Norge

De fem vanligste dødsårsakene i Norge

Folkehelseinstituttet registrerte 40.344 dødsfall i Norge i fjor - og her er hva vi dør av.

Hjerte- og karsykdommer topper fortsatt statistikken over dødsfall i Norge. Men bedre forebygging og bedre behandling har ført til en nedgang de senere årene.
  • Terje Avner

For noen dager siden oppsummerte Folkehelseinstituttet dødsfall og dødsårsaker i Norge for året 2014. Og, kanskje ikke overraskende, er det fortsatt hjerte— og karsykdommer som topper statistikken. Antall slike dødsfall i 2014 var 11.700, eller 29,6 prosent av totalt antall dødsfall. Likevel er det en god nyhet i tallene, sett over noen år.

1: Færre dør av hjerte- og karsykdommer

— Det er særlig verdt å poengtere at nedgangen i dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer fortsetter. Det ser vi både hos menn og kvinner, sier overlege Christian Lycke Ellingsen i Folkehelseinstituttets avdeling for helseregistre til Aftenposten. - Menn har i alle år ligget høyere enn kvinner, og det gjør de fortsatt, men forskjellen blir stadig mindre. Årsaken til nedgangen er delvis mer fokus på risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og stillesitting - og dels bedre behandling av dem som blir syke.

  • Levealder: Helseforskjellene er fortsatt store i Norge. Men kjønnsforskjellene er mindre enn på 50 år.

2: Kreft - stabilt, synkende og økende!

Statistikk kan være vanskelig, og dette kan synes som et paradoks: Antall dødsfall på grunn av kreftsykdommer har de siste årene ligget ganske stabilt på rundt 10.800. Antall per 100.000 personer har gått litt ned fordi det totale folketallet i Norge øker. Men - samtidig stiger den prosentvise andelen kreftdødsfall fordi enkelte andre dødsårsaker har gått ned. Andelen som dør av kreft er dermed 27,4 prosent. Og det nærmer seg altså prosentantallet for hjerte- og karsykdommer.

Lungekreft er den største enkeltposten når det gjelder kreftdødsfall i Norge. Mange, men ikke alle, av disse dødsfallene skyldes langvarig røyking.

— Dersom utviklingen fortsetter, vil de to gruppene om noen år være omtrent like store. I noen fylker har vi kommet dit allerede, sier Lycke Ellingsen.Her er de tre hyppigste årsakene for kreftdødsfall:

  • Lungekreft - 2158 dødsfall
  • Kreft i tykktarm og endetram - 1563 dødsfall
  • Prostatakreft - 1093 dødsfall
    Det er mange måter å lese statistikk på. Du kan studere tallene selv i Folkehelseinstituttets dødsårsakregister.

3: Luftveissykdommer

9,5 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes luftveissykdommer, som KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) og astma. Denne gruppen utgjør dermed den tredje store gruppen dødsfall. Mens kols- og astmarelaterte dødsfall økte i de tre tiårene fra 1970 til 2000, har det nå flatet ut. Fra 2010 har dødsraten vært ca. 50 per 100.000.

Tobakkrøyking har tatt mange liv i Norge. Men utviklingen er positiv.

— Hvis vi ser på tre store grupper av røykerelaterte sykdommer, så er det interessant utvikling over tid for kvinner og menn. De tre gruppene er iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt osv), lungekreft og KOLS, sier overlege Christian Lycke Ellingsen.

Det har siden 1970-tallet vært et dramatisk fall i dødsfall som følge av iskemisk hjertesykdom, både for menn og kvinner. For lungekreft var det hos menn en økning frem til ca 1995, så en avflatning til ca 2005 og de siste årene tegn til nedgang. Det samme mønsteret ser vi ved KOLS, men der varte økningen frem til ca 2005 for så å flate ut, og deretter et fall de aller siste årene.

4: Flere dør av demenssykdommer

Siden 1970-tallet og frem til i dag har det vært en tydelig økning av antall dødsfall som følge av demenssykdommer; Alzheimers sykdom og uspesifisert demens. I 2014 ble det registrert 3000 dødsfall som følge av demens, noe som utgjør 7,6 prosent av alle dødsfall. Til sammenligning var denne andelen 2,2 prosent i 2000.

– Denne økningen har flere grunner, sier overlege Christian Lycke Ellingsen. Det er nedgang i andre dødsårsaker, særlig hjerte- og karsykdommer, og samtidig har befolkningen blitt eldre. Demens er en sykdomsgruppe som særlig rammer de eldste. Noe av økningen har også kodetekniske årsaker. Dersom flere diagnoser er oppgitt på dødsmeldingen, velges demens i større grad enn tidligere som underliggende dødsårsak, sier Lycke Ellingsen.

Aftenposten TV: I filmen "Min elskede" kommer vi tett på den alzheimers-rammede, tidligere fiskeriministeren Jan Henry T. Olsen og hans kone Laila Lanes.

5: Ulykker og selvmord

Antall ulykkesdødsfall holder seg jevnt i underkant av 2000 tilfeller i året. Fra 2012 til 2013 var det en økning i antall dødsfall i trafikkulykker fra 141 til 186 tilfeller, men i 2014 var det på ny en nedgang til 144 dødsfall. Dette er blant de laveste trafikkulykkestall som noen gang er registrert.

Den klart største gruppen av ulykkesdødsfall gjelder fall hos eldre personer.

– I tillegg regner vi med at det også i dødsårsaksgruppen «Annen ulykke» er mange fallulykker, da en stor andel av disse utgjøres av eldre personer med hoftebrudd, sier Lycke Ellingsen.

Det ble i 2014 registrert 548 selvmord, mot 556 i 2013. Antallet selvmord har de siste årene vært stabilt på cirka 1,4 prosent av alle dødsfall.

Les mer om

  1. Helse