Første dom i Stendi-saken ankes ikke. Underleverandør endte opp med ti måneder fengsel.

Korrupsjonen var spesielt grov fordi den skjedde i selskaper som leverer velferdstjenester. Én av varslerne er nå dømt.

Velferdskonsernet Stendi er rammet av en omfattende korrupsjonsskadale. Konsernet omsatte for tre milliarder i fjor, og selger nesten utelukkende til norske kommuner.

En bedriftsleder ble 26. august i år dømt til ti måneder i fengsel, for å ha betalt bestikkelser til en regiondirektør i Stendi-konsernet.

Økokrim har nå bestemt seg for ikke å anke dommen. Heller ikke bedriftslederen vil anke dommen, opplyser han selv til Aftenposten.

På direkte spørsmål om Økokrim er fornøyd med dommen, svarer konstituert statsadvokat Anne Glede Allum:

– Vi er fornøyd med at saken ble avgjort som en tilståelsessak, og vi tar dommen til etterretning.

Skandalerammet milliardselskap

Dommen er den første i den såkalte Stendi-saken. Den ble først omtalt av Rett24.

Tre tidligere ledere i milliardkonsernet ble tiltalt for grov korrupsjon tidligere i år, sammen med en underleverandør.

Dagen etter ble det kjent at en femte mann har tilstått korrupsjon. Mannen var bedriftsleder i et selskap som leverer tjenester til Stendi. Bedriftslederen ble dømt i august.

Stendi er en av landets største leverandører av velferdstjenester.

Les også

Ville overraske kona med sykkel – ble tiltalt for grov korrupsjon

Kjøpte tomt til overpris

Bedriftslederen var underleverandør til Stendi. Korrupsjonen skjedde som et ledd i bedriftslederens arbeid med å sikre kontrakter med Stendi, slår tingretten fast. Bedriftslederen kjøpte en hyttetomt av regiondirektøren i Stendi, til overpris.

Tomten ble solgt for 400.000 kroner. Summen er mye høyere enn tomtens reelle verdi. Derfor «finner retten at den aktuelle fordelen kan fastsettes til rundt om lag kr 230.000», heter det i dommen.

Som gjenytelse fikk bedriftslederen kontrakter med Stendi. Selskapet skal ikke ha kjent til bestikkelsen.

Dømt til fengsel i ti måneder

Bedriftslederen ble i tingretten dømt til ti måneder i fengsel. Påtalemyndigheten la ned en påstand om ubetinget fengselsstraff, men retten gjorde fire av ti måneder betinget.

– Etter en helhetsvurdering har vi valgt å ikke anke dommen, sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på den vurderingen, men sier at det er gjort en vurdering av alle forhold.

Det betyr at bedriftslederen kan søke om å sone straffen med fotlenke, og kan slippe fengsel.

Straffen ble mildere på grunn av mannens «uforbeholdne tilståelse», men også skjerpende fordi Stendi leverer velferdstjenester på vegne av det offentlige.

«Straffenivået ved korrupsjon i det offentlige ligger høyere enn ved korrupsjon i det private næringsliv», heter det i dommen.

I dommen kommer det frem at bedriftslederen var sentral i å få saken kjent, blant annet ved at han varslet ledelsen i Stendi. Dette fikk også stor betydning for straffeutmålingen.

Bedriftslederen var blant de første som varslet om det som nå er en svært omfattende korrupsjonssak.

Truet med ruin

Tingretten mener også at det er formildende at lederen ble presset av regiondirektøren.

Direktøren truet med å ruinere bedriftslederens selskap om han ikke kjøpte direktørens tomt til overpris.

Tingretten finner ingen «grunn til å betvile at siktede ble utsatt for et betydelig press», heter det i dommen.

Den tidligere regiondirektøren i Stendi er tiltalt, men har ennå ikke stått for retten. Han har ikke erkjent straffskyld. Saken skal opp i Oslo tingrett i januar neste år.