Norge

Lagmannsretten behandler terroranke til etnisk uigur

Borgarting lagmannsrett starter tirsdag ankebehandlingen i en sak der en mann står tiltalt for inngåelse av terrorforbund og deltagelse i blant annet IS.

  • NTB

Tiltalte er etnisk uigur og kinesisk statsborger. Han kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2012. To år senere fikk han oppholdstillatelse med flyktningstatus.

Den snart 31 år gamle mannen har anket over skyldspørsmålet og straffeutmålingen, mens påtalemyndigheten har anket over straffeutmålingen. 3. april i år ble han dømt til syv år og tre måneders fengsel i Oslo tingrett.

  • Les mer: Ifølge anslag holdes rundt én million mennesker, primært fra uigur-folket, i kinesiske leirer.

Da Utlendingsdirektoratet sendte ham en påminnelse om at oppholdstillatelsen måtte fornyes, var han i Tyrkia. Derfra gikk turen i to omganger til Syria.

I retten forklarte han at han ved flere anledninger var bevæpnet. Men da saken mot ham startet, nektet han straffskyld. Han forklarte at hans motivasjon var å slutte seg til Turkmenistan Islamic Party og andre uigurer, som ledd i uigurenes kamp mot kineserne.

I tingretten ble det bevist at tiltalte var klar over at organisasjonene han sluttet seg til, drev med aksjoner som var å anse som terrorhandlinger. Men den merket seg at hans motivasjon som fremmedkriger syntes å være en annen enn for mange andre.

De som prosederte i tingretten skal også føre saken i lagmannsretten, statsadvokat Frederik G. Ranke og advokat Brynjar Meling.

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere. Rettens ledes av lagdommer Jan Eivind Norheim. Det er satt av ti dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten.

Les mer om

  1. uigurer
  2. Oslo tingrett
  3. Syria