Undersøkelse: Halvparten av helsepersonell vet lite eller ingenting om Akson

Prestisjeprosjektet Akson blir det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge noensinne. Men halvparten av helsepersonell har aldri hørt om Akson eller vet ikke helt hva det er.

– Selv etter større medieoppslag om Akson fra 25. mai og gjennom sommeren,  vet altså mange i helsesektoren lite om prosjektet, konstaterer lege og gründer Ida Susanna Fattah. Hun er en av dem som står bak en ny undersøkelse om Akson.

Det viser en fersk undersøkelse startupen Medlytic gjennomførte i sommer.

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge i hvilken grad helsepersonell kjenner til en av Helse-Norges største IT-satsninger, med en prislapp på totalt 22 milliarder kroner frem mot 2040.

444 personer med helsefaglig bakgrunn svarte. Blant dem er leger, sykepleiere, farmasøyter, fysioterapeuter, jordmødre, bioingeniører, ambulansepersonell og medisinstudenter.

  • 33 prosent av dem hadde aldri hørt om Akson. 17 prosent hadde hørt om det, men visste likevel ikke helt hva det var.
  • 21 prosent hadde lest seg opp på offentlige dokumenter. 23 prosent kjente til prosjektet gjennom mediene.
  • Legene visste mest om Akson. Ansatte i kommunene og på sykehus visste minst.

«Akson har aldri vært et tema på min arbeidsplass», sier en sykepleier i en av de frie kommentarene i undersøkelsen.

En lege som har forsøkt å sette seg inn i dette mange ganger, skriver:

«Det fremstår veldig vanskelig å forstå hva det egentlig er snakk om!»

6 av 10 misfornøyd med dagens journalsystem

Som Aftenposten har skrevet om, snakker ikke datasystemene til fastleger, helsestasjoner og legevakten sammen. På Ullevål universitetssykehus bruker ansatte fremdeles faks, penn og papir. Mye tid går med til å lete etter informasjon om pasientene.

Medlytic, som jobber med brukerinnsikt fra helsesektoren, ville undersøke hvordan de som jobber i helsevesenet, opplever dagens løsninger.

65 prosent av dem som svarte på undersøkelsen, er ikke fornøyd med dagens journalsystem. Sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter er minst fornøyd.

Fastlegene skiller seg ut. 7 av 10 fastleger var fornøyd med dagens system. Bare 15 prosent var villig til å bytte ut dagens journalløsning.

Ambulansepersonell frakter en pasient inn på akutten på Ullevål sykehus i vår.

8 av 10 misfornøyd med mulighetene for samhandling

Akson-prosjektet har to mål. Det skal etablere en felles kommunal journalløsning for kommunene, som inkluderer helsestasjoner, legevaktene, hjemmetjenesten og fastleger.

I tillegg skal det lages løsninger som gjør at pasientinformasjon flyter bedre mellom ulike deler av helsevesenet, for eksempel mellom sykehus og kommuner.

Den ferske undersøkelsen viser at 80 prosent av helsepersonell ikke er fornøyd med dagens muligheter til å kommunisere med annet helsepersonell om behandling og pasientflyt.

Også her skiller fastlegene seg ut. Over halvparten av dem er fornøyd med de mulighetene de har for samhandling i dag.

– Krevende å formidle

– Det er helsepersonell, de som jobber på gulvet, som bruker IT-løsningene til daglig. Deres innsikt er verdifull i tidlige faser av produkt- og tjenesteutvikling. Men å få frem deres erfaringer, er ofte vanskelig, sier legeutdannede Ida Susanna Fattah.

Som daglig leder for startupen Medlytic, ønsker hun å bidra til nettopp det, blant annet gjennom denne undersøkelsen.

Kjartan Olafsson, leder av Legeforeningens IT-utvalg, påpeker at Akson er et av norgeshistoriens mest komplekse IKT-prosjekter.

– At halvparten av respondentene ikke kjenner til eller forstår hva Akson er, viser hvor krevende det er å formidle innholdet, selv til dem som skal være brukere, sier han.

Olafsson mener undersøkelsen samtidig viser at Direktoratet for e-helse ikke har lyktes med å lytte til brukerne eller å gi gi nok informasjon.

– Norsk Sykepleierfobund har vært involvert både i dialogmøter og i prosjektstyret for Akson. Vi opplever at vi er blitt godt orientert og at våre innspill er blitt hørt, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Kan ikke forvente at mange kjenner til Akson

Norsk Sykepleierforbund derimot, synes det er veldig bra at 50 prosent av helsepersonell vet hva Akson er.

– Akson er foreløpig på utrednings- og planleggingsstadiet. Prosjektet har ikke materialisert seg i tilstrekkelig grad til at man kan forvente at mange kjenner til det, mener forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier resultatene fra undersøkelsen understøtter det Sykepleierforbundet har ment hele tiden:

– Nemlig at det er et stort behov for å få bedre journalløsninger og digitale samhandlingsmuligheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

– Vi kjenner oss igjen i tallene som sier at helsepersonell ikke er fornøyd med dagens journalsystem og de digitale samhandlingsmulighetene, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet: Brukerinvolveringen har vært god nok

Også Direktoratet for e-helse synes det er veldig positivt at halvparten av helsepersonell allerede har hørt om Akson. Direktør Christine Bergland sier det er behovene til helsepersonell og pasienter som har stått i sentrum for arbeidet.

Hun understreker at de hittil har kartlagt behov og vurdert hvordan ulike løsninger for at Helse-Norge kan knyttes sammen, skal gjennomføres. Det har vært mindre fokus på å gjøre Akson-navnet kjent.

– Har brukerinvolveringen så langt vært god nok?

– Ja. Behovet er kartlagt over flere år sammen med 44 kommuner, over 300 helsepersonell, pasient- og brukerforeningen og andre interessenter. Vi har også jobbet tett med fag- og profesjonsforeninger som representerer helsepersonell, sier Bergland.

– Det legges opp til stor grad av brukerinvolvering i det videre arbeidet, der helsepersonell vil ha ledende og sentrale roller i gjennomføringen.