Alle som observerte Hamed, mente han var under 18 år

Ifølge retningslinjene skal alderen til unge asylsøkere fastsettes etter en «helhetlig vurdering». Men UDI innhenter sjelden uttalelser fra andre enn vergene.

Hamed fikk asylsøknaden sin avvist i Norge. Hadde han fått alderen fastsatt til under 18 år, ville han hatt større sjanse for å få bli.

I november i fjor reiste Hamed ut av Norge etter å ha fått avslag både på asylsøknaden sin og på klagen over vedtaket. Alle som observerte ham mens han var på tre forskjellige asylmottak i Norge, skrev i sine vurderinger at de anslo hans alder til 15-16 år, slik han selv sa.

UDIs representant ved ankomstsamtalen beskrev ham slik: «det kan stemme at søker er 15 år, men ikke yngre — og i hvert fall under 18 år.»

Men UDI fastsatte alderen til 18, på grunnlag av medisinske aldersundersøkelser av tenner og skjelett. Disse undersøkelsene konkluderte med at han var eldre enn 20 år. Fødselsåret hans ble endret fra 1998 til 1995.

Ser bort fra andre uttalelser

- Hvis det er slik at UDI tar med andre vurderinger enn de medisinske når alder skal fastsettes, lurer vi på hvorfor de konsekvent ser bort fra uttalelser fra alle som har hatt med Hamed å gjøre i Norge, sier hans representant og verge, Ine Johannessen.

De barnefaglig ansatte som observerte Hamed da han bodde på transittmottak for mindreårige, Mysebu i Mysen og Hvalstad i Asker, beskriver ham som ungdom på rundt 16, ung og umoden.

Foretrakk å omgås 15-åring

På Søre Sunnmøre mottak ble han til slutt plassert på voksenavdelingen, utelukkende på bakgrunn av aldersundersøkelsen. Barne- og ungdomsansvarlige på dette mottaket skriver også at hun mener han er mindreårig. Han foretrakk å være sammen med en gutt på 15 som bodde der med foreldrene sine, og ikke de voksne han bodde sammen med.

— Da Hamed ble forelagt resultatene av den medisinske aldersvurderingen under asylsintervjuet, brøt han helt sammen, forteller Johannessen.

De fikk en frist på to uker til å samle mer informasjon. Hun innhentet uttalelsene fra mottakene, og fikk scannet skoledokumenter fra guttens skole i Pakistan. Men disse dokumentene ble ikke godtatt som troverdige.

Ine Johannessen, Hameds representant og verge.

Helt avhengig av at vergen «står på»— De mindreårige asylsøkerne er helt avhengig av å ha en verge som står på for dem, innhenter vurderinger og annen dokumentasjon som kan bevise at de oppgir riktig alder. Vår erfaring er at UDI ikke aktivt innhenter andre vurderinger, fastslår hun.

Hanne Jendal, direktør for asylavdelingen i UDI, sier at det vanligvis ikke innhentes uttalelser fra noen ut over vergene.

– Vergene får alltid uttale seg, både når søkeren kommer til landet og blir registrert av politiet, ved intervju hos ankomstenheten til UDI, og ved et eventuelt asylintervju, sier Jendal.

Les Inger Anne Olsens kommentar:

Les også

«Farlig tilfeldige metoder for aldersvurdering»

– Uttalelsene blir senere del av beslutningsgrunnlaget, sammen med den medisinske aldersundersøkelsen.

Ifølge UDI kan det i noen saker også komme uttalelser om alder fra instanser som politi, barnevern, barne— og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og helsemyndigheter. I noen tilfeller bes det om uttalelser fra mottaksansatte.

– Vergene ber av og til om uttalelser fra mottakene, og i noen få tilfeller sender også mottaksansatte inn uttalelser på eget initiativ, sier hun.

Les debattinnlegget fra assisterende direktør i UDI:

Les også

Tar vi godt nok vare på enslige mindreårige asylsøkere?

— Stor motstand blant mottaksansatte

- Hvorfor innhentes ikke slike uttalelser som rutine fra UDI?

— Mottaksansatte har ingen plikt til å uttale seg, og det har til tider vært stor motstand blant mottaksansatte mot å gjøre dette. Vi har derfor lagt oss på en linje hvor vi spør mottaksansatte om en uttalelse i saker hvor vi har motstridende opplysninger om alder, og hvor vi er i sterk tvil, sier Jendal.

Hun sier det alltid blir gjort en vurdering av hvordan de ulike uttalelser om asylsøkers alder skal vektes, på bakgrunn av hvilken kontakt de som uttaler seg har hatt med søkeren.

Hanne Jendal, direktør for asylavdelingen i UDI.

Vurderingene «vektes»

— Hvordan gjøres denne vektingen?

— Vi vekter ut fra hvem som har uttalt seg. Hvilken relasjon har de til søkeren? I tillegg kommer uttalelsens innhold. Sier den noe om biologisk alder? Omhandler den momenter som går i retning av sårbarhet og omsorgsevne? Og vi ser på hvor konkret uttalelsene underbygger oppgitt, biologisk alder, sier Jendal.

— Vergene får alltid uttale seg, både når søkeren kommer til landet og blir registrert av politiet, ved intervju hos ankomstenheten til UDI, og ved et eventuelt asylintervjudette, sier hun.

— Uttalelsene blir senere del av beslutningsgrunnlaget, sammen med den medisinske aldersundersøkelsen.

Trakassert og forfulgt folkegruppe

Hamed kommer opprinnelig fra Helmand-provinsen i Afghanistan, men hadde bodd i Pakistan med familien sin i flere år før han kom til Norge. UDI-vedtaket går ut på at skulle returneres til Kabul, et sted der han hverken har nettverk eller tilknytning til. Han tilhører folkegruppen hazarer, som ble trakassert og forfulgt både i Pakistan og i hjemlandet.

Det ble ikke tatt hensyn til at han hadde slektninger i Norge og følte seg trygg her.

Hameds skolebevis fra Pakistan ble ikke funnet troverdig nok som dokument til å bevise alder.

— Flyttes rundt som pakker

Leder i foreningen, Hilde Krogh, sier at Vergeforeningen lenge har vært svært bekymret for det de mener er en feilaktig virkelighetsbeskrivelse fra UDI når de hevder at fastsettelse av alder er basert på en helhetlig vurdering.

— Vi har fått henvendelser fra mange verger som opplever at den medisinske aldersvurderingen blir tillagt nesten all vekt. Når legen konkluderer med at vedkommende med stor sannsynlighet er over 18, blir asylsøkeren i veldig mange tilfeller plassert på et voksenmottak, sier hun.

— Det er høyst betenkelig at mindreårige flyttes rundt som pakker, utelukkende basert på en omdiskutert og usikker aldersvurdering. På voksenmottak er den mindreårige overlatt til seg selv, uten nødvendig beskyttelse og oppfølging, sier hun.

Leder i Vergeforeningen, Hilde Krogh.

Frykter kummerlige forholdVergeforeningen frykter at mange mindreårige blir utvist, internert og lever under svært kummerlige forhold i land som Bulgaria og Ungarn.

Foreningen har fått tilbakemeldinger fra mindreårige som har blitt stoppet i disse landene om at politiet ofte setter den alderen de finner for godt, uten å ta hensyn til den mindreåriges egne uttalelser. Ifølge UDI vil opplysninger fra samarbeidspartnere i Dublin-samarbeidet om søkers identitet veie tungt. Alle asylsøkere har en plikt til å avklare sin egen identitet, også alder.

Hamed: — Her tviler ingen på alderen min

Hamed dro ikke tilbake til Kabul, men til Tyskland. Aftenposten har vært i kontakt med Hamed i Bremen. Han forteller at han går på skole sammen med jevnaldrende, og først nylig har vært hos politiet og avlagt fingeravtrykk. Ingen har stilt ytterligere spørsmål ved hvor gammel han er etter at han fortalte dem at han er 16, eller foreslått at han skal gjennomgå medisinske undersøkelser.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med noen representant for tyske myndigheter som kan gi opplysninger om hans situasjon.