Norge

Anbefaler helt nytt betalingssystem for vei og jernbane

Regjeringen har bedt tre ulike instanser fortelle hvordan norske veier og jernbane bør finansieres. Den første rapporten sier: Legg om dagens system kraftig.

Det foreslås bompenger på de aller fleste norske veier, med lave satser.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Lag et nytt bompengesystem. La jernbanen få et eget utbyggingsselskap som kan ta opp lån. Offentlig/privat samarbeid (OPS) gir gode resultater. Dette er anbefalingene fra Vista Analyse.

I dag får vi ikke de veiene vi trenger. De veiene vi bygger og fornyer kunne kostet oss langt mindre enn de gjør i dag. Og jernbanen kunne vært bygget ut mye mer effektivt enn i dag. Det er budskapet i en ny rapport fra Vista Analyse, bestilt av Samferdselsdepartementet.

Vista er bedt om å utrede akkurat det samme som Finansdepartementet og Møreforskning, nemlig:

Les også

Syv veier til bedre vei og bane

Er dagens organisering og finansiering av infrastruktur hensiktsmessig?

Hvilke alternativer finnes — og hvilke kan bidra til mer effektiv utbygging i Norge?

Vistas rapport er en slakt av dagens norske modell for finansiering av vei og jernbane, delvis også for luftfart. En modell som for jernbane og vei handler om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, for vei dessuten om bompenger.

Dagens måte gir stor usikkerhet for dem som skal stå for utbyggingen. Og usikkerhet gir dårlig fremdrift og høye kostnader. I tillegg bidrar modellen til oppstykkede og ugunstige kontrakter, at veier og jernbane bygges stykkevis og delt, og at det ikke nødvendigvis er veiene det er størst behov for som blir prioritert. Alt ifølge Vista Analyse.

Nytt bompengesystem

Her forklarer daglig leder Ingeborg Rasmussen i Vista hvorfor de vil legge om Norges bompengeordning fullstendig:

I dag vedtas bompenger lokalt. Da settes satsene så høyt som mulig, for å ta inn mest mulig penger. Men når prisene settes for høyt velger folk andre veier, velger buss, eller lar være å reise. Mange som veien er ment for, har ikke råd. Det gir et betydelig samfunnsøkonomisk tap.

I stedet bør det innføres bompenger på de aller fleste norske veier, med lave satser. Bare veier der prisen for selve innføringen gjør etablering ulønnsom, bør slippe.

— Et forsiktig anslag tilsier at vi årlig vil få inn mellom 10 og 30 mrd. kroner ekstra ved en slik løsning, sier Rasmussen.

Flere andre land har ifølge henne delvis tilsvarende ordninger, men ingen har rendyrket den helt.

Gir OPS varm støtte

Statsminister Jens Stoltenberg er en av dem som har vært mest skeptisk til offentlig/privat samarbeid (OPS). Ifølge ham har tre norske forsøk, med motorveien E18 mellom Kristiansand og Grimstad i spissen, ikke vist klare fordeler.

Vista Analyse hevder derimot at den norske OPS-modellen har vist seg «godt egnet». Vista mener at OPS gir raskere fremdrift og sikrere finansiering enn statsbudsjettene.

Jernbanelån gir effektivitet

For store jernbaneprosjekt som InterCity-utbygging mellom Oslo og Skien/Halden/Lillehammer, anbefaler Vista at det opprettes et eget selskap som kan lånefinansiere utbyggingen, innenfor gitte rammer.

Lånene kan gis som statslån eller statsgaranterte, langsiktige obligasjoner. Det er en ordning Venstre har tatt sterkest til orde for på Stortinget.

«Hensikten med lånefinansiering er å gi utbyggingsselskapet rammebetingelser som sikrer en effektiv utbygging, uavhengig av årlige budsjetter og beslutningsprosesser,» heter det i rapporten.

Taxfreesalg langs veiene

Vista anbefaler en kraftig omlegging også av finansieringen av norske flyplasser. I dag håndteres dette av Avinor, gjennom avgifter betalt av passasjerene og inntekter fra taxfree-salg.

— Det er bare i Norge at taxfree-salg på landets hovedflyplass finansierer svakt benyttede flyplasser i utkantstrøk. I stedet bør disse finansieres over statsbudsjettet. Dette vil synliggjøre kostnadene ved å opprettholde de markedssvake flyplassene, og gi en direkte samfunnsøkonomisk gevinst, sier Ingeborg Rasmussen.

— Satt på spissen er det ikke noe mer naturlig med Avinor-inntektene enn med egne taxfree-salg langs norske veier, sier hun.

Møreforskning og Finansdepartementets rapporter er ventet til høsten.

Det foreslås bompenger på de aller fleste norske veier, med lave satser.

Kontant bom-nei

Både Høyre og Fremskrittspartiet sier tvert nei til forslaget fra Vista Analyse om å ha bompengeinnkreving på de aller fleste norske veier.

De mener det er uhensiktsmessig og at det i neste instans bare vil bli brukt til å melke bilistene enda hardere:

— Det de ikke tar inn over seg er at antennepunktene koster 5 til 10 millioner kroner pr. stykk, da vil det forsvinne utrolig mye bare for å bygge ut dette. Kostnadene blir enorme, mener samferdselspolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud. Han viser til den nye strekningen på E18 i Telemark mellom Langangen og Bommestad:

— Her skulle innkrevingskostnadene være 5 millioner for hvert av de syv punktene, men de er nå blitt 10 millioner for det første punktet som er bygget, altså dobbelt så mye som forutsatt. Dette er ikke noen god metode å få inn penger på. Det er altfor lite trafikk på mange av veiene i Norge.- Men det skal begynne med lave beløp?

— Man begynner lavt, og så øker det veldig mye. Det har vi jo mye erfaring med. Når de da sier at inntektspotensialet er 10 til 30 milliarder ekstra, handler det jo om at her skal det økes, mens bilistene totalt betaler inn 60 milliarder i året allerede. Her kan man se skriften på veggen, mener han.

Også Øyvind Halleraker fra Høyre i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er sterkt imot å la bompenger gjelde alle veier:

— Dette er ikke noe vi vil gå på, nei. Vårt hovedprinsipp med bompenger er at vi støtter det der det er ønsket fra lokale beboere og næringslivet i distrikter og byer for at de skal få forsert sine prosjekter. Dette er et viktig prinsipp, og forslaget fra Vista blir jo noe helt annet.

Forslaget om ny finansieringsmodell for Jernbanen med et eget selskap som skal drive utbygging, har imidlertid begges fulle oppslutning:

— Jernbaneforslaget er glimrende. Det handler om den sveitsiske modellen, der får man pengene ut av statsbudsjettet. Men det er spesielt at man skal bruke masse konsulenter på forslag som ligger der allerede, mener Hoksrud.

Magnhild Meltveit Kleppa gleder seg til debatten.

Skeptisk til bompengeendringMagnhild Meltveit Kleppa gleder seg til debatten.

— Jeg gleder meg nå til en åpen debatt om konklusjonene i Vistas rapport. Den blir et nyttig innspill i debatten som går om transportfinansiering i Norge, og arbeidet med ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Kleppa.

— Det viktigste budskapet er det om forutsigbarhet om finansiering av vei etc. A1v hensyn til de ansvarlige for utbyggingen, som Vegvesenet og Jernbaneverket, sier hun.

— Du har selv tidligere invitert næringslivet med på å gi et løft for veiene, nå sier rapporten at OPS er en god løsning?

— Jeg har en litt annerledes oppfatning enn rapporten om de tre OPS-forsøkene vi har bak oss. På E6 har vi vist at vi kan bygge enda raskere, uten OPS.

— Er du overrasket over noen av konklusjonene i rapporten?

— Jeg synes den nyanserer den norske debatten. Den viser til at flere land bruker lånefinansiering som et grep. Land som har underskudd i budsjettene. Det har ikke vi.

— Hvorfor er du skeptisk til omlegging av bompengeordningen?

— Fordi bompengeprosjektene i dag er lokalt initiert. Det gir legitimitet, sier Kleppa.

Les også

La oss få ta større ansvar