Syke barn og kronikere skal få hjelp av helsefellesskap

I erkjennelse av at samhandlingsreformen ikke har fungert, etablerer regjeringen nå 19 helsefellesskap hvor sykehus og kommuner skal samarbeide om pasientene.

Helseminister Bent Høie la i dag frem et nytt forslag til løsning på samhandlingsproblemer mellom kommunene og sykehusene.

– Vi møter alle helse- og omsorgstjenester flere ganger i løpet av livet, som pasient eller pårørende. Stort sett fungerer tjenestene godt hver for seg. Men det er ikke alltid at behandlingen er avsluttet, og det kan svikte når man har behov for flere tjenester, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i dag.

Der la Regjeringen og KS frem avtalen om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. De mest sårbare pasientene skal prioriteres.

Les også

En av ti fastleger vurderer å slutte

Kasteballene

– I pasientens helsetjeneste skal ikke pasienter være kasteballer mellom sykehus og kommune. De skal få god oppfølging og føle seg trygge, sa Solberg på pressekonferansen.

Hun trakk frem at flere regjeringer har forsøkt å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre om pasientene, uten å lykkes.

– Sykehusene og kommunene ser for ofte på hverandre som parter og ikke partnere. Det endrer vi nå.

I første rekke er det disse pasientgruppene som skal bli en del av de nye helsefellesskapene:

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser
Les også

Samhandlingsreformen truer eldres liv og helse | Kjellaug Enoksen

– Manglende samarbeid rammer de mest sårbare

Helseminister Bent Høie sier i en pressemelding at det er de mest sårbare pasientene som oftest lider under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok.

– Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Jeg er veldig fornøyd med at KS er med på laget. Det er en unik avtale vi har fått til sammen, mener Høie.

Også KS er fornøyd, og styreleder i Gunn Marit Helgesen sier avtalen forplikter kommunen til å ta en mer aktiv og rolle når helsetjenestene skal utvikles.

Alle kommuner får en stemme i helsefellesskapet

Hvert helsefellesskap skal inkludere et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger.

Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem for Stortinget senere i høst.

Rent konkret skal de 19 helsefellesskapene organiseres i tre nivåer.

Les også

Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus

Legene etterlyser finansiering

Legeforeningen har kommet med innspill til helse og sykehusplanen som er i samsvar med avtalen som ble underskrevet i dag.

– Vi er positive til at samordningen blir organisert bedre. Det kommer både pasienter og ansatte til god, men nøkkelen er nok en gang at fastlegene blir en del av dette, sier visepresident Anne-Karin Rime.

Hun sier modellen med slike arenaer fungerer godt i både Østfold og Oslo, men etterlyser fokus på hvordan ordningen skal finansieres.

– Vi regner med at det kommer en modell på finansiering av dette ganske raskt, sier hun.