Norge

Fire ting du må vite om kirkemøtet

Likekjønnet vigsel er Kirkemøtets store stridssak. Men like viktig er møtets mange vedtak som skal legge til rette for det endelige skillet mellom stat og kirke.

Kirkemøtet for perioden 2016-2020 har sete i Trondheim, i skyggen av tårnet til Nidarosdomen. de 116 delegatene på møtet skal forme den nye norske folkekirken.
  • Liv Berit Tessem

Den norske kirke skal bygge ny grunnmur og nytt reisverk på Kirkemøtet i Trondheim. Kirkemøtet er det høyeste organet i Den norske kirke.

1. Kirkevalg og demokrati

Da Stortinget samlet seg om Kirkeforliket i 2008, stilte politikerne krav om økt kirkelig demokrati. Men deltagelsen ved valgene til landets 11 bispedømmeråd og over 1200 menighetsråd holdt seg lav. Foran kirkevalget høsten 2015 mobiliserte forkjempere for at homofile kan gifte seg i kirken gjennom organisasjonen Åpen folkekirke. Den stilte egne valglister til ni av elleve bispedømmeråd som en reaksjon på at Kirkemøtet i Kristiansand i 2014 avviste å utarbeide en liturgi for likekjønnet vigsel.

Mobiliseringen førte til at den nasjonale valgdeltagelsen økte til 13,5 prosent, i Oslo ble den fordoblet til 16,5 prosent. Også nettverket Levende Folkekirke samlet konservative kristne til forsvar for tradisjonelle familieverdier.

2. Første liberale kirkemøte

Kirkemøtet er det høyeste organet i Den norske kirke. De 116 representantene kommer fra bispedømmerådene. Rådene har syv valgte lekfolk og to representanter for de ansatte pluss biskopen. På Kirkemøtet deltar også en fra Døvekirken og leder av Samisk kirkeråd. Kirkemøtene for 2016–2020 skal arrangeres i Trondheim. Arbeidet mellom samlingene ledes av Kirkerådet, som velges av Kirkemøtet.

Det er knyttet spenning til valg av ny leder av rådet. Kandidatene er direktør i Norske kirkeakademier og nestleder i Åpen Folkekirke Kristin Gunleiksrud Raaum (Oslo Bispedømmeråd), professor ved Menighetsfakultetet Harald Hegstad (Oslo Bispedømmeråd), og Sp-politiker og tidligere fylkesmann i Østfold Anne Enger (Borg bispedømme).

OPT_Kirkemoetet_doc6p5a2ako50m10gtr3100-3bUmRqMVDD.jpg

En gjennomgang avisen Vårt Land har gjort av delegatene viser at 59 prosent er for likekjønnet vigsel. 53 prosent av delegatene er kvinner, av disse er 73 prosent for likekjønnet vigsel. En like stor andel av Kirkemøtets medlemmer under 40 år støtter dette synet, det samme gjør 66 prosent av dem som deltar på Kirkemøtet for første gang. Gjennomsnittsalderen på delegatene er 47 år, og 61 prosent har ingen erfaring fra tidligere Kirkemøter. Årets Kirkemøte har hovedtema «Gå og fortell».

3. Homosaken

I 2009 ga den nye ekteskapsloven homofile og lesbiske samme rettigheter som heterofile. Det førte til endringer i barneloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven – og opphevelse av partnerskapsloven fra 1993. Svenska kyrkan var den første store luthersk evangeliske kirken som tillot vigsel av likekjønnede i 2009. Kirkemøtet skal ta stilling til om det skal utarbeids en ny liturgi for vigsel av likekjønnede. Åpen folkekirke har foreslått at det lages en ny og at parene som ønsker det kan benytte den eksisterende.

4. Høy snorke-faktor

Mange av sakene som skal behandles på Kirkemøtet har høy snorke-faktor for folk flest. De er knyttet til forvaltningsreformen om endrede relasjoner mellom stat og kirke som skal behandles av Stortinget i mai. De viktigste vedtakene vil blant annet handle om at Den norske kirke blir eget rettssubjekt. Det betyr at kirken får egen rettslig, selvstendig handleevne og overtar arbeidsgiveransvaret for prestene, prostene, biskopene og de tilsatte ved bispedømmerådenes pluss Kirkerådets administrasjon, som får rollen som utøvende organ for Kirkemøtet. En ny lovbestemmelse skal ta for seg Kirkerådets ansvar for økonomien og regulerer at det fortsatt skal være prest i hvert sogn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Kommunens økonomiske ansvar for de kirkelige fellesråd skal være som før.


Følg diskusjonene om skillet mellom stat og kirke.

Hva slags prster skal folkekirken ha?

Les også

Debatten om hva den nye folkekirken skal være: Holder det med Snapchat og hiphop som bønn? | Fredrik Saxegaard

Tros— og livssynsminister Linda Hofstad Helland skal holde avskjedstalen til statskirken:

Les også

Ga sin stemme til Åpen Folkekirke

Det er 16 år siden stat og kirke skilte lag i Sverige:

Les også

- Svenskene savner ikke statskirken

Hvem skal betale for Norges kirkebygg?

Les også

Staten må anerkjenne sitt ansvar for kirkenes nasjonale kulturminneverdier | Jørn Holme og Frank Grimstad