Norge

Tidligere hovedtillitsvalgt mener 22. juli-rapporten er blitt misbrukt

Arne Johannessen mener rapporten i for stor grad er blitt brukt som grunnlag for å oppnå færre politidistrikter og kraftig sentralisering.

Arne Johannessen ledet Politiets Fellesforbund i årene 2000-2013.
  • Øystein Aldridge

– Etter min mening er rapporten til dels misbrukt. Den er vektlagt i for stor grad for å få færre politidistrikter, færre operasjonssentraler, samt oppnå en kraftig sentralisering. Jeg mener det ikke er grunnlag for dette i rapporten, sier Johannessen, som i dag er regionslensmann i Sogn.

Frem til 2013 var han leder i Politiets Fellesforbund frem til 2013, og han stiller seg nå sammen med flere i politiet som mener rapporten i for stor grad har blitt oppfattet som den fullstendige dommen over politiet.

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen var svært kritisk til politiets innsats for å redde ungdommer på Utøya.

Den pekte på at en raskere politiaksjon var reelt mulig, og at gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere.

Konklusjonene har hatt stor betydning for endringene i politiet i ettertid, men i en kronikk på Politiforum har forsker Helge Renå ved Universitetet i Bergen tatt til orde for at rapporten ikke uten videre bør legges til grunn når Politi-Norge skal endres.

Mandag fulgte tidligere politimester i Oslo Anstein Gjengedal opp.

Han mener det er på tide å stille spørsmål til innholdet i rapporten og betydningen den har fått.

  • 22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge: Nå kommer kritikken av konklusjonene

– Forebyggende arbeid og etteforskning nedprioritert

Johannessen peker på at Gjørv-kommisjonens rapport har hatt stor betydning for konklusjonene når det gjelder responstid og størrelsen på mannskapene ute i distriktene.

– Rapporten hatt nokså stor betydning for omorganiseringen som har skjedd i norsk politi. Etter 22. juli fikk vi et veldig sterkt fokus på beredskap, utstyr og operativt mannskap. Dette gikk på bekostning av forebyggende arbeid og etterforskning, sier Johannessen.

Nærpolitireformen fra 2015 sørget for at antall politidistrikter ble kuttet fra 27 til 12. Også antall tjenestesteder ble redusert. I tillegg ble det blant annet innført krav om responstid.

Politidirektøren: Omfattende og solid rapport

– Gjørv-kommisjonens rapport er omfattende og solid og er tatt på det største alvor av politiet. Rapporten har vært veldig viktig for å forbedre politiet. Hovedlinjene i rapporten, blant annet om ledelse, kultur og holdninger er det lett å slutte seg til. Men det kan være deler av rapporten som ikke treffer helt optimalt, og det må være lov å ha en debatt om dette, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.

Han peker på at politireformen ikke er en følge av Gjørv-kommisjonens konklusjoner, men at det allerede før 22. juli var diskusjon om en reform av politiet, som senere fulgt opp i politianalysen og politisk behandling i Stortinget.

– At det sterke fokuset på beredskap etter 22. juli gikk ut over etterforskning, har jo også riksadvokaten påpekt, men det pågår nå et stort arbeid for å styrke etterforskning. Og nærhet til publikum er et viktig mål. For å få flere politifolk ut må vi ha færre bygninger. Vi har etter 22. juli fått 1350 flere politifolk. Jeg er sikker på at vi også får den nærhet til publikum som lensmann Johannessen er opptatt av, sier poltitidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Vi har beveget oss for langt bort fra publikum

Johannessen mener pendelen nå er i ferd med å snu slik at etterforskning igjen har fått større betydning. Samtidig er han positiv til flere av endringene som er kommet i kjølvannet av 22. juli.

– Det er bra at man har fått responstidsmålinger, styrket operasjonssentralenes rolle og utrykningsenheten, samt profesjonalisert beredskapen, sier Johannessen.

Sentraliseringen vurderer han derimot som negativ.

– Gjørv-konklusjonene er blitt misbrukt i debatten om sentralisering. Jeg synes heller ikke satsingen på politiet har vært like imponerende som mange trodde den skulle bli etter 22. juli, sier Johannessen.

– Gjørv-kommisjonen traff på det viktigste

Sigve Bolstad er Johannessens etterfølger som leder i Politiets Fellesforbund, og sier:

– De største utfordringene i politiet er holdninger, kultur og ledelse. Der mener jeg at Gjørv-kommisjonen traff godt.

Han mener at alle som er opptatt av politiets evne til å reagere raskt og godt i kritiske situasjoner må ta inn over seg at politiet sliter med store etterslep.

– Det gjelder innen IKT, vi mangler også utstyr og må få på plass et nasjonalt beredskapssenter.

– En etat som måtte snus på hodet

Sverre Bromander, som er leder i Politijuristene, mener 22. juli-rapporten fikk for stor betydning i starten.

– Da handlet alt om beredskap, mens straffebehandlingen, som var utarmet, ble fratatt enda mer ressurser. Nå ser vi heldigvis en endring her, sier Bromander.

Han er først og fremst glad for at rapporten førte til en politireform.

– Det var på høy tid med en gjennomgang av politiet og det som ble politianalysen. Det var snakk om en etat som måtte snus på hodet. Rapporten setter søkelys på helt sentrale ting som det var behov for å gjøre noe med, blant annet når det gjelder ledelse, kultur og IKT-etterslepet, sier Bromander.

Leder Sverre Bromander i Politijuristene mener 22. juli-rapporten fikk altfor stor betydning like etter at den kom.

Savnet debatt og motargumenter

I ettertid ser Bromander at rapporten i for liten grad ble debattert offentlig.

– Den fikk for få motargumenter. Det var forventet at politiet skulle stå med luen i hånden og ta imot det som kom. Det var kanskje riktig da, men det hadde vært bedre om vi kunne fått en debatt som også inneholdt andre sider av saken, sier Bromander.

Han understreker at han ikke tror det som skjedde 22. juli bare kunne ha skjedd den dagen. Det var flere svakheter i politiet som viste seg samtidig, akkurat slik Gjørv-kommisjonen påpekte. Bromander har heller ikke noe å utsette på rapportens innhold.

– Den har betydd mye for den reformen vi nå skal igjennom. Heldigvis har vi fått en politianalyse i tillegg. Det hadde vært meget uheldig dersom reformen alene skulle bygd på Gjørv-arbeidet, sier Bromander.

Les også

  1. 22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

  2. Tidligere politimester: - På tide å stille spørsmål ved 22. juli-konklusjonene

  3. Raymond Johansen kritisk til Gjørv-kommisjonen

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Politiet
  3. Utøya