Barna har rett til å «bli hørt» i spørsmål om vaksinering. Men hva betyr egentlig det?

Nå tilbys barn og unge i 12–15 års alderen koronavaksine. Det kan føre til hissige diskusjoner over middagsbordet.

Erna Solberg understreket på pressekonferansen torsdag at «barn må høres» når det gjelder å ta koronavaksinen. Men hva betyr egentlig det?

Torsdag ble det klart at regjeringen går inn for at også barn i alderen 12–15 år skal få én dose av Pfizer-vaksinen.

På pressekonferansen sa statsminister Erna Solberg at barn har rett til å bli hørt når det gjelder spørsmålet om vaksinering.

Men hva betyr egentlig det?

Kan man tvinge motvillige barn og ungdom i alderen 12–15 år til å vaksinere seg? Og kan barna bestemme selv at de vil ta vaksinen hvis foreldrene sier nei?

På helsefeltet er barn myndige når de er 16 år. Det betyr at 16-åringene har rett til å bestemme om de vil ta koronavaksinen eller ikke, uansett hva foreldrene måtte mene om det.

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

Seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet regner med at de fleste barn og foreldre kommer til enighet om vaksineringen.

– Foreldrene har plikt til å veilede og lytte

– Foreldrene har plikt til å veilede barna sine og lytte til deres mening, sier seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet.

– Både Grunnloven og barnekonvensjonen, som er del av norsk lov, bestemmer at barn har rett til å bli hørt. Deres mening skal tillegges vekt etter alder og modenhet. Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener, sier hun.

Hun understreker at det er viktig at barn og foreldre har en god dialog.

– Men hva hvis 14-15-åringen motsetter seg å bli vaksinert, og foreldrene vil det?

– I de fleste situasjoner har foreldrene beslutningsrett over barna til de fyller 18 år, men i helsespørsmål altså 16 år.

Så da må foreldrene si: «Jeg har lyttet til deg og hørt din mening. Jeg har likevel bestemt at du skal ta vaksinen, fordi..... »

Hun legger til at foreldrene ikke fysisk kan tvinge barnet til å ta vaksine.

– Å bruke fysisk makt overfor barn finnes det klare grenser for. Det er å anse som vold å fysisk flytte barnet fra et sted til et annet hvis barnet kraftig motsetter seg flytting, sier hun.

– Men vi får virkelig ikke håpe at konfliktene blir så tilspisset. De aller fleste foreldre vil veilede og gi gode råd. Det vanlige vil jo være å løse dette ved å snakke sammen hvis det oppstår uenighet, sier hun.

Begge foreldre må samtykke

Kjørholt legger til at det kanskje kan være større uenighet om vaksinering foreldrene imellom enn mellom barn og foreldre.

Ved felles foreldreansvar kreves det samtykke fra begge foresatte til at barnet skal vaksineres.

– Det at begge foreldre må samtykke, er et naturlig utgangspunkt. Men erfaringsmessig kan det skape utfordringer for noen. I en del tilfeller vil foreldre som ikke bor sammen, ha vanskeligheter med å bli enige, eller rett og slett mangle kontakt. Her bør det ses på om det er behov for unntak, sier Kjørholt.

– Hva med den motsatte situasjonen – barnet ønsker å vaksinere seg, mens foreldrene er skeptiske til vaksine og sier nei?

– Det er kinkig, siden foreldrenes beslutning kan få store konsekvenser for barnet. Det er mange situasjoner der både vi og barn som henvender seg til oss mener at voksnes avgjørelser burde vært mulig å få vurdert av andre. Men barn har ikke noe sted å gå for å få overprøvd foresattes avgjørelser samme hvor alvorlige konsekvenser de kan ha, påpeker hun.

– Er dere fornøyd med dagens beslutning om å vaksinere barn i 12–15 års alderen?

– De medisinske argumentene for og imot tar ikke vi stilling til. Men vi er opptatt av at korona-nedstengning ikke skal føre til enda større belastning for barn.

– Når myndighetene falt ned på beslutningen om å tilby vaksine, vil dette på sikt føre til at barn kan bevege seg friere. Det er vi glade for, sier hun.

Folkehelseinstituttet jobber med å utvikle tilrettelagt informasjonsmateriell for barn. Dette vil bli tilgjengelig i løpet av få dager på fhi.no.

Bærum tidlig ute

Bærum kommune var raskt ute med det nye vaksinetilbudet. Allerede onsdag 8. september starter vaksinering for 10.-klassingene, står det på kommunens nettside.

Alle 10.-klassinger blir klassevis invitert til Bærum vaksinesenter. Skolene sender ut informasjon om tidspunkt, og et samtykkeskjema. Begge foreldre må undertegne samtykke digitalt for at ungdommen skal kunne få vaksine.

Kommunen har ikke lov til å vaksinere ungdom uten samtykke fra begge foreldre, heter det på nettsiden.

Det er i overkant av 6000 barn og unge i aldersgruppen 12–15 år i Bærum.