Retten dømmer Saras far til fengsel i fem måneder. Det er strengere enn aktors påstand.

Sara (27) ble mishandlet av faren i hele barndommen. Aktor mente han burde straffes med ett år betinget fengsel med prøvetid på to år. Men retten har dømt faren til å sone fem måneder i fengsel.

For to år siden gikk Sara til Grønland politistasjon for å anmelde faren for mishandling gjennom hele barndommen. Oslo tingrett har trodd på hennes forklaring. F.v. Sara, bistandsadvokat Elin Brattbakk Myrset og aktor, politiadvokat Marion Haaland.

Oslo tingrett mener «saken er for alvorlig til at tiltalte kun skal gis en betinget reaksjon». Allmennpreventive hensyn veier tungt, mener retten.

Aftenposten skrev forrige lørdag om Sara (27) som anmeldte faren for grov mishandling gjennom hele oppveksten. Det ble starten på noe nytt for henne i kampen for et vanlig liv.

Nå foreligger dommen fra Oslo tingrett. Retten påpeker at den ikke er bundet av aktors forslag om å dømme faren til ett år betinget fengsel med en prøvetid på to år. Bakgrunnen for aktors påstand om betinget dom er den lange saksbehandlingstiden.

Med betinget dom ville faren ha sluppet å sone hvis han ikke hadde gjort noe straffbart i løpet av prøvetiden.

Dermed er dommen i realiteten strengere enn aktors påstand.

Faren har ikke erkjent straffskyld. Forsvarer Humayun Akhtar ba om frifinnelse. Han sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere før han har gått gjennom dommen med klienten sin.

Sara (27) er Oslo-jente. Hun vokste opp med moren som har norsk familiebakgrunn og faren som kommer fra et land i Midtøsten. Gjennom hele oppveksten var hun livredd faren sin. I voksen alder anmeldte hun ham i forbindelse med at hun søkte om voldsoffererstatning.

Retten har trodd på Sara

Retten konstaterer at faren har utsatt «en forsvarsløs jente» for fysisk og psykisk vold i omtrent 13 år:

«Faren, som skulle ta vare på sin familie, har i stedet vært en fare i hjemmet.»

Videre står det i dommen: «Det har vært vold, trusler og sinne som har preget hele fornærmedes oppvekst – og som hun fremdeles sliter med ettervirkningene av i voksen alder.»

Det blir også påpekt at hverken moren eller hjelpeapparatet maktet å beskytte barnet i tilstrekkelig grad.

Faren ble også dømt til å betale Sara 20.344 kroner i erstatning for økonomisk tap, dessuten ménerstatning på 650.000 kroner og oppreisningserstatning på 100.000 kroner.

Advokat Humayun Akhtar har vært forsvarer for Saras far.

Brudd på rett til rettergang

Retten tok utgangspunkt i en straff på rundt 14 måneders fengsel. Begrunnelsen for det er mishandlingens varighet, frykten det påførte henne i barndommen, og konsekvensene det fikk for henne senere i livet. Men den lange saksbehandlingstiden gir redusert straff, altså fengsel i fem måneder.

Dommen påpeker dessuten at den lange saksbehandlingstiden utgjør et brudd på retten til rettergang innen rimelig tid etter EMK, Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Økt strafferamme og straffenivå

Strafferammen i denne saken er fengsel i seks år. Hvis tiltalen hadde omfattet mishandling etter 2015, da ny straffelov trådte i kraft, ville strafferammen vært 15 års fengsel. Det er også noe retten minner om, at straffenivået for mishandling i nære relasjoner er blitt skjerpet.

Retten påpeker at det ikke er formildende at tiltalte kommer fra en kultur der oppdragervold kan aksepteres lettere: «Den som kommer til Norge, må bedømmes på samme måte som andre, og alle barn har etter Grunnloven § 104 krav på samme vern.»

Hverken aktor eller Saras bistandsadvokat ønsker å kommentere dommen før den blir forkynt for tiltalte mandag.