Regjeringens ekspertgruppe: Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

I dag fikk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) overlevert en rapport som tegner et dystert bilde av norsk spesialundervisning. Ekspertgruppen vil ha full omlegging av dagens system.

Ekspertgruppen som ble oppnevnt av Regjeringen i fjor, leverte i dag en rapport som har fått navnet «Inkluderende fellesskap for barn og unge».

Gruppen mener det er behov for en omfattende omlegging av et 40 år gammelt system de beskriver slik:

«Det eksisterer i dag et lite funksjonelt og ekskluderende spesialpedagogisk
system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.»

– Vi kan ikke fortsette med det vi har gjort siden 1976 om alle barn og unge skal få et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud, sa ekspertgruppens leder Thomas Nordahl da rapporten ble presentert i formiddag.

Gruppen lister opp flere kritiske punkter:

  • Systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.
  • Skolenes spesialundervisning har ofte lave forventninger til elevenes læring, og elevene lærer mindre enn de kunne gjort med et godt opplegg.
  • Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte.
  • Det tar for lang tid før barn og unge får hjelpen de trenger.

– Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Som grafen under viser, får nesten 50.000 elever i grunnskolen spesialundervisning dette skoleåret.

Foreslår omfattende endringer i PP-tjenesten

I rapporten står det at hovedprinsippene i det spesialpedagogiske systemet i hovedsak har vært uendret siden 1976.

«I denne rapporten er det godt dokumentert at dette omfattende spesialpedagogiske systemet ikke fungerer etter hensikten», skriver ekspertgruppen og foreslår en full omlegging.

Det innebærer blant annet at retten til spesialpedagogisk hjelp og den lovfestede retten til spesialundervisning fjernes og erstattes med nye bestemmelser.

  • En plikt for barnehager og skoler til å sikre et inkluderende pedagogisk barnehage- og opplæringstilbud for alle barn og unge.
  • Konkrete bestemmelser om at alle skal møte en lærer med godkjent pedagogisk utdannelse.
  • Et eget pedagogisk støttesystem i alle barnehager og skoler. Dette skal gi flere barn bedre hjelp raskere. Og det skal altså ikke være behov for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak for å få hjelp.
  • Ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den skal inkludere dagens PP-tjeneste, men være mer tverrfaglig, ifølge rapporten.

Sammen med flere andre forslag skal dette sikre barnas pedagogiske og spesialpedagogiske behov på en bedre måte enn i dag.

Forslagene vil nå bli sendt på høring i tre måneder.

– Foreldre skal være trygge på at barna deres får god oppfølging i både barnehage og skole, og vi må sørge for at tilbudet blir bedre. Dette er så viktig at vi må ha en bred og grundig høring før vi konkluderer. Vi må også se spesialundervising i sammenheng med andre tiltak i skolen, som for eksempel tidlig innsats, sier Sanner.

«Pedagogisk støttesystem» i alle barnehager og skoler

Omleggingen vil kunne frigjøre ca. 1300 årsverk fra dagens sakkyndighetsarbeid, og i tillegg vil det kunne overføres 300 stillinger fra Statped til den nye veiledningstjenesten, ifølge ekspertgruppen.

I rapporten står det at dagens «individbaserte rettighetsorienteringen» gjør at mye tid og ressurser blir brukt på sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak.

Det fører til at det kan ta lang tid fra et behov oppstår til en elev faktisk får hjelp.

Og det betyr at flere hundre ansatte i PP-tjenesten bruker mye av tiden sin «på arbeid som ikke nødvendigvis bidrar til å øke kvaliteten på den praksis barn og unge møter».

Ekspertgruppen formulerer seg slik:

«Det er et paradoks at ansatte med spesialpedagogisk kompetanse skriver sakkyndige vurderinger mens barn og unge ofte møter assistenter».

Ekspertgruppens leder, pedagogikkprofessor Thomas Nordahl, har stor tro på at barn og unge vil få et bedre tilbud hvis den lovfestede retten til spesialundervisning fjernes.

– Vi vil ikke fjerne spesialundervisningen, men vi vil ikke at du skal gjennom en instans som skal avgjøre om du skal få det. Dette skal skolen og barnehagen avgjøre selv. De skal ha fleksible ressurser som de skal bruke og man skal få rask hjelp og støtte i stedet for å å stå i kø og vente på utredning, sier Nordahl.

Utdanningsforbundet: Dramatisk endring

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er enig i utfordringen.

- Det er utvilsomt en stor utfordring at alt for mange barn og unge ikke får nødvendig hjelp og at det er store forskjeller i kvaliteten på tilbudene. Derfor er systemsvikten og situasjonsbeskrivelsen som ekspertgruppen beskriver noe som engasjerer lærerne og diskuteres daglig.

Han er også positiv til at det vil komme konkrete bestemmelser om at alle skal møte en lærer med godkjent pedagogisk kompetanse.

– Det er imidlertid en dramatisk endring som foreslås om å ta bort den individuelle retten til spesialundervisning. Dette vil vi drøfte nøye før vi avgir høringssvar, sier Handal i en epost.