Løslatelsen av Viggo Kristiansen ligger i Høyesteretts hender

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen og forsvarstemaet retter skytset mot lagmannsrettens flertall i anken om løslatelse. De håper Høyesterett slipper ham fri.

Etter at drapsdømte Viggo Kristiansen fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar, har han begjært seg løslatt for første gang.

I anken sier Kristiansen og forsvarsteamet seg uenig med lagmannsrettens flertall som la avgjørende vekt på samfunnsvernet i vurderingen om løslatelse.

– Samfunnet mulige behov for beskyttelse har nå blitt ivaretatt i 21 år, skriver advokatene Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad i anken.

De mener at Kristiansens interesser må gå foran. Det pekes også på at samfunnet har kontroll på Kristiansen og virkemidler som eventuelt kan bli aktuelle.

Mener flertallet argumenterer i sirkel

Kristiansen har fått straffesaken sin gjenåpnet. Både flertallet og mindretallet i lagmannsretten mente at det da skulle «klare og tungtveiende grunner» til for at soningen skal fortsette.

Mindretallet mente at det ikke forelå mothensyn som tilsa at Kristiansen måtte fortsette soningen, noe Kristiansen og hans team er enige i.

– Når lagmannsrettens flertall i liten grad kan vise til konkrete holdepunkter for at Kristiansen er skyldig, men likevel benytter den gjenåpnede dommen som grunnlag for å slå fast at det foreligger et behov for samfunnsvern, utgjør det en uholdbar sirkelargumentasjon som undergraver hovedregelen om å verne borgere mot uriktig straffeforfølgelse, skriver Sjødin og Gulstad.

Dømt til forvaring

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld. I februar fikk han straffesaken sin gjenåpnet. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

Forvaringstiden til Kristiansen utløper 12. september. Skal forvaringen forlenges, må påtalemyndigheten reise sak innen 12. juni.