Ombud landet over melder om engstelige pasienter. Rekordmange mangler fastlege.

Pasientombud over hele landet møter pasienter som er redde for at viktige prøvesvar ikke kommer frem. Mange opplever det som en påkjenning at de ikke har fastlege.

– Jeg har forståelse for at det er krevende å stå uten fastlege over lang tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

150.000 pasienter står uten fastlege, ifølge Helsedirektoratet. Det er en dyster rekord.

Det mangler plasser på fastlegers lister, og det mangler fastleger til å betjene lister i hele landet.

Det kommer frem i Helsedirektoratets rapport om allmennlegetjenesten.

Ifølge direktør Bjørn Guldvog mottar Helsedirektoratet stadig flere bekymringsmeldinger om utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger.

Utfordringene er:

  • Flere innbyggere står uten fastlege.
  • Det betyr færre ledige plasser på lister med fastlege.
  • Færre ledige plasser i fastlegeordningen har redusert både tilgangen til fastlege og muligheten til å bytte fastlege.
  • Dette kan medføre at innflyttere ikke får fastlege i den kommunen de flytter til.
  • Mange må vente lenge på ny fastlege.

Frykter for pasientsikkerheten

43 prosent av alle henvendelser til landets Pasient- og brukerombud handler om fastlegen. I den landsdekkende årsrapporten skriver ombudet at det er kritisk til om pasientsikkerheten er god nok for flere av disse pasientene.

I rapporten står det om pasienter som har ventet i år for å få skiftet fastlege. Andre blir «tvangsflyttet» fra listen til sin fastlege fordi legen må redusere antall pasienter på sin liste. Da gjøres det en tilfeldig utvelgelse av pasienter som må flyttes til en annen fastlegeliste, uten at pasienten har mulighet
til å påvirke avgjørelsen.

Utrygt å miste fastlegen

Linda Charlotte Grunnreis er Pasient- og brukerombud i Skien, Vestfold og Telemark. Hun bekrefter at mange kontakter henne om fastlegeordningen.

– Betegnelsen «fastlegekrisen» er i mange kommuner en realitet, mener hun.

Grunnreis sier mange opplever det som vanskelig og utrygt å miste sin fastlege.

Regjeringen møtes denne uken til budsjettforhandlinger.

Helseminister Ingvild Kjerkol innrømmer at stadig flere kommuner sliter med å rekruttere, og at etablerte fastleger velger seg bort fra ordningen.

– Det medfører at flere står uten fastlege. Det er uheldig. Å bli fulgt opp av en fast lege over tid gir bedre tjenester for pasienten, skriver hun i en e-post.

– Fastlege er en pasientrettighet. Hva sier statsråden til dem som ikke har denne rettigheten?

– Jeg har forståelse for at det er krevende å stå uten fastlege over lang tid, spesielt for dem som har behov for hyppigere oppfølging. Kommunene har et sørge-for-ansvar for å tilby nødvendige helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen, svarer hun.

Kjerkol trekker frem at regjeringen har innført høyere basisfinansiering og kortere pasientlister, og at de ser på hvordan den økonomiske forutsigbarheten kan bedres og arbeidsbelastningen reduseres for fastlegene.

Hun vil ikke røpe noe fra forhandlingene i regjeringen.

– Men hvis vi ikke løser fastlegekrisen, vil utgiftene komme på sykehusene og i kommunene. Det er også kommunal- og distriktsministeren veldig opptatt av å løse. Vi skal fortsatt styrke fastlegeordningen, slik at rekruttering og stabil legedekning sikres over hele landet. Dette er en av våre viktigste oppgaver, og vi er ikke i mål.

Legeforeningen: Lite har skjedd med ny regjering

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, er hverken imponert eller beroliget over helseministerens svar. Hun sier fastlegemangelen sprer seg over hele landet i et tempo vi ikke har sett tidligere.

– Fastlegekrisen er like mye en alvorlig pasientkrise, og den blir stadig verre, sier hun.

Rime hører om sykehusleger som ikke vet hvor pasientinformasjon fra lege eller sykehus skal sendes. Det betyr at viktig informasjon til pasienten, for eksempel prøvesvar, kan komme sent.

Anne-Karin Rime

Hun er særlig bekymret for pasientgruppene som er helt avhengig av tett oppfølging.

– Overbelastningen av fastlegeordningen får konsekvenser for andre deler av helsetjenesten. Kommuner har allerede måttet stenge legevakten, og sykehusene får langt mer oppfølgingsarbeid. Uten en fungerende fastlegeordning sitter befolkningen igjen med et langt dårligere helsetilbud.

Legeforeningen mener lite har skjedd siden Støre-regjeringen tok over i høst.

– De kommende budsjettforhandlingene og neste statsbudsjett avgjør om regjeringen klarer å oppfylle løftene. At regjeringen prioriterer dette, haster mer enn noen gang, sier Rime.