Nav rydder opp i gamle saker i trygdeskandalen

Nav vil behandle saker fra før 2012 der etaten kan ha feiltolket EØS-regelverket. Personer som kan være berørt, blir bedt om å ta kontakt.

Nav-direktør Hans Christian Holte ber personer som kan ha saker i trygdeskandalen fra før 2012, om å ta kontakt.

Fredag konkluderte Høyesterett med at trygdeskandalen også gjelder saker før 2012.

– Jeg er glad for at vi nå har fått en avklaring i saken. Vi kommer til å fortsette å gjøre det vi kan for å rydde opp, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han ber personer som tror de kan være berørt, om å ta kontakt pr. telefon eller via Navs nettsider.

– Vi har ryddet opp i saker etter 1. juni 2012, men noen av disse har et forløp før og etter denne datoen. Vi starter med å rydde i disse sakene og prioriterer sakene til de domfelte personene, sier Holte.

I tillegg til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger kan personer som har mottatt rehabiliteringspenger og attføringspenger, være berørt.

– Hvor mange som kan være berørt i perioden før 2012, vet vi ikke, men trolig er det færre saker i perioden før 2012. Omfanget må vi likevel ta forbehold om inntil vi har bedre oversikt. Hittil har vi prioritert saker fra perioden etter 1. juni 2012, der vi anslår at i overkant av 7000 personer er berørt, sier Holte.

Den nye dommen

Det var en enstemmig Høyesterett som i storkammer fredag besluttet å frifinne en tidligere bedrageridømt mann.

Mannen ble dømt til fengsel for å ha vært i Italia mens han mottok støtte fra Nav. Men det hadde han full anledning til etter EØS-regelverket, ifølge Høyesterett.

Saken omtales som pilotsaken i trygdeskandalen.

Det er den første av en lang rekke saker som nå gjenopptas fordi Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.