Forsvaret har brukt 1,6 milliarder på avtale de selv omtaler som uryddig og regelstridig

Forsvarsledelsen har selv sagt at avtalen med redergiganten Wilhelmsen ble inngått på uryddig vis. Nå forteller Forsvaret at man har betalt 1,6 milliarder over syv år på avtalen.

Selskapet WilNor Governmental Services (WGS) kjøpte i 2021 storparten av selskapet som eier den tidligere marinebasen Olavsvern i Tromsø. Ubåtbasen består av 25.000 kvadratmeter med fjellhaller, kai, mange bygninger, helikopterlandingsplass og en ubåtdokk. En av de største eierne var ordføreren i Tromsø

Avtalen ble inngått 20. mars 2015. Forsvaret skulle få hjelp av rededriet der deres eget apparat ikke strakk til. Wilhelmsens underselskap Wilnor Governmental Services (WGS) skulle lagre utstyr for Heimevernet på land, og ved behov frakte tungt forsvarsmateriell sjøveien.

En hovedoppgave har vært å bistå allierte som kommer til Norge for trening eller i en krise. De har også bistått med logistikk og drevet forsyningsbaser rundt i landet.

Søndag 20. mars gikk avtalen ut, midt under militærøvelsen Cold Response. Da kom det frem at Forsvaret kunne forlenge avtalen, men ikke ønsker å gjøre det, har Aftenposten omtalt.

1,6 milliarder kroner

Tirsdag skrev Aftenposten at flere forsvarstopper ønsket å forlenge avtalen. Det gjaldt sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, og sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), generalmajor Lars Christian Aamodt.

Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen var den avgjørende grunnen til at avtalen ikke ble forlenget, at den ble inngått på en uryddig måte.

Det var konklusjonen i granskninger som er gjennomført av Forsvarsdepartementets egen internversjon.

Et av funnene i granskningen var ifølge Kristoffersen at det forelå brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Når det offentlige kjøper varer og tjenester, skal det som hovedregel ut på anbud

Da avtalen fra 2015 ble inngått brukte man en unntaksregel for nasjonal sikkerhet. Det ble derfor aldri noen anbudskonkurranse.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Nå er det klart hvor mye Forsvaret har betalt for avtalen som de selv vurderer som problematisk: Over 1,6 milliarder kroner.

«Avtalen med WilNor Governmental Services AS (WGS) har ikke en avtalt ramme eller verdi. Det er i perioden fra 2015 til 2022 utbetalt i overkant av 1,6 mrd kroner fra Forsvaret for kjøp av tjenester fra WGS. Vi presiserer at oppgitt beløp er det som er utbetalt. Det inkluderer ikke tjenester som er forpliktet (bestilt og under levering eller enda ikke levert).»

Det skriver major Endre Nedberg, talsperson for Forsvaret, i en e-post til Aftenposten.

Anbudsregelverket er ment å gi private aktører rettferdig mulighet til å få offentlige kontrakter og tjene penger, samtidig som det skal sikre at fellesskapet får best mulig tjenester til en lavest mulig pris.

Mangel på kontroll og manglende vurderinger av økonomi

Funnene i granskningene ble presentert for Kristoffersen etter at han ble forsvarssjef (i august 2020).

– Da besluttet jeg å ikke forlenge avtalen, sier han.

Dette var noen av funnene i granskningen, i følge forsvarsledelsen:

  • Brudd på anskaffelsesregelverk ved inngåelse av avtalen.
  • Manglende totaløkonomiske vurderinger knyttet til inngåelse av avtalen.
  • Avtalens rammer er vide og møter ikke kravene til avgrensning iht. anskaffelsesregelverket.
  • Manglende ivaretagelse av kravene til forsvarlig internkontroll og kvalitetssikring.
  • Incentivstrukturen i avtalen er utformet i strid med anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren, og man i tvil om det legger til rette for en kostnadseffektiv bruk av avtalen.
  • Manglende kontroll med konkurranseutsetting på innkjøp og kontroll og kvalitetssikring av underleverandører.

Rederiet: Er ikke blitt forelagt informasjon om brudd på regelverk

Senere ble også revisjonsfirmaet KPMG engasjert for å få et eksternt syn på saken. KPMG konkluderte også med at det var kritikkverdige forhold knyttet til avtalen.

Rederiet Wilhelmsen har bekreftet overfor Aftenposten at de ikke på noe tidspunkt er blitt forelagt at avtalen innebar et brudd på Norges offentlige anskaffelsesreglementet.

– Det er heller ikke på noe tidspunkt rettet kritikk mot oss eller det vi har levert, sier kommunikasjonssjef Marius Steen.

Ifølge Steen har selskapet to ganger bedt om å få innsyn i Forsvarets revisjonsrapporter. Det har Forsvarsdepartementet ifølge ham avvist.