Ville ta i bruk velprøvd metode for ungdom med adferdsproblemer, men fikk nei: – Det haster med å få gode tiltak

Barnevernslederne i Oslo ville gå sammen om å opprette et spesialteam som barnevernet i resten av landet har god erfaring med. Men kommuneledelsen i Oslo sier nei.

– Det er stor bekymring for mange ungdommer i Oslo. Vi trenger flere tiltak som virker, sier Birgit Raknes, barnevernssjef i Vestre Aker bydel og Eira Nybø i Gamle Oslo barnevernstjeneste.

– Det er trist at vi i barnevernet i Oslo ikke får tilgang på de velprøvde metodene og tiltakene for unge med store adferdsutfordringer som man vet har virket i 20 år. Fra statlig hold anbefales det at vi skal bruke disse metodene. Men Oslo kommune ønsker det ikke, vi opplever at det er motstand mot metodene fra øverste politiske hold. Det synes jeg er uforståelig, sier Birgit Raknes, barnevernsleder i Vestre Aker bydel.

Sammen med Eira Nybø, barnevernsleder i Gamle Oslo, satt hun i arbeidsgruppen som utformet et forslag de fleste barnevernsledere i Oslo gikk sammen om i fjor høst.

I et brev til sine respektive bydelsdirektører foreslo de at bydelene skulle opprette et såkalt MST-team som kan gå inn og hjelpe familier med ungdom som har alvorlig utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø. Det dreier seg om fysisk eller verbal aggresjon, hærverk, kriminalitet, rusproblemer og dysfunksjonelle familieforhold.

Forslaget gikk ut på at dette teamet kunne legges til en bydel der barnevernstjenesten kunne fungere som «vertsorganisasjon», med nettverket av barnevernsledere som ansvarlige i et treårig prosjekt.

Behandlingsmetoden har både internasjonalt og nasjonalt forskningsgrunnlag.

Les også

Fagfolk kritiserer Oslo kommune: – Unge lovbrytere burde få bedre hjelp. Tiltakene finnes.

Debatt om manglende hjelpetiltak i Oslo

Etter at Aftenposten skrev om oppveksten til To brødre, to av Oslos tyngste ungdomskriminelle, har debatten rundt Oslos barnevern fått en ny omdreining.

Fagfolk fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (Nubu) har gått ut i Aftenposten og flere andre medier og kritisert Oslo for ikke å ta i bruk tiltak som kan hjelpe ungdom med alvorlige adferdsproblemer, enda det er her behovet er størst.

Også Barneombudet har kritisert Oslo for mangelfulle hjelpetiltak og stiller seg undrende til at kommunen ikke ønsker å ta de anbefalte tiltakene fra staten i bruk.

På helse- og sosialutvalgets møte i Oslo onsdag skal Nubus administrerende direktør, Kristine Amlund Hagen, orientere om tiltak mot ungdomskriminalitet for politikerne.

Les også

Oslo kommune kommer med utdatert kritikk av ungdomsteam | Lars Christian Vold

– Det er et stort sprik mellom tiltakene vi kan tilby familiene i Oslo og hva de egentlig har behov for, påpeker Raknes og Nybø.

– Det kan medføre at flere barn blir plassert på institusjon eller i fosterhjem som kanskje kunne bodd hjemme med tunge nok tiltak. Slike plasseringer har store konsekvenser for barn og familier og er mye dyrere enn tiltak som foregår hjemme hos familiene.

En MST-tiltak koster ca. 40. 000 pr. måned og varer i gjennomsnitt tre til fem måneder. Til sammenligning koster en institusjonsplass rundt 300. 000 kr pr. måned.

44 familier hadde trengt MST-tiltak i fjor

  • I brevet oppgir barnevernslederne i de 15 bydelene at de tilsammen hadde behov for å bruke MST overfor 44 ungdommer og familier i 2019.
  • Tre bydeler oppgir at de ikke hadde slikt behov.
  • Tre bydeler kjøpte MST-tiltak eksternt i fjor.

Fordi Oslo ikke har et eget MST-team, er bydelene henvist til å kjøpe tiltak fra det statlige Bufetat utenfor Oslo. De har sjelden kapasitet til å bistå andre kommuner.

Barnevernsledere skal beslutte tiltak

Raknes og Nybø mener det er viktig å understreke at barnevernsledere har delegert fullmakt til å sette inn tiltak de mener barna vil profittere mest på.

– I realiteten har vi jo ikke metodefrihet når MST og andre Nubu-tiltak ikke er mulig å kjøpe. Det koster å etablere et slikt team, og skal vi i bydelene samarbeide om det, må vi ha et «go» fra oven.

Men det fikk de ikke:

Bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, bekrefter at bydelsdirektørene diskuterte forslaget fra barnevernslederne på et møte.

– Vi ble enige om at MST-team burde være et bydelsovergripende tiltak, ikke foregå som et samarbeidstiltak på bydelsnivå. Det orienterte vi barnevernslederne om, sier hun.

Må bygge opp «fleksible og robuste tiltak»

– Vi er kjent med at barnevernsledere har henvendt seg til sin bydelsledelse med ønske om å opprette MST-team i Oslo, sier direktør for Barne- og familieetaten, Hege Malterud.

– Det er bakgrunnen for at vi nå etablerer et tjenestetilbud for ungdom som begår alvorlig kriminalitet, uten at de må flytte ut av hjemmet.

– Du har tidligere sagt at det er manglende etterspørsel fra bydelene som gjør at Oslo ikke har MST-team. Nå er etterspørselen åpenbart til stede. Hvorfor oppretter dere da ikke dette tiltaket på ny?

– Finansieringsordningen i Oslo gjør at vi må bygge opp tiltak som både er fleksible og robuste og som bydelene ønsker å benytte, sier Malterud.

– Disse må kunne stå seg over tid for å sikre nødvendig kompetanse- og kvalitetsutvikling i tjenestene til barn og unge i Oslo. Det er bare fem år siden 11 av 15 barnevernstjenester i 2015 svarte at det ville ha liten eller ingen konsekvens for dem om tilbudet ble avviklet.

Raknes presiserer at hun synes det er fint at Oslo skal bygge opp sin egen modell, men at hun ikke forstår hvorfor man ikke også kan benytte seg av anbefalte Nubu-tiltak.

– Vi har vært i dialog med Malterud om at de fleste barnevernslederne ønsker et MST-tiltak i Oslo, sier Raknes.

Jeg synes lederne over oss i kommunen burde lytte til vår fagkompetanse når vi sier hva vi trenger.

– I teorien har vi barnevernsledere fullmakt til å velge metode og tiltak selv. I praksis har vi det ikke når tiltak vi etterspør, mangler, sier Birgit Raknes og Eira Nybø.
Les også

Teamet i Bærum jobber tett med familier der barn er utsatt for vold og omsorgssvikt. De klarer å hjelpe mange.

Psykiater: – Byråden legger opp til kunstig polarisering

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Trude Fixdal jobber i spesialisthelsetjenesten i Oslo – ofte med sinte og utagerende barn i tett samarbeid med foreldre, skole og barnevern.

– Foreldre til barn som ødelegger, knuser, slår, stikker med kniv og skader seg selv og andre, trenger metoder som virker. Adferdsterapeutiske metoder som PMTO og MST er nyttige for veldig mange, sier hun.

– De skaper bedre relasjoner mellom foreldre og barn, slik at de ikke er i tottene på hverandre hele tiden.

Hun påpeker at byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, har en uttalt negativ holdning til disse adferdsterapeutiske metodene.

– Dermed er det fare for at det ikke oppfattes som politisk korrekt av folk som jobber med barn å bruke eller etterspørre dem heller, sier Fixdal, som synes det er problematisk.

Thorkildsen vil satse på traumebevissthet i hele kommunen.
Det er også en sentral del av det såkalte Barnehjernevernet og Oslohjelpa.

Fixdal mener byråden legger opp til et kunstig polarisering mellom Nubu- metodene og traumebasert tilnærming.

– Det etterlater barnevernsansatte med få virksomme tiltak. Å ha fokus på diagnostikk og forståelse av barnets symptomer betyr ikke at vi ikke hører barnas stemme og oppdager omsorgssvikt, overgrep og vold, sier hun.

– Barnevernstjenestene har metodefrihet. Samtidig må de forholde seg til oppdraget fra bystyret, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Byråden: – Handler ikke om å like eller ikke like

– Mitt ønske er ikke å polarisere, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

På spørsmål om hun er negativt innstilt til MST og andre Nubu-metoder, sier Thorkildsen at det ikke handler om å like eller ikke like MST.

– Barnevernstjenestene har metodefrihet. Samtidig må de forholde seg til oppdraget fra bystyret. Det har nylig bedt oss gjennomgå og kvalitetssikre alt barnevernet gjør, slik at barn kan snakke fritt i trygge rom. Barnevernet har dermed også et metodeansvar, sier hun.

– Flere undersøkelser med barn og ungdommer som har erfaring fra barnevernet viser at MST for ofte ikke oppleves trygt nok for barna. Det samme viste en internkontroll fra barnevernet i Stavanger. Det var nedslående resultater, sier Thorkildsen.

– For alle metoder må vi ha kunnskap om hvordan de virker for barna. Vi vet at tiltak innenfor den adferdsterapeutiske tradisjonen har gjort stor skade overfor enkelte barn, det ser vi fra erstatningssakene.

Hun påpeker at byrådet har lagt ti millioner kroner på bordet i revidert budsjett for å utvikle et tilbud spesielt opp mot unge gjengangere som gjør at man kan jobbe mer langsiktig inn i familiene.

– Vi etablerer nå tiltak med en tydelig traumeinformert forståelse der det samarbeides tett med barna, i tillegg til et institusjonstilbud for denne gruppen.