Lagmannsretten: Ikke feil å fengsle uten forsvarer til stede i retten

Borgarting mener Oslo tingrett har gjort det som kreves for å få prøve å skaffe forsvarer til fengslingsmøtet. Forsvarerne anker til Høyesterett.

Politiadvokat Ellen Karine Aas Lund og tingrettsdommeer Axel Slettebøe, møtte ingen forsvarsadvokat under fengslingen i Oslo tingrett mandag. Siktede anket. Men anken, men fikk ikke medhold.

Bakgrunn:

Les også

Advokatene kaller tingrettens oppførsel illojal

Fem av syv siktede som ble fremstilt for varetektsfengsling, fikk ikke forsvarer i Oslo tingrett mandag på grunn av advokatenes aksjon denne uken.

For å markere det de mener er en systematisk nedprioritering av rettshjelpsordningen unnlater forsvarsadvokater i Oslo, Bergen og en rekke andre norske byer å møte i fengslingsmøter denne uken.

Forkastet anken

Torsdag behandlet Borgarting lagmannsrett fire anker over fengslingskjennelser fra Oslo tingrett der en av ankegrunnene er at siktede ikke har hatt bistand av forsvarer under fengslingsmøtet.

I alle sakene kom lagmannsretten til at det etter omstendighetene ikke er en saksbehandlingsfeil at rettsmøtet ble gjennomført uten at forsvarer var til stede.

Fengslet uten forsvarere til stede

Frode Sulland (t.v.), leder i forsvarergruppen, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen og Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen foran Oslo tingrett mandag da rettshjelaksjonen startet.

Aftenposten var i salen da en 21 år gammel mann, siktet for ran, mandag ble varetektsfengslet i sal 150 i Oslo tingrett. Han satt alene på sin side av rettssalen og var tydelig usikker i situasjonen.

Tingrettsdommer Axel Slettebøe sa det ikke var mulig for tingretten å skaffe forsvarer og spurte siktede om det var greit for ham å ha rettsmøtet uten forsvarer.

— Det er ikke greit for meg. Det er første gang jeg er her. Jeg trenger en forsvarer.

Aktor sa at de ønsket å fremme saken og mente det var adgang til det og at de ba om to ukers varetekt.

Retten besluttet å fremme saken, og behandlingen endte med at siktede ble varetektsfengslet i to uker.

Han anket på stedet, blant annet fordi han ikke hadde bistand av forsvarer.

Les saken:

Les også

Ble varetektsfengslet uten forsvarer

Mener tingretten har gjort det som kreves

Lagmannsretten påpeker at siktede så vidt mulig ha forsvarer i rettsmøte som holdes til avgjørelse av spørsmålet om varetektsfengsling.

«Retten til forsvarer er en grunnleggende rettighet, og det må vurderes konkret om den enkelte sak kan fremmes uten forsvarer", skriver de i en pressemelding.

«Lagmannsretten er av den oppfatning at tingretten i disse sakene har gjort det som kreves for å få en forsvarer til å møte, slik at det ikke var «mulig» å ha forsvarer i rettsmøtet. Lagmannsretten var enig i og viste til tingrettens begrunnelse.»

Advokatene reagerer

Frode Sulland, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier begrunnelsen som er oppgitt i meddelelsen etterlater flere spørsmål enn svar, og at det er nødvendig å lese kjennelsene for å kunne vurdere lagmannsrettens lovanvendelse.

— Etter Advokatforeningens syn kan ikke fengslingsmøter gjennomføres uten forsvarer, og det er ikke alene avgjørende om tingretten har gjort tilstrekkelig innsats for å skaffe noen, sier Sulland.

Oslo tingrett ønsker ikke å kommentere saken.

Til høyesterett

Klientene til advokatene Tor Even Gjendem og Stian Mæland har begge sagt at de har til hensikt å få prøvet dommene fra Borgarting lagmannsrett i Høyesterett:

-Det fremgår av straffeprosessloven at en politi eller domstol er pliktige til å hjelpe en som ikke har hatt forsvarer med å stille opp en anke til en høyere domstol. Her må de i følge loven også argumentere mot sitt eget syn, sier Gjendem.

Aksjonen avsluttes

Det er foreløpig uklart om Høyesteretts ankeutvalg rekker å behandle saken i løpet av fredagen. Advokatforeningens avsluttes lørdag, men anken må uansett behandles i Høyesrett:

-Lagmannsretten har forsiktig sagt hoppet lett over å diskutere forsvarerens betydning i rettspleien, og begrunner sin avgjørelse med effektivitetshensyn. Vi er lite imponert over det arbeidet som er lagt ned, sier Sulland.