Norge

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Menn fra Irak og Iran har fem ganger mer psykiske plager enn andre menn. Menn fra Sri Lanka og Vietnam er derimot mindre psykisk syke enn nordmenn, viser ny undersøkelse.

Flyktninger er ikke nødvendigvis mer psykisk syke enn arbeidsinnvandrere, viser en ny undersøkelse. Polske innvandrere er dobbelt så ofte psykisk syke som resten av befolkningen. Flere innvandrermenn røyker enn menn i befolkningen ellers.
 • NTB
 • Helle Aarnes
  Journalist

Personer med flyktningbakgrunn har ikke nødvendigvis mer psykiske helseplager enn arbeidsinnvandrere, i følge en rapport om innvandreres levekår som Folkehelseinstituttet legger fram onsdag.

– Det var for eksempel lite psykiske plager blant innvandrere fra Somalia og Eritrea. Men andelen med psykiske plager var dobbelt så høy blant polske innvandrere som i befolkningen for øvrig, sier forsker Marte Kjøllesdal.

Personer fra noen afrikanske land og menn fra Sri Lanka og Vietnam har mindre psykiske helseplager enn for nordmenn generelt. Men resten av innvandrergruppene er oftere psykisk syke enn resten av befolkningen.

Menn fra Iran og Irak har oftest psykiske plager

Særlig gjelder det personer fra Midtøsten. Menn fra Irak og Iran hadde fem ganger så høye odds for psykiske plager enn menn for øvrig, og kvinner fra Iran og Tyrkia hadde fire ganger så høye odds som kvinner ellers.

Personer fra tolv land og som har en botid i Norge på minst to år er med i rapporten, som bygger på data SSB samlet inn i 2016. Flere landgrupper er ikke tidligere undersøkt.

Andelen med psykiske plager var dobbelt så høy blant polske innvandrere som i befolkningen for øvrig

Får helseproblemer tidligere

Flere innvandrere er yngre når de blir syke, enn resten av befolkningen. Dette har også tidligere studier vist.

– Det tyder på at helsen forverres raskere med alder blant innvandrere enn andre, står det i rapporten.

Variasjonen er likevel stor. Forskjellene er dessuten større for innvandrere seg imellom enn mellom innvandrere generelt og majoritetsbefolkningen. Dessuten er det stor variasjon mellom menn og kvinner.

Helsen er bedre blant innvandrere med kort botid enn lang, selv når man tar hensyn til faktorer som alder.

– Det ser ut som om innvandrere kopierer livsstilen til nordmenn når de har bodd lenge i Norge, både positive og negative sider, sier forsker Marte Kjøllesdal.

Flere innvandrermenn røyker enn menn i befolkningen ellers.

Langt flere røyker

Forskerne har undersøkt hvordan helse henger sammen med alder, utdanning, arbeid, hvor lenge innvandrerne har bodd i landet og diskriminering.

Flere innvandrermenn røyker enn menn i befolkningen ellers. Nordmenn har kuttet kraftig ned på røyken de siste årene, men ikke like mange mannlige innvandrere har stumpet røyken.

– I enkelte grupper var andelen røykere dobbelt så høy som ellers i befolkningen, mens andelen røykere blant innvandrerkvinner var lavere enn blant andre kvinner, fortsetter Kjøllesdal.

Alkoholforbruket er derimot lavere i de aller fleste innvandrergrupper enn i befolkningen ellers.

– En betydelig andel innvandrere, også fra land med en muslimsk majoritet, drikker likevel alkohol. Innvandrere med høyere utdanning og inntekt drikker oftere alkohol enn andre, heter det.

En lavere andel innvandrere er fysisk aktive enn nordmenn for øvrig.

Trener mindre

 • Andre funn i rapporten:
 • Diabetes: Andel har økt blant innvandrermenn. Den er nå høyere enn for innvandrerkvinner.
 • Utdanning: I mindre grad relatert til helse enn for majoritetsbefolkningen. Kan henge sammen med at utdanning fra utlandet ofte ikke gjenspeiles i arbeidsoppgaver, lønn eller anseelse.
 • Fysisk aktivitet: En lavere andel innvandrere er fysisk aktive enn nordmenn for øvrig. Menn rapporterer om bedret fysisk helse som følge av fysisk aktivitet, mens for kvinner ga det kun utslag for bedret psykisk helse.
 • Hjerte- og karsykdom: Høyere andel blant innvandrere enn i befolkningen, men stor variasjon mellom landgruppene.
 • Helseforskjeller: Forskjell mellom innvandrere og befolkningen for øvrig kan bare delvis forklares av forskjeller i alder, utdanning og inntekt.
 • Språk: Det er funnet en viss sammenheng mellom helseproblemer og norskkunnskaper, men sammenhengen er ikke særlig sterk.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Arbeidsinnvandring
 3. Folkehelseinstituttet