Norge

Ny rapport til FN: Barneombudet kritiserer norsk innsats mot mobbing og vold

Barneombudet håper på støtte fra FN i kampen mot mobbing og vold mot barn i Norge.

– Vi håper at FN vil lytte til våre innspill. Tilbakemeldingene vil være viktige signaler om hva Norge bør jobbe med, sier barneombud Anne Lindboe. Foto: Tor Stenersen / Aftenposten

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Tirsdag legger barneombudet frem sin rapport til FN om hvordan Norge oppfyller barnekonvensjonen.

– Vi har sett mobbesaker som er så alvorlige at barn velger å avslutte sitt eget liv. Mobbetallene er stabilt høye til tross for økt innsats, og rammer både læring, helse og barns mulighet for å utvikle seg, sier barneombud Anne Lindboe.

Hun mener ressursene som er satt av til skolenes og fylkesmennenes arbeid mot mobbing bør dobles, fra 75 millioner på årets statsbudsjett til 150 på budsjettet for neste år.

– Vi har fått ny «mobbelov» fra 1. august, men nytt regelverk hjelper ikke hvis det ikke etterleves i praksis. Dette skal vi følge opp tett, sier Lindboe.

Hun mener det fortsatt gjenstår mye arbeid for å sikre et barnevennlig system som effektivt kan motta klager fra barn i mobbesaker.

Barneombudet leverer i alt 71 anbefalinger til FN. I tillegg til mobbing fremhever hun to områder som spesielt problematiske: manglende satsing på vold mot barn og barns manglende klagerett.

– Titusener av barn i Norge utsettes for alvorlig vold. Dette gir fysisk og psykisk sykdom senere i livet, og kan føre til rusproblemer, frafall i skolen og manglende evne til å forsørge seg selv. Det er et stort samfunnsproblem, men avspeiles på ingen måte i ressursene som settes inn for å bekjempe det, sier hun.

Lindboe trekker sammenligning til folkehelsesatsingen mot røyking, rusmidler og overvekt, og mener vold mot barn nå må få samme status som folkehelseproblem.

– Helsesektoren henger etter

– Det må jobbes mye bedre med forebygging. Mange barn har fortsatt ikke god nok tilgang til helsesøster, og de kan ikke nok om å sette grenser for sin egen kropp. Dessuten vet vi at barn som utsettes for vold og overgrep risikerer ikke å bli hørt når de melder fra, påpeker hun.

Lindboe mener justissektoren har kommet lenger i arbeidet med vold mot barn. – Men både når det gjelder forebygging og det å følge opp barn som har vært utsatt for vold henger helsesektoren etter.

Mye oppmerksomhet, lite penger

Lindboe er fornøyd med at det er laget en nasjonal opptrappingsplan mot vold mot barn, og påpeker at problemet har fått mye oppmerksomhet de senere årene.

– Men ressursene som settes inn er altfor knappe. Vi håper at FN vil lytte til våre innspill, og gi Norge tydelige anbefalinger om å prioritere det forebyggende arbeidet med vold mot barn, sier Lindboe.

Barneombudet går også inn for at norske barn bør få muligheten til å klage til FNs barnekomité når de mener rettighetene deres blir brutt. 35 land har sagt ja til å gi barn denne klageadgangen, men ikke Norge.

Les også

  1. Inga Bejer Engh: – Vold mot barn skjer hver dag. Det er underlig at det ikke er mer politisk diskutert.

Les mer om

  1. Mobbing