Mener Helsetilsynet beskytter legene

Helsetilsynet får kritikk for å skjerme leger fra kritikk.

Like etter at Daniel Flemmen Ødegård (2) døde, ble en assistentlege på Molde sjukehus oppsøkt av andre leger, like før han skulle i avhør. Han oppfattet det som forsøk på å få ham til å endre pasientjournalen.

Generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, roser Helsetilsynet for å gå grundig til verks i tilsynssaken mot Molde sjukehus i den såkalte Daniel-saken. Men han mener rapporten lider av en stor og skjemmende feil.

— Det ligger mye læring i denne rapporten fra Statens helsetilsyn. Her kan man lære mye om hvordan man skal håndtere en sak når noe går svært galt, sier Thorne.

Bakgrunn:

Les også

Daniel (2) døde etter en operasjon. Hva var det egentlig som skjedde?

Lege ble oppsøkt

Men han mener den 57 sider tykke rapporten lider av en mangel, nemlig at den ikke tar tak i at en assistentlege, som var med på operasjonen av Daniel, ble oppsøkt av andre leger rett før han skulle i avhør.

Assistentlegen opplevde «besøkene» – fra en klinikksjef og en anestesioverlege som var under operasjonen – som svært ubehagelige og et forsøk på å få ham til å endre journalen – noe han ikke gjorde.

«Feig»

Av dokumentene i saken går det også frem at klinikksjefen skal ha skjelt ut en kollega av assistentlegen og kalt ham «feig», fordi man ikke kunne enes om samme hendelsesforløp under operasjonen.

– Det er svært uheldig, og en stor svakhet ved rapporten at dette ikke slås ned på, særlig når Helsetilsynet samtidig legger til grunn at dette har skjedd, sier Thorne.

– Helsetilsynet har misforstått

Han reagerer på at Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen, i Aftenposten torsdag sa at man unnlot å gå inn i dette fordi det ligger utenfor deres mandat. Han sa at dette var en del av "det psykososiale arbeidsmiljøet" og derfor er Arbeidstilsynets ansvar.

Thorne mener Helsetilsynet har misforstått.

Knut Fredrik Thorne.

– Formålet med helsepersonelloven er at befolkningen skal ha tillit til helsetjenesten. Det som skjedde på Molde sjukehus i etterkant av Daniels død, er ikke egnet til å skape den tilliten som lovgiver, Stortinget, ønsker at befolkningen skal ha til helsetjenesten.

– Må ta tak i dette

Han ber derfor Helsetilsynet ta tak i dette i sin endelige rapport i Daniel-saken. Rapporten som ble fremlagt torsdag er en foreløpig rapport.

– Helsetilsynet ta tak i dette. Det er jo dette folk har reagert mest på i Daniel-saken, at helsepersonell opplever slike tilnærmelser når noe går galt.

– Beskytter legene

Også den erfarne helserettsadvokaten Edmund Asbøll, som har bistått Daniels foreldre, synes det er mye bra i rapporten. Men deler fullt ut Thornes kritikk.

Edmund Asbøll

– Av lovforarbeidene går det frem at dette ligger i kjernen av hva Helsetilsynet og Undersøkelsesenheten kan gå inn i. Her har man valgt en innsnevrende tolkning av loven. Det svekker tilliten til Helsetilsynet og viser at Helsetilsynet legger mer vekt på å beskytte leger enn på pasientenes ve og vel, sier Asbøll.

— Utenfor mandatet

Andresen påpeker at opplysningene danner grunnlag for Helsetilsynets vurdering av hvordan sykehuset har håndtert hendelsen i etterkant.

— Vi har påvist lovbrudd ved at ledelsen bl.a. har latt samarbeidsutfordringene eskalere. Når det gjelder personalmessig oppfølging etter denne typen oppførsel, er det utenfor vårt mandat.

Jan Fredrik Andresen

Han sier Helsetilsynet har grundig vurdert sykehusets plikt til å yte forsvarlige helsetjenester.

— Vi har lagt avgjørende vekt på at ledelsen må sikre et godt arbeidsmiljø der helsepersonell samarbeider godt for å sikre forsvarlige tjenester.

Må lage planer

I sin foreløpige rapport har Helsetilsynet pålagt Molde sjukehus å etablere nye rutiner for «avvikshåndtering». Sykehuset pålegges å utarbeide planer for hvordan man vil følge opp alvorlige hendelser i fremtiden som samtidig etterforskes av politiet.

Sykehuset må også lage en plan for hvordan de skal behandle pårørende.