt har fungert de første fem årene siden den trådte i kraft i 2013.

Rapporten er basert på gjennomgang av 563 fremtidsfullmakter som er stadfestet av fylkesmennene i perioden 2013–2018. Den tar blant annet opp forholdet til arveloven og kompetansefordelingen mellom flere fullmektiger og kommer med forslag til forbedringer i dagens ordning. De mener blant annet at det bør opprettes en frivillig registrerings- og oppbevaringsordning for fremtidsfullmakter slik det er for testamenter.

– Det er viktig, fordi det kan gå lang tid fra fullmakten opprettes og til den trer i kraft, sier de.

Barnas behov bør ikke styre innholdet

Lund og Kvisberg sier at fullmaktsgiver må tenke gjennom hva han eller hun vil trenge bistand til og gi klare instrukser.

– Det er viktig at fullmakten lages for å ivareta fullmaktsgiverens interesser, og at det ikke er barnas eller andres ønsker og behov som styrer innholdet. Hvis fullmektigen skal dele ut gaver på fullmaktsgivers vegne, må det settes av et tilstrekkelig beløp for å dekke de fremtidige behovene til den som har laget fullmakten.

Et privat alternativ til verge

En fremtidsfullmakt må være skrevet i god tid før en person blir syk, slik at det ikke er tvil om at han eller hun forsto innholdet i fullmakten da den ble laget.

Noen kontakter advokat, men man kan også lage en gyldig fremtidsfullmakt selv ved hjelp av to vitner.

Det er viktig å utnevne en eller flere fullmektiger man stoler på. Venner kan også bli fullmektig, men tall viser at de fleste utnevner en fullmektig fra sin nære familie.

Viktig å ta med personlige behov i fullmakten

– Mange fremtidsfullmakter inneholder bare instrukser om økonomiske forhold. Det kan komme av at malene som folk finner på nettet er nokså enkle. Statens sivilrettsforvaltning utarbeider nå bedre eksempler på fremtidsfullmakt, sier seniorrådgiver Ada Sofie Omsland Kjekstad ved Fylkesmannen i Oslo og Viken. De får mange henvendelser om ordningen med fremtidsfullmakt.

Hun påpeker at en fremtidsfullmakt også bør ta opp personlige forhold som bosted, helse og rett til ulike stønader, ikke bare betaling av regninger.

–Hvis en fremtidsfullmakt ikke dekker fullmaktsgivers behov for hjelp i fremtiden, kan det bli opprettet verge i tillegg til fullmakten, sier hun.

Mange ønsker å bestemme hvem som skal representere dem og ta seg av deres økonomi, når de ikke lengre klarer det selv, og lager en fremtidsfullmakt etter oppskrift på nettet. Foto: Frank May / picture alliance

Legeerklæring er vesentlig på to tidspunkt

De to forskerne sier videre at det bør utarbeides veiledning for legeerklæringer for tidspunktet når fremtidsfullmakten skrives og når den trer i kraft. I ettertid kan det bli spørsmål om fullmaktsgiver hadde evnen til å forstå betydningen av fullmakten- og dermed om fullmakten er gyldig.

  • Noen fremtidsfullmakter henviser til et testament: Utdeling av gaver og arveforskudd skal skje i henhold til dette.
  • Utdeling av større gaver må være tydelig fastslått i fullmakten. Hvis fullmaktsgiveren sitter i uskiftet bo, så kan ikke fullmektigen uten videre bestemme at boet skal skiftes. En slik avgjørelse krever blant annet at fullmakten omfatter personlige forhold. Dette kommer frem i en høyesterettsdom fra i år.
Les også

Den nye arveloven gir barna krav på mer

Stadig flere lager en fremtidsfullmakt, der de utnevner en fullmektig eller flere- ofte fra nær familie- som skal representeres deres ønsker, hvis de ikke er i stand til det selv. Foto: Richardsen, Tor

Les mer om

  1. Arv
  2. Eiendom
  3. Sykehjem
  4. Familie
  5. Gaver