Norge

Frifunnet mann må i fengsel

Her, på Ila fengsel, må mannen sone, til tross for at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. ARKIVFOTO: MORTEN HOLM/SCANPIX

Høyesterett har bestemt at en frifunnet mann kan overføres fra psykiatrien til fengsel. Det er første gang bestemmelsen er brukt i Norge.

  • Jenny Sandvig

I en fersk høyesterettsdom er en 55 år gammel mann overført til forvaring i Ila fengsel og forvaringsanstalt, selv om han ble frifunnet i straffesaken mot ham for syv år siden.

Tiltalen den gangen lød på grov vold, trusler og frihetsberøvelse. Mannen ble frifunnet fordi han var psykotisk og dermed utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Etter norsk rett kan man ikke straffes eller dømmes til fengsel om man ikke er tilregnelig.

55-åringen ble i stedet idømt tvungent psykisk helsevern og har siden vært plassert på ulike psykiatriske klinikker.

I november 2009 konkluderte imidlertid en psykolog med at mannen var for frisk til å holdes i psykiatrien.

Psykologen ba derfor om at mannen skulle overføres til fengsel.

En bestemmelse i psykisk helsevernlov åpner nemlig for å overføre personer fra psykiatrien til fengsel når vedkommende ikke lenger er utilregnelig og det er fare for gjentakelse.

Første gang

Bestemmelsen har hittil ikke vært brukt i Norge. Den har vært sterkt kritisert blant jurister fordi den åpner for å fengsle personer som er for syke til at de kan straffes. Dette er første gang bestemmelsen er tatt i bruk, og det er derfor saken ble sluppet inn til behandling av Høyesterett.

Professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, hører til dem som har vært skeptiske til overføringsregelen.

— Det problematiske er at man har en regel som gjør at hvis man er idømt tvungent psykisk helsevern og helsevernet ikke lenger har et adekvat tilbud til vedkommende, så kan man overføres til fengsel for et lovbrudd man ikke kunne straffes for, sier Syse.

Praksis etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) forutsetter at personer idømt psykiatrisk behandling plasseres på en særskilt tilrettelagt avdeling. På Ila er det ingen slik avdeling pr. i dag.

Høyesteretts flertall på tre dommere kom imidlertid til at så lenge det var forutsatt i lovgivningen at en slik avdeling vil bli opprettet, og derved at mannen ville bli sikret et hensiktsmessig og tilpasset tilbud, var det ikke uforholdsmessig å overføre mannen til Ila likevel. Mindretallet på to dommere mente man måtte ta utgangspunkt i det eksisterende tilbudet, og at mannen derfor ikke kunne overføres.

Strasbourg

Advokat Bent Endresen mener ingen av fraksjonene i Høyesterett har tatt poenget.

— Mannen kan ikke straffes og skal ikke straffes. Han er dømt til psykiatrisk behandling, men blir satt i fengsel sammen med straffedømte. Det er brudd på selve den forutsetning for det han ble dømt til, som hverken mindretallet eller flertallet har skjønt, sier Endresen.

Advokaten sier det er aktuelt å innklage Norge til Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg. Dersom EMD skulle komme til at den norske dommen er i strid med menneskerettighetene, kan saken gjenopptas i norske domstoler. Den omstridte bestemmelsen må i tilfelle revurderes av lovgiver.

- Tror du dommen vil stå seg om den blir innklaget for EMD?

— Jeg vet ikke. Det vil bli veldig spennende, sier professor Syse.