Unge Høyre ber Røe Isaksen sette ned utvalg for å få flyttet eksamen til før russetiden

– Jeg synes kunnskapsministeren burde føle en forpliktelse til å forsøke å finne en løsning, sier Kristian Tonning Riise, leder av Unge Høyre.

– Vi ønsker å få en sak til Stortinget og synes det er på tide, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Han ber partikollega kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sette ned et utvalg for å finne en god løsning.

Du føler kanskje at du har lest akkurat denne saken før. Og ja, diskusjonen kommer som regel hver eneste vår.

Men også i år er det slik at russen, etter uker med festing, snart skal konsentrere seg om eksamen. Årets første skriftlige eksamen er fredag 20. mai.

Unge Høyre er blant dem som lenge har ivret for å snu rekkefølgen, slik at skriftlig eksamen er unnagjort før russefeiringen.

Saken ser imidlertid ut til å stå stille selv om det i Høyres program står at man vil jobbe for å «Flytte skriftlig eksamen til før russetiden».

– Høyres landsmøte har vedtatt dette gjentatte ganger. Det er ikke bare et forslag fra Unge Høyre. Jeg synes kunnskapsministeren burde føle en forpliktelse til å forsøke å finne en løsning, sier Kristian Tonning Riise, leder av Unge Høyre.

– En løsning kan være å starte russetiden 17. mai, etter at alle sentrale eksamener er avholdt og komprimere skoleåret noe, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Ber om sak til Stortinget

Han ber statsråden sette ned et utvalg med Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og andre, slik at man kan få konkrete forslag på bordet som viser hvordan en rokering kan løses i praksis.

– Vi ønsker å få en sak til Stortinget og synes det er på tide. Det virker som om det er blitt en avledningsmanøver og be fylker søke om forsøk, men her må det et nasjonalt initiativ til, mener Tonning Riise.

– Hvordan kan dette løses i praksis?

– En løsning kan være å starte russetiden 17. mai, etter at alle sentrale eksamener er avholdt og komprimere skoleåret noe. Poenget er at den ordningen vi har i dag er forferdelig dårlig og går utover skoleresultatene.

Russen kommer ikke til å slutte å feire fordi noen politikere eller byråkrater minner dem om at det går utover skolegangen deres.

– Bør ikke russen klare å begrense seg?

– Mange argumenterer med at skolen ikke skal tilpasse seg
ungdommens festing, og det poenget kan jeg se, men dagens ordning er jo nettopp en konsekvens av at politikerne flyttet eksamen til etter russetiden på 70-tallet for å stagge festingen. Det er politikerne som har skapt dagens problem. Dessuten er det noe med å kjenne realitetene. Russen kommer ikke til å slutte å feire fordi noen politikere eller byråkrater minner dem om at det går utover skolegangen deres.

Tonning Riise ser for seg at Stortinget kan få en sak til behandling neste år, og at endringene kan tre i kraft skoleåret 2017/2018.

Avsluttet med muntlig eksamen 16. mai

Norsk Lektorlag har lenge hatt et ønske om å flytte eksamen.

Da lektorlagets leder selv var russ, i 1979, avsluttet hun skoleåret med muntlig eksamen om morgenen 16. mai.

– Da var jeg ferdig med alt og da hadde vi grunn til å feste. Da eksamen ble flyttet til etter 17. mai, var målet å gi elevene bedre tid til å forberede seg, men vi kan jo si i dag at det ikke var spesielt vellykket, sier Rita Helgesen.

– Jeg tror ikke vi klarer å gjøre noe med russetiden. Da bør vi gjøre noe med eksamen.

Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.

Helgesen mener det er fullt mulig å organisere skoleåret annerledes, slik at elevene fortsatt får det antall timer de har krav på. Hun mener tiden er overmoden for å ta grep.

– Vi må kanskje organisere timeplanen litt annerledes for å få raskere fremdrift, og det kan hende at elevene må ha noen timer ekstra i uka fram til mai, men dette gjøres allerede i enkelte fag på enkelte skoler i dag.

– Da vil lærerne måtte jobbe mer også?

– Det kan godt hende. Nå er det sånn at vi har et arbeidsår med x antall timer, og jeg tror det kan la seg gjøre å flytte timene i året.

– Flere argumenterer med at skolen ikke skal innrette seg etter elevenes festing?

– Jeg er absolutt enig i prinsippet, men realiteten er at både elevene og skolens ledelse bruker veldig mye tid på å planlegge og tilrettelegge for russefeiring, sier Helgesen.

Hun mener rektorer langt på vei er med på å legitimere russefeiringen ved at ha møter med russen for å få mai-ukene til å bli best mulig.

Hun har ikke noe imot en avvikling av hele russefeiringen, men tror det er svært urealistisk å fjerne en tradisjon som har festet seg.

Helgesen synes det er feil å si at russetiden ikke har noe med skolen å gjøre.

– Reelt sett har den jo det. Vi kan late som om det ikke skjer, men dette er viktigere enn skolen for et stort flertall, det er min erfaring.

Mener flytting av eksamen vil svekke opplæringen

– Dette spørsmålet dukker opp som en gjenganger og har vært utrede i flere omganger tidligere uten at man har funnet en god løsning, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Han sier klart nei til en komprimering av skoleåret fordi han mener det vil svekke kvaliteten i opplæringen og gi en uforsvarlig arbeidssituasjon for elever og lærere.

– Så må jeg også si at lærere er bekymret for at en overdreven russefeiring kan ødelegge eksamen for en del.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Handal tror ikke det er behov for et eget utvalg, slik Unge Høyre ønsker. Han viser imidlertid til at Ludvigsen-utvalget anbefalte å sette ned et ekspertutvalg som skal se på fremtid eksamensordning.

– Hvordan synes du dagens løsning fungerer?

– Når dette spørsmålet stadig dukker opp, er det et tegn på at det ikke fungerer godt nok.

– Så hvordan skal det løses?

– Ved å sette ned et utvalg, i tråd med det Ludvigsen-utvalget anbefalte, som ser på helheten i dette.

Rektorer vil ha feiring i juni

Elevorganisasjonen mener at perioden med eksamener skal være over før russetiden begynner, sier påtroppende leder, Sylvia Lind.

– Er det aktuelt for elevene å skyve feiringen og begynne for eksempel 17. mai?

– Det viktigste er at de ikke overlapper.

Blant rektorene som har svart på Aftenpostens rundspørring om russefeiring, svarer mange «ja» på spørsmål om eksamen bør avvikles før russetiden. Men flere legger samtidig vekt på at skoleåret ikke må forkortes og foreslår russefeiring så sent som i midten/slutten av juni.

– Et interessant og konstruktivt innspill

Hos Kunnskapsdepartementet er det politisk rådgiver Magnus Thue (H) som svarer skriftlig på Aftenpostens spørsmål.

– Vil Kunnskapsdepartementet sette ned et utvalg slik Unge Høyre foreslår?

– Det er et interessant og konstruktivt innspill, og noe vi vil se nærmere på. Det er store praktiske utfordringer knyttet til å flytte eksamen, blant annet ville det fått betydelige konsekvenser for lærernes arbeidstid. Man bør derfor ha lærernes organisasjoner med på laget dersom man skulle gjennomføre dette, og et utvalg ville i så fall vært et godt første skritt, svarer Thue i en e-post.

– Det står i Høyres program at man vil «flytte skriftlig eksamen til før russetiden». Dette er en stadig tilbakevendende diskusjon. Hvorfor har det ikke skjedd noe før?

– Det er riktig at det står i Høyres program, og det er vår politikk. Dette er imidlertid ikke omtalt i regjeringserklæringen, og derfor har det ikke vært prioritert i denne perioden.

Aftenposten har også spurt om dagens løsning, med russefeiring før eksamen, er en god løsning, og om russefeiring er en tradisjon som er gått ut på dato. Thue svarer slik:

– Man kan diskutere om det er en god løsning eller ikke, men det er viktig å understreke at russefeiringen er en helt privat feiring. Hverken skolen eller staten kan bestemme om og når den skal avholdes.

Gåruss, bussruss, campingruss, eller ikke russ i det hele tatt? Her kan du lytte til russeepisoden til Aftenpodden Si;D – en ukentlig podkast som tar opp temaer ungdom er opptatt av.

Fikk du med deg dette innlegget i debatten: Årets russelåter er syke. Drømmer russegutter virkelig om å pule bevisstløse jomfruer?

Mer om russetid?