Nummeret som kan stoppe mobiltyven

Et internasjonalt register gjør den stjålne mobiltelefonen ubrukelig for tyven. Men det er det få som vet om.

Din telefons unike 15- eller 17-sifrede IMEI-nummer kan gjøre telefonen ubrukelig for tyven.

Alle mobiltelefoner har et eget fingeravtrykk i form av et serienummer, et såkalt IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).

Hver gang mobilen skrus på og kobler seg til et mobilnett, sjekkes den opp mot operatørens IMEI-register.

Er mobilen meldt stjålet og svartelistet i det internasjonale IMEI-registeret, skal den ikke kunne koble seg til.

Svartelistingen fungerer dessuten over landegrensene, slik at en telefon stjålet i Tromsø ikke vil fungere i noen av landene eller mobilnettene som er med i IMEI-samarbeidet.

Siden IMEI-nummeret er koblet til selve telefonen, spiller det heller ingen rolle hvilket simkort som benyttes. En svartelistet telefon er en ubrukelig telefon.

Alt å vinne

Svenn Richard Andersen, politisk rådgiver for digitale tjenester i Forbrukerrådet, ønsker ikke å spekulere i hvorfor det er så lite oppmerksomhet og informasjon rundt IMEI-registeret, men er overbevist om at økt oppmerksomhet om og bruk av dette vil føre til færre stjålne mobiltelefoner. Ikke ulikt effekten sykkelregisteret hadde.

— Her er det enkelt å tenke seg en vinn-vinn-situasjon som både mobiloperatørene, forsikringsselskapene og ikke minst forbrukerne vil tjene på, sier Andersen.

Men Andersen understreker at det er en forutsetning at systemet lar seg administrere på en effektiv og brukervennlig måte.

Han ser ingen grunn til at politiet nødvendigvis skal fortsette å gjøre registreringsjobben slik det gjør i dag, hvor man må kontakte nærmeste politikammer for å fylle ut et eget IMEI-skjema.

Andresen tar isteden til orde for en løsning der operatørene legger til rette for at mobilkundene selv kan gjøre dette på en sikker og god måte, eksempelvis via innloggingsbeskyttede brukersider hos operatøren. Noe som vil kunne bety mindre administrasjon for både operatørene og politiet.

Forbrukerrådets mann stiller seg undrende til hvorfor ikke forsikringsselskapene har fokusert mer på IMEI-svartelisting, og peker på at færre stjålne telefoner vil resultere i mindre utbetalinger og i neste omgang lavere forsikringspremier for kundene.

- Kunne informert bedre

Informasjonssjef i If Skadeforsikring, Jon Berge, innrømmer at forsikringsselskapene med fordel kunne informert kundene bedre om IMEI-registeret.

- Alle tiltak som er med på å gjøre det mindre attraktivt å stjele mobiltelefoner, er velkomne og i vår interesse, sier Berge.

Han peker dessuten på at både antall stjålne mobiltelefoner og gjennomsnittsutbetalingen har økt de siste årene, og at IMEI-registeret således er mer aktuelt enn noen gang.

Berge er følgelig positiv til å være med på å rette mer oppmerksomhet mot bruk av IMEI-registeret, men understreker at også mobiloperatørene og politiet må komme sterkere på banen.

Telenor vurderer nye løsninger

Bjørn Amundsen

Telenor kan ikke love kundene sine en nettbasert IMEI-sperring med det første.

Men dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor sier teleselskapet er opptatt av å legge bedre til rette for IMEI-registrering i den grad det er mulig, og ser for tiden på alternative løsninger.

— En ting er at sikkerheten skal ivaretas slik at telefoner ikke svartelistes urettmessig, man må også tenke igjennom hvordan man på en rask og brukervennlig måte skal kunne få åpnet igjen telefoner som er kommet til rette, sier Amundsen.

Han mener dessuten at noe av problemet er at politiet ikke alltid er like flinke til å informere om registeret, men snarere unnlater å gjøre dette for å slippe papirarbeidet det medfører.

I dialog med politiet

Charlotte Erikstad

Også hos Netcom er man opptatt av det må bli enklere for kundene å svarteliste tapte og stjålne telefoner i IMEI-registeret. Derfor har man i lengre tid vært i dialog med Politidirektoratet for å få på plass en mer brukervennligløsning løsning.

Kommunikasjonsrådgiver i Netcom, Charlotte Erikstad, ser for seg en løsning hvor dette kan gjøres samtidig som politianmeldelsen levers på nett.

Knut Kværner, seksjonssjef i Politidirektoratet, bekrefter at politiet har ambisjoner og planer om å utvikle en nettbasert IMEI-registrering, men at dette arbeidet har måttet vike for en større gjenomgang og forbedring av politiets IKT-systemer.

Kværner tror økt bevissthet rundt IMEI-svartelisting vil kunne gjøre mobiltyverier mindre attraktivt, men kjenner seg ikke igjen i hentydningene fra Telenor om at enkelte politidistrikt bevisst skulle unnlate å informere om IMEI-registeret.