Norge

Se tiltalene om familievold her

Aftenposten har søkt gjennom domstolenes datasystem for å se hvor mange familievoldssaker som skal behandles i november og desember. Antallet er 126, fordelt over hele landet, med flest i Oslo.

barnevernfarger-rErjWUVSPY.jpg
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Aftenposten har gjennom Domstoladministrasjonens datasystem sett på straffesaker hvor tiltale er tatt ut etter straffelovens § 219 om familievold.

I tiden frem mot 16. desember skal 126 saker behandles ved norske domstoler. Tiltalene omfatter det politi og påtalemyndigheter mener den tiltalte er skyldig i. For at tiltale skal tas ut må politiadvokat og statsadvokat være overbevist om at bevisene i saken er sterke nok til at den tiltalte blir dømt.

Artikkelen fortsetter under listen over tiltaler.

Etter en lovendring i 1995, skal forbrytelser som skjer i nære relasjoner tas med under denne paragrafen. Dermed er alvorlige forbrytelser som legemsbeskadigelse og vold som fører til lettere skader, tatt med i samme tiltale og under samme paragraf.

Tiltalene gir korte og nøkterne beskrivelser av hvordan politi og påtalemyndighet mener at volden har skjedd. Slag, spark, trusler, sjikane, utskjelling og grove skjellsord går igjen i tiltalene. Mange av truslene er så grove og med et språkbruk så stygt at Aftenposten ikke kan gjengi dem ordrett.

Har pågått i tiår

Mange av tiltalene angir at psykisk og fysisk vold har pågått i mange år — ofte i tiår. Antallet år mishandlingen skal ha pågått gir en pekepinn på hvor omfattende og langvarig krenkelsen mot andre familiemedlemmer har pågått.

Det tyder på at mor og barn har levd i et terrorvelde i mange år før de har vært sterke nok til å søke hjelp og bryte ut fra en hverdag preget av vold og terror.

For mange av barna betyr det at de ikke har kjent til noe annet liv eller noen annen hverdag.

-Det ble en del av hverdagen. Vi ble vant til det, forklarte en mor i en sak som nylig var oppe for retten.

At barn blir skadet for livet, viser erklæringer som blir fremlagt fra sakkyndige - barneleger og psykologer - i disse sakene.

Over hele landet

Ny forskning viser at barn som blir utsatt for vold eller blir vitne til vold mot en av sine nærmeste, er utsatt for psykiske plager og også sykdom senere i livet.

Oversikten Aftenposten har innhentet viser at 126 saker om familievold skal behandles ved norske domstoler. Denne volden skal ha skjedd over hele landet, i små bygdesamfunn og i de større byene.

Oslo tingrett har det høyeste antallet - 21 saker. Follo tingrett skal behandle ni saker, Nord-Troms tingrett åtte saker, Larvik tingrett har berammet fire saker, det samme har Gjøvik tingrett. Tingretten i Bergen har tre saker til behandling, det samme antall skal for retten i Trondheim. Ellers har de fleste tingretter berammet mellom 1 og 3 familievoldsaker , mens noen ikke har fått inn noen slike saker til behandling de neste to månedene.

Les mer om

  1. Vold mot barn