Norge

Regjeringen håper Stortinget ikke gjør ulovlig vedtak fredag

Regjeringen advarer Stortinget mot å gjøre et mulig ulovlig vedtak om forbud mot biodrivstoff basert på palmeolje.

ADVARER: De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.

En samlet opposisjon på Stortinget overrumplet onsdag regjeringen med sin enighet om å forby biodrivstoff fra palmeolje i all offentlig transport.

Alarmen gikk i regjeringen

Allerede fredag er det lagt opp til at Stortinget skal vedta saken. Alarmen har derfor gått i både Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

De to statsrådene, Vidar Helgesen og Monica Mæland, har gått til det oppsiktsvekkende skritt å advare Stortinget på det kraftigste mot å gjøre vedtaket. Det gjør de i et brev som ble oversendt Stortingets energi- og miljøkomité torsdag ettermiddag.

Les også

Stortinget forbyr palmeolje for all offentlig transport

Problematisk i forhold til norsk lov

– Vi har skrevet brevet for klargjøre for forslagsstillerne at det de ber om ikke bare er problematisk med tanke på norsk lov, men også internasjonale avtaler og enighet. Vi plikter å gjøre Stortinget oppmerksom på dette, sier Vidar Helgesen.

– Så her tråkker stortingsflertallet feil?

– Jeg skal ikke karakterisere stortingsflertallet. Jeg er bare opptatt av at vi holder oss til lover og regler.

Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket.

– Vi får se hva debatten fører med seg. Jeg håper til syvende og sist det blir fattet et vedtak som ikke er i strid med loven, sier han.

HÅPER: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen håper at Stortinget til syvende og sist fatter et vedtak «som ikke er i strid med loven».

Gjennomføres så snart som mulig

Av brevet fremkommer at regjeringen ikke er blitt spurt om hva de mener:

De to statsrådene skriver at de torsdag «fikk forståelse av at det kan foreligge et flertall» som vil vedta følgende formulering:

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift til lov om anskaffelser stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje. Forskriftsendringen skal tre i kraft så snart som mulig».

Bergens Tidende og Adresseavisen offentliggjorde den overraskende enigheten onsdag kveld.

Palmeolje ødelegger regnskog

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om «en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet».

REGNSKOG: For to år siden besøkte statsminister Erna Solberg selv regnskogen på Sumatra. Norge har bevilget 22 milliarder kroner for å redde regnskog. En av hovedårsakene til avskoging er etablering av nye plantasjer for produksjon av palmeolje.

Statsrådene minner om at forbudet i første rekke er «begrunnet i at produksjonen driver avskoging i eksportlandet.» Det er ikke anerkjent som grunnlag for handelsrestriksjoner etter internasjonal handelsrett og «dessuten meget omstridt.»

Det må derfor vurderes om forbudet «vil kunne anses som en handelshindring som støter mot EØS-avtalen og internasjonalt handelsregelverk.»

Forholdet til EØS-avtalen

De minner også om at biodrivstoff fremstilt av palmeolje kan oppfylle EUs bærekraftskriterier. Palmeolje trenger ikke å stamme stammer fra arealer som nylig er ryddet ved hogging av regnskog.

«Det er vanskelig i lys av dette å se hvordan Norge kan innføre særkrav rettet mot palmeolje uten ta det vil bryte med EØS-avtalen,» påpeker de to statsrådene i brevet.

De peker på at dette er «et komplekst juridisk område hvor både miljø-, konkurranse- og handelshensyn må balanseres.»

Må utredes

«Det er problematisk om Stortinget skulle be regjeringen med snarlig virkning innføre et krav i anskaffelsesregelverket som kan være i strid med EØS-avtalen og Norges øvrige, internasjonale forpliktelser.»

«Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel.»

Klima- og miljøministeren vil ta initiativ til å få dette utredet nærmere.

– Forsøk på trenering

SVs Heikki Eidsvoll Holmås la onsdag ikke skjul på at flertallet bruker forskriften for offentlige anskaffelser, fordi man tidligere i stortingsperioden kom til kort i forsøket på å få et generelt forbud mot å bruke palmeolje i biodrivstoff.

ALTERNATIV: Forslagsstilleren, som fikk alle seks opposisjonspartier med seg, var SVs Heikki Eidsvoll Holmås. Han fikk ikke til et generelt forbud mot biodrivstoff fra palmeolje, men lyktes med et forbud for alle offentlige innkjøpere.

– Men vi kan ikke gjøre noe gjennom anskaffelsesregelverket som vi ikke kan gjøre på noen andre måter, sier Helgesen.

SV karakteriserte torsdag kveld innsigelsene fra Helgesen og Mæland som «forsøk på trenering av en viktig miljøseier».

– Vi stiller krav om nullutslippsferger i offentlige anbud. Da er det klart at vi må kunne stille krav om at drivstoffet vi skal fylle på busser, anleggsmaskiner og andre offentlige kjøretøyer skal være fritt for regnskogødeleggelser. Det er uproblematisk å vedta og deretter gå avklaringsrunder med ESA som en del av høringen på forskriften, sier SVs stortingskandidat Lars Haltbrekken.

Les mer om

  1. Biodrivstoff
  2. Palmeolje
  3. Klima
  4. Vidar Helgesen
  5. Klima- og miljødepartementet
  6. Stortinget
  7. Regjeringen