Vil hasteinnføre deler av ny lov for å kutte køen i domstolene

Domstolskøene kan kuttes ved å hasteinnføre deler av forslaget til ny straffeprosesslov, mener Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann. Vi er åpne for alle gode forslag, svarer statssekretæren.

Peter Christian Frølich vil løfte ut sentrale deler av forslaget til ny straffeprosesslov og hasteinnføre dem. Her fra Høyre landsmøte tidligere i år.

Det er over to år siden det regjeringsutnevnte straffeprosessutvalget overrakte sin utredningen om ny straffeprosesslov til daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Gruppen skulle foreta en vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges, blant annet i retten.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet tas det pr. i dag sikte på å fremme en proposisjon våren 2021.

Men så lenge vil ikke Peter Frølich, Høyres justispolitiske talsmann og medlem i justiskomiteen, vente. Han vil løfte ut sentrale deler av forslaget og hasteinnføre dem. Målet er å få ned den lange saksbehandlingstiden i domstolen.

– Det vil gå mange år før den mursteinen av en utredning vil munne ut i noen lov. I mellomtiden hoper sakene seg opp i domstolen og blir en flaskehals, sier Frølich.

Vil be om møte med justisministeren

Frølich skal nå be om et møte med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp), der han vil be om at flere sentrale elementer løftes ut i en egen proposisjon til Stortinget for å få fortgang:

  • Redusere omfanget av anker til lagrettene ved å innføre silingsadgang også i de mest alvorlige straffesakene med strafferamme over 6 år.
  • Gjenbruk av forklaringer fra første instans, basert på lyd- og billedopptak (slike opptak kan også brukes i prosessen med siling av anker).
  • Redusere omfanget og lempe på kravet til begrunnelsen når domstolen tar stilling til en anke.
  • Aktiv saksstyring fra dommerne i retten
  • Adgang til å benytte fjernavhør og fjernmøte i straffesaker.

– Jeg er utålmodig. Dette er gryteklare forslag som vi kan sette i gang med nå, sier Frølich.

– Vi er åpne for alle gode forslag for å få til dette, uten å trekke noen konklusjoner nå, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

Åpne for alle gode forslag

Og i Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen er de ikke avvisende til forslag. Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier de gjerne setter seg ned med Frølich for å diskutere muligheten for å ta ut enkelte punkter i en egen proposisjon og hastebehandle dem.

– Begge parter er opptatt av å redusere saksbehandlingstiden i domstolen. Vi er åpne for alle gode forslag for å få til dette, uten å trekke noen konklusjoner nå, sier Rotevatn.

– Er du enig med Frølich i at dette bør tas ut og hastebehandles?

– Det er behov for en ny straffeprosesslov bedre tilpasset vår tid og som legger til rette for å avvikle straffesaker rettssikkert og effektivt, sier Rotevatn.

Han sier de nå vil sette seg ned med Frølich og vurdere hvilket handlingsrom som finnes for eventuelt å fremskynde deler av arbeidet.

– Det er likevel viktig at dette ikke utsetter fremdriften i prosjektet for øvrig, sier statssekretæren.

– Det kan være gode grunner til å fremskynde deler av straffeprosesslovgivningen, sier Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF.

Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF, sier det kan være gode grunner til å fremskynde deler av straffeprosesslovgivningen.

– Det er viktig å sikre at vi har et system som sikrer rask behandling av straffesaker for å sikre at domfelte får starte soningen, samtidig som rettssikkerheten blir ivaretatt. Her må regjeringen levere så raskt som mulig, sier han.

Ropstad vil ikke på stående fot love å endre regelverket for siling av straffesaker, men sier det er noe KrF kan vurdere.

Vågslid: Ønsker å få fokus bort

Lene Vågslid (Ap), leder i Stortingets justiskomité, sier hun ikke er avvisende til forslagene.

Hun mener imidlertid de bærer preg av at regjeringspartiene ønsker å få fokus bort fra at de ikke har fulgt opp utredningen om ny straffeprosesslov og etter hennes mening heller ikke har prioritert domstolene.

– Utfordringene man her søker å løse dreier seg først og fremst om at regjeringen ikke har sørget for at domstolen er godt nok finansiert. Saksbehandlingen tar for lang tid fordi det er for få dommere. Og så dreier dette seg selvfølgelig om hvor mye ressurser domstolene må bruke på den enkelte sak, sier Vågslid.

– Utfordringene man her søker å løse dreier seg først og fremst om at regjeringen ikke har sørget for at domstolen er godt nok finansiert, sier Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget.

– Denne regjeringen har så langt ikke vist noen særlig vilje til å satse på straffesakskjeden, og da er det forståelig at de vil virke handlekraftige med å ta elementer fra NOU-en og fremme det som enkeltforslag, sier hun.

Statssekretær Rotevatn kommenterer situasjonen i domstolen og saksbehandlingstiden slik:

– Det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden ikke blir for lang. Situasjonen i Borgarting lagmannsrett er alvorlig, sier han.

For å få ned saksbehandlingstiden, har Regjeringen foreslått å bevilge midler til etablering av en utrederenhet i Borgarting i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

– Utover dette ble det utnevnt seks lagdommere i Borgarting lagmannsrett til et midlertidig prosjekt for å redusere restansen, sier Rotevatn.