Norge

Rapportutkast: Holdt store uenigheter om kontrollen med statens olje- og gassalg skjult for offentligheten

Riksrevisjonen slår alarm om kontrollen med Statoil. Gjentatt varsling er skjult for Stortinget og offentligheten.

Gjennom Petoro eier staten rundt en tredjedel av olje- og gassressursene på norsk sokkel. Det er Statoil som har fått oppdraget med å selge denne oljen og gassen på vegne av Petoro. Oppdraget er klart: Å sørge for størst mulig inntekter til staten.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Statoil har fått oppdraget med å selge oljen og gassen Norge eier.

Oppdraget er klart: Å sørge for størst mulig inntekter til staten.

Gjennom sitt direkte eierskap i feltene, med selskapet Petoro, solgte staten olje og gass for nesten 110 milliarder kroner bare i fjor.

Siden 2001 har Petoro sørget for en kontantstrøm på hele 1700 milliarder kroner til den norske stat.

Men gjennom flere år har Petoro og Statoil vært uenige om sistnevnte gjør som de skal.

Petoro har varslet Olje- og energidepartementet om at de ikke får kontrollert om Statoil selger fellesskapets verdier til høyest mulig pris.

Det er Petoro som skal kontrollere at Statoil følger den såkalte avsetningsinstruksen.

Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig

Konflikten går frem av en rekke interne dokumenter mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Petoro. Opplysningene kommer frem i et utkast til en rapport fra Riksrevisjonen som Aftenposten har fått tilgang til.

Til tross for at dette er dokumenter som er kommet inn til departementet, har de fleste av dem blitt merket som «interne dokumenter».

«Sterkt kritikkverdig», konkluderer Riksrevisjonen som hevder at en krangel om hvorvidt staten unødvendig taper penger er holdt skjult for offentligheten. Utkastet ble tidligere i vår sendt til flere departementer for tilbakemelding.

Analytiker: Det er alvorlig

– Det er alvorlig hvis Petoro sier dette, sier Karen Sund i Sund Energy om opplysningene som viser at Petoro gjentatte ganger har påpekt overfor OED at selskapet ikke kan kontrollere at Statoil følger avsetningsinstruksen.

Sund har gjennom flere år vært kritisk til organiseringen av salget av statens gass. Hun viser til at Statoil nå selger 80 prosent av all gass som produseres i Norge.

– Dessverre har gassalg i Norge inntil nå vært ganske hemmelig, og det har vært vanskelig for oss utenfor å måle om det Statoil gjør er bra nok. OED har mye makt, og da er det naturlig i et demokratisk land å ha mer åpenhet og mer rapportering, sier hun.

  • De skjulte arkivene: Titalls millioner i overforbruk og prosjektproblemer i Politidirektoratet har vært skjult for offentligheten
Riksrevisjonen og riksrevisor Per-Kristian Foss kommer med krass kritikk av Olje- og energidepartementets journalføring og arkiveringspraksis i et utkast til en rapport som legges frem i slutten av mai.

Dokumenter avdekket «vesentlige uenigheter»

Riksrevisjonen fant flere dokumenter i arkivet til departementet som avdekker «vesentlige uenigheter» om Statoils etterlevelse av instruksen. I sitt over 100 sider lange utkast skriver Riksrevisjonen:

«De skjulte dokumentene inneholder opplysninger om Petoros mulighet til å kontrollere Statoils etterlevelse av reglene for hvordan Statoil skal selge statens olje og gass for å sikre høyest mulig verdi for staten».

Dokumentene skal også inneholder Petoros vurderinger av hvordan Statoils salg av statens gass har påvirket statens inntekter.

Ifølge Riksrevisjonen fremgår heller ikke opplysningene av den offentlige rapporteringen fra Petoro til OED, og heller ikke i OEDs rapportering til Stortinget i statsbudsjettet.

Dette «begrenser Stortinget og offentlighetens mulighet til å få innsyn i Olje- og energidepartementet og Petoros kontroll med hvordan fellesskapets verdier forvaltes gjennom Statoils salg av statens petroleum», mener Riksrevisjonen i utkastet.

Offentlighetsekspert: Enig med Riksrevisjonen

Karen Sund sier hun over flere år har etterlyst mer åpenhet rundt salg av norsk gass.

– Det er snakk om mye penger, omtrent halvparten av industriens omsetning. Dette fortjener muligheter for diskusjon, særlig om strategien fremover for statens gassinntekt, og bør derfor ikke skjules eller holdes hemmelig, sier hun.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er en av Norges fremste eksperter på offentlighet. Han sier unnlatelse av å journalføre slike dokumenter i praksis betyr at de blir usynlige for allmennheten, som dermed ikke har mulighet for innsyn i dem, eller til å påklage avslag på krav om innsyn.

– Jeg er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen av denne praksisen som «sterkt kritikkverdig», sier han.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter på offentlighet, er enig med karakteristikken fra Riksrevisjonen.

Departementet: Tilgang til relevant informasjon diskutert

OED har ikke villet stille til intervju med Aftenposten om denne saken og svarer ikke på spørsmål om uenighetene mellom Petoro og Statoil. De sier de «på generelt grunnlag» ikke kjenner seg igjen i Karen Sunds utsagn.

Departementet bekrefter i en e-post at Petoros tilgang til «relevant informasjon» knyttet til Statoils avsetning og omfang på informasjonen er diskutert. Ifølge OED har Statoil og Petoro arbeidet med å etablere en bedre struktur for «utøvelse av overvåkerrollen» og etablere en «effektiv og hensiktsmessig overvåking».

Departementet vil ikke svare på kritikken som fremsettes i utkastet til rapporten fra Riksrevisjonen og sier de ikke finner det hensiktsmessig å kommentere et foreløpig utkast som vil bli endret. Riksrevisjonen vil ikke kommentere om det kommer endringer.

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen i Olje- og energidepartementet (t.v.), olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.h.) sammen med presse og øvrige gjester i helikopteret på vei til Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen som ble offisielt åpnet tidligere denne måneden.

Viser til nytt system

Petoro vil hverken bekrefte eller avkrefte om det har vært uenighet mellom selskapet og Statoil om avsetningsinstruksen. Begrunnelsen er at opplysningene kommer frem i et ikke-offentlig utkast til rapport fra Riksrevisjonen.

I en e-post svarer kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen at Petoro løpende følger opp at avsetningen skjer i tråd med avsetningsinstruksen.

Han viser til at det i 2016 ble innført et nytt system for oppfølgning av avsetningen, og skriver at Petoro er «tilfreds med at dette oppfølgingssystemet er kommet på plass».

De nye oppdaterte og forbedrede rutinene for oppfølgingssystemet innebærer en «effektivisering og forbedring av rutiner for informasjonsdeling mellom Petoro og Statoil», skriver Buch Hansen.

Statoil, her ved konsernsjef Eldar Sætre, sier de regelmessig rapporterer til Petoro etter avtalte rutiner.

Statoil: Godt samarbeid

Statoil sier selskapet har et «godt samarbeid» med Petoro, og at det rapporterer regelmessig til Petoro etter avtalte rutiner.

«Vi har også regelmessige møter med Petoro, samt med OED», svarer selskapet i en e-post.

Stein Morch, kommunikasjonsrådgiver i Riksrevisjonen, sier at de ikke vil kommentere rapporten før den er ferdig og overleveres til Stortinget. Det skjer tirsdag.

– Rapporten som Aftenposten har fått tilgang til, er senere bearbeidet etter tilbakemeldinger om faktiske forhold. Vi kommenterer ikke rapporter som er under utarbeidelse, sier Morch.

Les mer om

  1. De skjulte arkivene
  2. Riksrevisjonen
  3. Petoro
  4. Olje- og energidepartementet
  5. Equinor
  6. Norsk sokkel