Norge

Faremo og Forsvaret bryter innkjøpsreglene

Forsvaret og forsvarsminister Grete Faremo kjøpte inn varer for 10,4 milliarder i 2010 – uten å følge sine egne kontrollrutiner.

Riksrevisjonen kritiserer forsvarsminister Grete Faremo og Forsvaret i ny rapport.
  • Per Per Per Anders Johansen

Dermed øker faren for misligheter og ufornuftig bruk av skattebetalernes penger.

– Svakhetene skaper risiko for mangelfulle leveranser, feilfakturering og overfakturering fra leverandørers side, konkluderer riksrevisor Jørgen Kosmo i en undersøkelse Riksrevisjonen offentliggjør i dag.

Her avdekkes en rekke svakheter i måten Forsvaret styrer pengebruken – og flere brudd på lover og regler for offentlige anskaffelser.

Etter gjentatte økonomiskandaler i Forsvaret de siste årene, innførte Forsvaret strengere rutiner som skulle sikre at lover og regler ble fulgt. Men Riksrevisjonen peker at det hjelper lite med regler som ikke blir fulgt opp. Dersom du har planer om å svindle en statlig etat, kan Forsvaret være stedet for deg.

Prosedyrene for innkjøp ble ikke fulgt i 72 prosent av anskaffelsene i 2010 for til sammen 10,4 milliarder kroner.

1,1 milliarder var til innkjøp av materiell, mens 9,3 milliarder var driftsanskaffelser.

Brudd på brudd

Her er en del av de andre forholdene som Riksrevisjonen kritiserer forsvarsminister Grete Faremo og Forsvaret for i rapporten som ble offentliggjort kl. 12.30 i dag:

Faremo har tidligere sagt at Forsvarets logistikkorganisasjon FLO skal sjekke innkjøp for over 100.000 kroner for å sikre at pengene brukes fornuftig og redusere faren for misligheter. Men i halvparten av sakene viste det seg at FLO ikke hadde tid og ressurser til å gjøre dette.

70 prosent av de forsvarsansatte som har til jobb å sjekke innkjøpene, svarer «nei» eller «vet ikke» på spørsmålet om det gjøres en vurdering av habiliteten.

Faremo «er glad»

Riksrevisjonens rapport har vært hemmeligstemplet i over to måneder, av hensyn til en «forsvarlig saksbehandling». Samme dag som Kosmo omsider offentliggjorde rapporten – og til samme tid – valgte Faremo å innkalle til pressekonferanse om et helt annet tema, nemlig den pågående krigen i Libya.

– Riksrevisjonen har avdekket brudd på lover og regler for anskaffelser, svarer forsvarsminister Grete Faremo i et brev til Stortingets kontrollorgan.

– Jeg er glad for at undersøkelsen viser at Forsvarsdepartementet og Forsvaret har lykekes i å etablere et tydelig formelt rammeverk for å sikre tilstrekkelig intern kontroll og forebygging av misligheter», påpeker Faremo. Hun innrømmer samtidig at hun er klar over at etaten hun leder «har betydelige utfordringer når det gjelder den praktiske implementeringen av intern kontroll».

Siden de rødgrønne partiene har klart flertall i Stortinget, er det etter det Aftenposten har grunn til å tro tvilsomt om saken vil få noen som helst konsekvenser, utover enkelte kritiske kommentarer fra Stortingets kontrollkomite.

Disse ble sjekket:

Undersøkelsen til Riksrevisjonen omfatter elleve større avdelinger i Forsvaret:

Brigade Nord

Telemark Bataljon

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Oslo og Akershus Heimeverndistrikt 02

Kysteskadren

Marinens jegervåpen

Kystvaktskvadron Nord

Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS)

132 Luftving/ Bodø hovedflystasjon

FLO forsyningsavdeling Trøndelag

FLO forsyningsavdeling Troms/Finnmark

I tillegg er det gjennomført intervjuer og undersøkelser i de fleste av stabene, Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet.