Tre av fem vil ha lavere promillegrense til sjøs

Tre av fem spurte i en undersøkelse mener at promillegrensen på 0,8 til sjøs burde vært lavere. Flertallet godtar likevel at promillegrensen bør være høyere til sjøs enn i veitrafikken.

Det er ofte mye trafikk i Indre Oslofjord - per i dag er det lov å kjøre båt med inntil 0,8 i promille.

Undersøkelsen er utført på internett av byrået Yougov for forsikringsselskapet If.

60 prosent mener grensen på 0,8 er for høy mens 27 prosent sier den er passe. Undersøkelsen viser også at menn er mer liberale enn kvinner når det gjelder spørsmålet om hvor mye en kan drikke før en er uskikket til å føre båt.

Et flertall av de spurte mener det er i orden å drikke litt før en kjører båt. 51 prosent synes det er greit å drikke minst en halvliter øl eller tilsvarende med vin uten at en dermed blir uskikket til å føre båt.

Større, fortere, tøffere

Informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring sier at mange som ferdes på sjøen opplever at båtmiljøet de siste årene er blitt langt tøffere med større trafikk, større båter og høyere fart.

– Trafikkbildet er sterkt endret, og alvorlige skadehendelser øker– ofte i en kombinasjonmed alkohol, høy fart og mørkekjøring. Mange blir skremt over forholdene på fjorden og dette er nok noe av bakgrunnen for ønsket om lavere promillegrense enn dagens 0,8, sier Frostad.

Han sier at forsikringsbransjen er bekymret for økningen i antallet båtulykker.

– Vi har ikke noen bastant mening om hvorpromillegrensen bør ligge, mendet er naturlig atansvarlige politikere vurderer promillegrensen på nytt i lys avutviklingen, sier Frostad.

– Kan leve med 0,8

– Spørsmålet om promillegrensen til sjøs dukker opp hver sommer. Jeg mener at vi fortsatt kan leve godt med en grense på 0,8, sier generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund.

Det var Båtforbundet som i sin tid foreslo en grense på 0,8, og det sluttet Stortinget seg til.

– Grunnen til at vi mente en grense på 0,8 var riktig, var at en ikke kan sammenligne veitrafikk og trafikk på sjøen. På sjøen har vi normalt god plass og god tid, og ulykkesrisikoen er vesentlig mindre, sier Syvertsen.

Han ser ingen grunn til å frata båtfolket muligheten til å ta et glass hvitvin til rekene når de er ute på sjøen. Samtidig er det klart at kombinasjonen fart og promille kan være forferdelig farlig.

– I senere år har vi fått flere båter som kan kjøre svært fort. Det øker faren for ulykker. Jeg vil anbefale alle førere av hurtiggående båter å være edru når de kjører båten, sier Syvertsen.

Nulltoleranse

– Vår holdning til båtkjøring og alkohol er klar. Der er det nulltoleranse, sier kommunikasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.

Johnsen peker på at en promille på 0,8 vil nedsette dømmekraft og reaksjonsevne hos båtføreren. Dette blir farligere desto høyere farten er.

– Skal du føre båt, må du holde deg edru. Men vi blander oss ikke inn i promillediskusjonen, sier Johnsen.

Spørreundersøkelsen om båt og promillegrense viser også at en av ti av de spurte mener promillegrensen burde vært høyere enn 0,8.

De 1.000 personene som deltok i undersøkelsen ble også spurt om de synes promillegrenen bør variere avhengig av båtens motorstørrelse og maksimalhastighet. 19 prosent synes det bør være tillatt med høyere promille i båter som ikke går så fort.

De som bor i kystfylkene Østfold, Vestfold, Telemark og Agder har en mer liberal holdning til promillegrensen og alkoholbruk i båt enn folk i resten av landet.