Norge

Flere kritiske til Listhaugs asylforslag

Allerede før Sylvi Listhaug (Frp) legger frem en rekke konkrete innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken tirsdag, er kritikken kommet.

Sylvi Listhaug vil gjøre det vanskeligere å få opphold i Norge.
  • Ntb

En av dem som ikke er imponert over alle forslagene, er Knut Arild Hareide, leder for regjeringens samarbeidsparti Kristelig Folkeparti. Han lover nye runder om asylpolitikken, ifølge VG.

Les også

I morgen legger hun frem tiltakene som skal gjøre det mindre attraktivt å søke asyl

Det skjer etter at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, KrF, Venstre, Arbeiderpartiet og Sentrumspartiet samlet seg om et asylforlik i forrige måned. Listhaugs forslag bygger på dette forliket.

— Vi skal vurdere flere av forslagene, men vi ser allerede nå at det her er flere forslag som er problematiske, og som først og fremst bare vil gjøre situasjonen for dem som kommer til Norge verre og dermed hemme integreringen, sier Hareide til VG, uten å utdype hvilke punkter han sikter til.

Vanskeligere å få opphold

NTB har fått tilgang til høringsnotatet, der det kommer fram at regjeringen vil gjøre det betydelig vanskeligere å få permanent opphold i Norge. Først etter fem år, mot dagens tre, kan innvandrere søke permanent opphold. Da må de også ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap, ha skaffet seg bolig og jobb eller utdanning, samt at de fortsatt må ha behov for beskyttelse.

Listhaug ønsker også å fjerne det såkalte «utvidede flyktningbegrepet», som ble innført i utlendingsloven i 2008 og innebærer at personer får status som flyktninger selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Dermed nektes flere en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad.

— Begrepet har gjort at mange flere enn det som strengt tatt er nødvendig har fått status som flyktninger, sa Listhaug til NRK mandag.

Venstre kritiske

Også samarbeidspartiet Venstre er kritiske til forslagene.

— Enkelte av forslagene går for langt, og kommer til å ramme mennesker som etter Venstres mening ikke skal omfattes av innstrammingene i asyl- og innvandringspolitikken. Formålet er sørge for at grunnløse asylsøkere ikke overbelaster systemet, fordi det går ut over dem som har behov for beskyttelse, poengterer talsmann André Skjelstad overfor NTB.

– Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse får det, sier Skjelstad.

- En skam

Ministeren møter liten forståelse hos SV, som ikke er blant partiene som godtok asylforliket som ble inngått i november. Stortingsrepresentant Karin Andersen mener at Ap i tillegg til Venstre og KrF må sette ned foten for lovendringene regjeringen ønsker gjennomslag for.

- Nå må Venstre, KrF og Ap våkne opp fra panikken som tok dem i høst og se at avtalen de gikk med på vil skade integreringen, hindre at folk kan klare seg og skape mer fattigdom, sier Andersen.

— Det er en skam, og den skammen må også Ap, Venstre og KrF bære om de ikke setter ned foten og stopper Listhaug, som kaster norske verdier på skraphaugen, fortsetter hun.

- Rammer de få og svake

Ikke uventet får Listhaug kritikk også fra Antirasistisk Senter, som særlig misliker begrensningen i hvem som skal få status som flyktninger. Leder Rune Berlund Steen mener innstrammingen vil ramme noen av de svakest stilte.

— Én av kategoriene som rammes av innstrammingen er en del krigsflyktninger. Reduserte rettigheter til uførepensjon vil eksempelvis bety at krigsinvalide henvises til sosialen. Etter hva jeg kan se, vil innstrammingen slå hardt ut for en nokså liten gruppe, sier Steen.

Høringsbrevet på 150 sider presenteres på en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet tirsdag.

Totalt vil Listhaug legge fram 40 større og mindre endringer av lover og forskrifter.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa