- Det legges altfor stor vekt på medisinsk aldersvurdering av unge asylsøkere

Både Vergeforeningen og NOAS er bekymret for dagens praksis for aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.

Medisinsk vurdering av alder på unge asylsøkere skjer ved røntgen av hånd og fingre, og tannundersøkelser. Metoden er kritisert for å være usikker.

— Vi som representerer mindreårige tidlig i asylsøkerprosessen mener den medisinske aldersvurdering tillegges altfor stor vekt, sier nestleder i styret i Vergeforeningen Følgesvennen, Ine Johannessen.

Vergeforeningen ser på dagens ordning som et stort problem, og mener dette er offentlig omsorgssvikt.

Torsdag skrev Aftenposten om de medisinske metodene som brukes i aldersvurderingerav unge asylsøkere. Legeforeningen er kritisk til metodene som brukes til å kartlegge tann- og skjelettutvikling fordi de er usikre, og fraråder leger å medvirke til dem.

Folkehelseinstituttet tilbyr seg nå å overta det faglige ansvaret for vurderingene, men setter betingelser om utvikling av fagområdet for å overta.

Bør vurdere mental modenhet

Johannessen mener man burde vurdere mental modenhet i mye større grad enn det gjøres i dag, for eksempel ved intervjuer med psykolog.

- Er ikke dette svært ressurskrevende?

— Det kan tenkes. Men gjør myndighetene feil, blir konsekvensene enorme for den det gjelder, sier hun.

— Det er vanlig at barna blir flyttet til voksenmottak kun med bakgrunn i resultatet fra aldersundersøkelsen, sier Johannessen.

— Om barnet skal til mottak for enslige, mindreårige asylsøkere eller voksenmottak, er ofte bestemt allerede før vi går til asylintervju - og før vi blir forelagt resultatet fra aldersundersøkelsen.

- Vurderingen kan knapt kalles «helhetlig»

— Som verger ser vi at flere instanser kan ha uttalt at de mener søkeren er et barn, og har oppgitt riktig alder. Det gjelder politiets utlendingsenhet ved registrering, barnefaglig ansvarlig ved mottak, vergen, saksbehandler ved ankomstsamtale hos UDI, og personalet ved voksenmottak.

Men UDI tar oftest ikke hensyn til dette, og det er resultatet av aldersundersøkelsen som blir gjeldende. Dette kan knapt nok kalles en helthetlig vurdering, sier hun.

UDI-direktlør Frode Forfang mener aldersvurderinger oftere faller ut til søkernes fordel enn motsatt.

UDI-direktør: — Vi legger inn gode marginerDirektør i UDI, Frode Forfang, tilbakeviser at UDI bare baserer seg på den fysiske aldersundersøkelsen, men gjør en helhetlig aldersvurdering

— Vi har en egen barnefaglig enhet som jobber med disse sakene. Når personer hevder de er mindreårige, skal det en del til før vi konkluderer med noe annet.

Han understreker at det legges inn gode marginer til fordel for søkerne.

43 ganger har UDI konkludert på tvers av aldersvurderingen

- Det hender også at vi konkluderer med at de er mindreårige selv når aldersundersøkelsen utelukker at de er under 18. Det har skjedd 43 ganger de siste tre årene, sier han.

— Det hender at noen vi antar er over 18 blir plassert i voksenmottak selv om vi ikke har konkludert på alder. Det har ingen betydning for hvilken alder de får i asylvedtaket. Terskelen for å plasseres i voksenmottak er lavere og kan skje når en person har en adferd som er skadelig for øvrige barn som bor på mottakene som er ment for mindreårige.

NOAS: Behov for ny gjennomgang

— Gjennom vårt rettshjelpsarbeid ser vi at det legges for stor vekt på den medisinske aldersundersøkelsen, og at det ofte mangler en helhetlig vurdering av alder, påpeker Mona Reigstad Dabour i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

NOAS og Redd Barna er i gang med et prosjekt for å se på flere sider ved måten aldersvurderinger av unge asylsøkere foregår på.

— Det har vært få endringer når det gjelder aldersundersøkelsen og aldersvurderinger de siste årene, og det er behov for en ny gjennomgang.

De tre siste årene har UDI alderstestet 2339 unge, enslige asylsøkere.

FN anbefaler psykologisk modenhetsvurdering

Den forrige rapporten de to organisasjonene laget om aldersvurderinger i 2006 hadde fokus på de medisinske undersøkelsene.

— Nå ønsker vi å se mer helhetlig på aldersvurderingen, sier Reigstad.

I prosjektet tar organisasjonene sikte på å beskrive og analysere andre relevante aldersundersøkelser enn medisinske, for eksempel modenhetsvurderinger.

Organisasjonene ønsker å sammenligne norsk praksis med FNs høykommissær for flyktningers anbefalinger om aldersvurderinger, også anbefalingen om en helhetlig aldersvurdering som inkluderer både fysiologisk og psykologisk modenhetsvurdering.

— Vi ønsker at prosjektet skal føre til konkrete, realistiske anbefalinger for norsk praksis for aldersundersøkelser og aldersvurderinger, sier hun. Prosjektet er beregnet å være ferdig i september.

Forsker for å forbedre metodene

I tillegg til NOAS-rapporten kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2006, som også sterkt kritiserte denne type aldersundersøkelser.

– Ledelsen i Utlendingsdirektoratet så at selv om rapportene hadde svakheter, var det klart at metodene og bruken av resultatene kunne forbedres. Det ble innledet et samarbeid med de medisinske fagmiljøene for å få bedre fram usikkerheten i resultatene, og et grunnlag for å utlyse et forskningsprosjekt for å forbedre metodene, sier prosjektansvarlig i UDI, Eivind Hoffmann.

Data fra 4000 asylsøkere sammenlignes

Flere forskningsmiljøer søkte på de 3 millioner kronene som UDI utlyste i forskningsmidler, og som til slutt ble tildelt Norsk Regnesentral og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsprosjektet skal blant annet sammenligne norske data fra røntgenundersøkelser av håndrot med resultater av tannundersøkelser.

Det dreier seg om målinger fra ca 4000 unge asylsøkere i årene 2009 til 2013, og målet er å se hvor godt samsvar det er mellom de to metodene når det gjelder anslått alder.

— Vi er dessverre forsinket i analysen av de norske dataene - datatilrettelegging har tatt lenger tid enn beregnet, sier André Teigland, assisterende direktør i Norsk Regnesentral.

Tannutvikling hos etniske grupper

Prosjektet er internasjonalt og forskerne samarbeider med eksperter både i Italia og Storbritannia. I tillegg til å få en bedre forståelse av sammenligning mellom de to typene målinger som brukes i Norge, tar man også sikte på å kartlegge bedre hvordan tannutvikling varierer mellom befolkningsgrupper. Britiske forskere har samlet inn materiale fra 10.000 personer i 2 - 25 års alder som skal analyseres.

De italienske forskerne er i gang med å utvikle en MR-basert metode for å observere skjelettutvikling. De har samlet inn bilder fra barn og unge med kjent alder. Dermed kan man etablere et sammenligningsgrunnlag som er bedre enn det som brukes i dag.

- Norsk Regnesentral tester ut om bildeanalysen kan automatiseres, noe som ikke gjør den så avhengig av den enkelte leges subjektive vurdering, sier Teigland.

Standard fra 30-tallet

Dagens standard som brukes til å sammenligne røntgenbildene med er det såkalte Greulich & Pyle-atlaset, som viser hvordan håndroten utvikler seg i stadier for frisk, hvit nordamerikansk middelklasseungdom i 1930-årene.

— Vi har gått gjennom mye forskningslitteratur på området og konklusjonene varierer når det gjelder bruken av denne standarden, sier Teigland. - Når man skal oversette fra håndrotsstadier til alder, så kan etnisitet og ikke minst sosio-økonomiske forhold ha betydning. Vi håper å komme videre på dette punktet også,.

Prosjektet startet i januar i fjor og skal pågå til februar neste år.