Norge

Frp-krav: Snakk norsk!

Mange har etterlyst bedre norskkunnskaper hos imamer i Norge. Men Frp går et skritt lenger: Partiet fremmer krav om at all religiøs forkynnelse, i alle trossamfunn, må foregå på norsk.

Oslo Katolske bispedømme: Det er viktig for oss å gi et tilbud til alle som oppsøker oss. Derfor har vi prester som holder gudstjenester på flere språk. Jeg synes forslaget fra Frp er uhørt, sier informasjonssjef Stian Erdal i Oslo Katolske bispedømme. Den katolske kirken har messer på blant annet norsk, engelsk, spansk, polsk, tagalog (filippinsk), vietnamesisk og tamilsk. Særlig populært er tilbud blant polske katolikker som jobber i Norge. Det er fullstendig uakseptabelt at Frp på denne måten forsøker å gripe inn trossamfunns religionsutøvelse, og at de bruker statsstøtten som brekkstang. Dersom forslaget får gjennomslag, vil det ramme oss. Men det vil særlig ramme jødene og muslimene, som har mange av sine hellige skrifter på hebraisk og arabisk. Jeg håper og regner med at dette ikke blir gjennomført, sier Erdal. DAG W. GRUNDSETH

 • Forf>
 • Forf><forf>kristine Meek<
 • <forf>gunnar Magnus <

Kravet er inspirert av debatten om imamenes manglende norskferdigheter. Men Frps Per-Willy Amundsen understreker at det skal gjelde likt for alle trossamfunn.Amundsen er innvandringspolitisk talsmann for landets største parti. Han leder også Frps innvandringspolitiske utvalg, som skal levere innstilling ut på nyåret.— Vi vurderer å innføre krav om at religiøse menigheter som mottar tilskudd fra det offentlige, skal drive sin forkynnelse på norsk, sier Amundsen, men etterlater ingen tvil om at utvalget allerede står bak kravet.Han begrunner det slik: - Vi må få opp i dagen den kommunikasjon som foregår mellom religiøse ledere og menighetene.- Er forslaget myntet spesielt på muslimer og moskeer?- Det er mye motivert av de holdninger som finnes i moskeer. Men det må innføres som en generell regel. Det er ikke ønskelig å ha særregler for muslimer. Det henger dårlig i hop med liberalistisk tankegods.- Vi har jo en svensk kirke i Oslo, skal de der måtte legge om fra svensk til norsk?

Svensk og engelsk.

— Jeg ser problemet. Vi må ha noen måter å løse det på, svarer Amundsen, før han kommer opp med løsningen: Gudstjenesten må enten foregå på norsk, eller på et språk størstedelen av nasjonen forstår. Det inkluderer både svensk og engelsk, mener han.Amundsen vil også gjøre unntak fra norskkravet når menigheten har besøk av personer fra andre land.- Hva med katolske messer på polsk eller vietnamesisk?- Vi må likebehandle. En sånn regel må innføres på generell basis. Vi kan ikke forskjellsbehandle muslimer.Amundsen betrakter ikke forslaget som tvang. - Hvis man ikke føler det behagelig å holde forkynnelsen på norsk eller engelsk, så kan man fraskrive seg statstilskudd.Han mener norskkravet vil fremme integrering. - Og det gir storsamfunnet en mulighet til å forstå hva som foregår.Han sier også: - Det er naturlig at myndighetene har en viss oversikt over de verdier som formidles i religiøse miljøer. Det er ikke unaturlig, når man har mistanke om at det formidles forkvaklede verdier, at man har et visst oppsyn med det.- Bør myndighetene innføre en ordning med stikkprøvekontroll, à la skjenkekontrollen?- Man kan tenke seg en sånn ordning, ja. Det er ikke unaturlig at man har den type oversikt, svarer Amundsen. Han understreker samtidig viktigheten av at mediene også følger med. - Vi må skape åpenhet om de verdier som formidles, sier han.

- Problematisk.

Høyres Kari Lise Holmberg reagerer med blandede følelser på kravet om forkynnelse på norsk. - Jeg synes i utgangspunkt det er problematisk. Vi har ytringsfrihet, sier hun, men tilføyer: - Jeg har forståelse for at man gjerne skulle hatt det på norsk.Holmberg understreker også: - Det er et krav fra vår side at imamer skal lære seg norsk og samfunnskunnskap. Det er helt fundamentalt. Aps Arild Stokkan-Grande sier: - Det er viktig at vi poengterer at i Norge snakker vi norsk. Men å gå inn i liturgien og fremleggelsen av budskapet, vil ikke vi være med på.SVs Rolf Reikvam er helt avvisende: - Vi er opptatt av at forkynnelsen skal foregår på det språk menigheten forstår, sier han.

Hvis man ikke føler det behagelig å holde forkynnelsen på norsk eller engelsk, så kan man fraskrive seg statstilskudd, sier Frps Per-Willy Amundsen. KNUT SNARE

Det Islamske Samfunn i Oslo: ¿ Vi er veldig skeptiske til et slikt krav fra Frp. Det kan virke mot sin hensikt, siden det kommer som en formaning ovenfra og ned, og ikke som et resultatav en dialog med oss. Hvis våre gudstjenester skulle foregått på norsk, ville mange troende ikke forstå hva som ble sagt, sier forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet iOslo. Han sier at han forstår et generelt ønske om å forstå hva som blir sagt i moskeer og i andre troshus. Han tror at enovergang til bruk av det norske språket i moskeer vil skje gradvis. ¿ Neste generasjon vil i stadig større grad benytte seg av norsk som førstespråk. Og norsk brukes i samtaler ogdokumenter allerede i dag. Det er andre måter å løse dette på enn å blande inn statsstøtten, sier Ghozlan. DAG W. GRUNDSETH

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo: ¿ Jeg har forståelse for at man ønsker å forstå hva som blir sagt i gudstjenester, men dette forslaget bryter totalt med religionsfriheten vi har iNorge, sier forstander Anne Sender i det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Hos jødene foregår alle bønner på hebraisk fordi man leser fra de hellige skrifter. ¿ Vår rabbiner bruker norsk igudstjenestene i dag, men det rituelle i gudstjenestene er umulig å endre. Det kan ikke være statens oppgave å bestemme hvordan vi praktiserer vår tro, og jeg synes at forslaget fra Frp er noe tull. Det er andre måter å løse integrasjons- og kommunikasjonsprobleme r på. Jeg er veldig positiv til størreåpenhet og gode relasjoner, men ikke til et slikt forslag, sier Sender. ROLF ØHMAN

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Beboerne blar opp for Kvartal 6

 2. NORGE

  Tre menn halliksiktet

 3. NORGE

  18-åring omkom i MC-ulykke på Romerike

 4. NORGE

  Mann kritisk skadet etter knivstikkingen på Oslo S mandag

 5. NORGE

  Politiet anker frifinnelsen av Stella Mwangi

 6. NORGE

  De er psykisk ustabile og skader seg selv. Hjelpen er å bli låst inne på en glattcelle.