Norge

Alvdal-dommeren tilfreds med pressen

Tingrettsdommer Tom Urdahl er tilfreds med måten pressen har håndtert opplysningene som er framkommet under rettsforhandlingene i Alvdal-saken.

Alle bistandsadvokatene, som er ofrenes juridiske representanter i retten, er gjennomgående fornøyd med hvordan pressefolkene har håndtert sine oppgaver i overgripssaken i Alvdal.

– Dette er en vanskelig avveining. Pressen har skrevet mye om saken, men jeg synes ikke de har gått i så mange detaljer. Dette er så avskrekkende at pressen har forstått at dette skriver man bare ikke om, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til NTB.

Alle bistandsadvokatene, som er ofrenes juridiske representanter i retten, er gjennomgående fornøyd med hvordan pressefolkene har håndtert sine oppgaver. Det er tingrettsdommer Tom Urdahl i Nord-Østerdal tingrett også.

Alle bilde— og filmbevis er for lengst ført for retten, og det vil i de siste fasene av hovedforhandlingen ikke bli vist flere bilder og filmer, poengterte han i en kommentar til barneombudets kritikk da retten ble satt onsdag morgen.

Lot pressen få bli

Rettens administrator vil ikke kommentere Hjermanns brev til Domstoladministrasjonen spesielt overfor NTB. Han har imidlertid gjennom rettsforhandlingenes gang flere ganger gitt uttrykk for at han er tilfreds med hvordan pressen har håndtert opplysningene om de grove overgrepene i Alvdal-saken. Senest tirsdag kjempet han pressens sak da fylkesmannen i Hedmark påla retten å lukke dørene – og nådde fram.

– At pressen var til stede påvirket ikke avhørene, og det framkom ikke opplysninger som skulle være til skade for barna, sa Urdahl før vitneførselen tok til.

Barneombud Reidar Hjermann mener pressen må forbys på referere detaljer rundt dokumentasjonen av de grove overgrepene som har funnet sted i Alvdal. I Nord-Østerdal tingrett kom ingen av aktørene med tilsvarende krav.

Alvorlig sak

– Dette er kanskje norgeshistoriens alvorligste sedelighetssak. Hvis den skal lede fram til en forvaringsdom på 14 år er det klart at det er viktig at prosessen er åpen av hensyn til rettssikkerheten, sier advokat Odd Henning Svalheim.

Advokat Anne Kristine Bohinen retter kritikken mot det offentlige.

– Pressen har i denne saken stort sett opptrådt ansvarlig. Det er jo ikke det at pressen får innsyn i bevisene i en sak som ødelegger for barna. Det er jo det at man identifiserer hvor barna bor, hvilken kommune de kommer fra, som gjør det vanskelig. Det er jo heller det offentlige, som har forsømt seg, som har bidratt til å identifisere barna. Derfor synes jeg Reidar Hjermann heller skal rette oppmerksomheten mot hva man kan gjøre for barn som er utsatt for overgrep når de melder ting til barnevernet og politiet, sier hun.

Les også

  1. Barneombudet mener pressen gjengir for mye fra Alvdal-saken