Norge vant storkammersak om dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettsdomstol

For første gang i historien har Norge vunnet en sak som er behandlet i det øverste organet i Den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Dommen kan få betydning på en rekke områder.

Norge fikk tirsdag støtte av storkammeret, den øverste instansen i Den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i Strasbourg

Avgjørelsen ble tatt i storkammer tirsdag og det er første gang siden KRL-saken i 2007 at menneskerettsdomstolens høyeste instans har tatt stilling til en sak mot Norge.

Spørsmålet de 17 dommerne i storkammeret skulle avgjøre var om Norge brøt forbudet mot dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) da to investorer som unndro millioner av kroner i lavskattland ble ilagt både tilleggsskatt og fengselsstraff.

Norge vant voteringen 16–1 og domstolen mener dermed at Norge ikke har brutt EMK. Avgjørelsen ble offentliggjort på domstolens nettsider tirsdag.

Høringssalen i Den Europeisk Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Investorer mente de hadde fått dobbeltstraff

I juli i fjor ble det klart at to svindeldømte norske investorer skulle få sin sak prøvet i EMDs høyeste instans, storkammeret.

Det hører til sjeldenhetene at saker kommer opp der. Storkammer brukes når saken reiser «et viktig spørsmål» om tolkningen av EMK og protokollene som hører til, eller «kan få et resultat som er uforenelig med en tidligere dom» avsagt av domstolen.

Senhøsten 2008 ble de to norske investorene ilagt 30 prosent tilleggsskatt for å ha unndratt henholdsvis 3,3 og 4,6 millioner kroner fra skatt gjennom selskaper registrert i lavskattland. De ble også dømt til fengsel i ett år.

Høsten 2010 ble straffedommene endelige i to avgjørelser i Høyesterett. Seks andre personer ble også straffet for skatteunndragelsene, som totalt beløp seg til ca. 114,5 millioner kroner.

De to klagerne mente staten brøt forbudet mot dobbeltstraff ved å ilegge både tilleggsskatt og fengsel.

Staten mente imidlertid det var lovlig med både administrativt og strafferettslig forfølgning.

Etter norsk lov medfører skatteunndragelse tilleggsskatt etter ligningsloven, mens forsettlig eller grovt uaktsomt skattesvik også straffes med bøter eller fengsel.

Staten mente dette var lovlig parallellforfølgning, og det er EMD nå enig i.

Mener dommen har betydning for en rekke andre områder

– Dette er et meget gledelig resultat som sikrer myndighetenes adgang til å bekjempe skattesvik effektivt i to spor, administrativt med tilleggsskatt og strafferettslig med fengsel eller bøter, sier advokat Jenny Sandvig ved Regjeringsadvokatembetet.

Advokat Jenny Sandvig hos Regjeringsadvokaten.

– Dommen har også betydning for en rekke andre områder, som miljøkriminalitet, barnevern og fiskeri, idet EMD anerkjenner statens frihet til å sette sammen hensiktsmessige og rettssikre parallelle prosesser, sier Sandvig, som prosederte saken for EMD med advokatene Christian Reusch og Marius Emberland.

Investorenes advokat: Mener avgjørelsen ikke er riktig

Investorenes advokat Roland Kjeldahl kjente ikke til avgjørelsen da Aftenposten tok kontakt tirsdag kveld.

– Jeg mener avgjørelsen ikke er riktig, men man må bare bøye seg for den øverste domstolen. Det viktigste for oss er at man har fått en dom og en avgjørelse som skaper presedens, sier Kjeldahl.

Da Klassekampen omtalte avgjørelsen om storkammerbehandlingen i fjor, mente advokaten at klientene hans hadde en sterk sak.

– Begge har sonet sine fengselsstraffer, og om de får medhold vil de få oppreisning, sa han til avisen.

Lest helt hit? Da vil du kanskje også lese denne kronikken og denne saken: