Utprøvingsprosjekt for gigantisk helsedigitaliseringsplan i trøbbel

De nasjonale ambisjonene om felles journalsystem i helsetjenesten gjennomføres først gjennom et regionalt milliardprosjekt i Midt-Norge. Nå er det klart at dette ikke vil kunne innføres som planlagt.

Helseplattformen skal blant annet innføres ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Det dreier seg om Helseplattformen, et prosjekt som skal gi en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det skulle etter planen tas i bruk neste år, brukes av 40.000 helsearbeidere og har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner.

Arbeidet er et såkalt utprøvingsprogram for planene om et enormt IT-løft for det norske helsevesenet, der et langt større og omstridt prosjekt planlegges: Et felles journal- og samhandlingssystem for resten av landets kommunehelsetjeneste, kalt Akson. Dersom Stortinget sier endelig ja, er dette beregnet å koste totalt 22 milliarder kroner å få innført.

Men nå er det dukket opp mørke skyer over utprøvingsprosjektet i Midt-Norge, viser styredokumenter.

Kritisk risiko

Her fremkommer det at styret «ser med på bekymring på» en rekke forhold, blant annet fremdrift, risikoutvikling og styring.

«Administrerende direktør konkluderer med at prosjektet er forsinket», heter det i et dokument Aftenposten har fått delvis innsyn i.

Forsinkelsene forklares blant annet med problemer knyttet til koronapandemien, men også «utfordringer med å inngå avtaler og få tilstrekkelige leveranser fra enkelte tredjeparter».

I et annet styredokument kommer det frem at det er kritisk risiko for at «omfang og kompleksitet» i deler av prosjektet er undervurdert, noe som kan føre til «finansielle overskridelser eller forsinkelser».

I prosjektets siste risikoanalyse omtales risikoen i deler av prosjektet som kritisk og rødfarget. Undervurdering av kompleksiteten trekkes frem som en faktor.

Styret konkluderer med at det ikke lenger «er realiserbart» å innføre systemet fra høsten 2021, som var den opprinnelige planen.

Det er opp til eierne av Helseplattformen AS, som er Trondheim kommune og Helse Midt-Norge, å vurdere om de vil stille seg bak styrets vurdering og utsette innføringen.

Det er ikke klart hvor store de eventuelle økonomiske konsekvensene vil bli. Men styret har bedt ledelsen i Helseplattformen om å legge frem «konkrete tiltak for å redusere risiko for økonomiske overskridelser og ytterligere forsinkelser».

Les også

Få oversikt: Dette er avsløringene og krangelen om Kommune-Norges nye journalsystem

– Forsinkelsen forsterket av koronaen

– Styrets oppfatning av situasjonen er at det ikke er tilrådelig å følge eksisterende plan fordi risikoen er for høy, sier styreleder Håkon Grimstad i Helseplattformen AS.

Han understreker at det er eierne av Helseplattformen som må ta endelig stilling til hvordan de vil forholde seg til styrets vurdering.

Les også

KS vil ha flere svar om Akson

– Hva er årsakene til forsinkelsene?

– Det er en sum av flere årsaker knyttet til prosjektplanen og ressurstilgang, som i betydelig grad er blitt forsterket av koronapandemien. I en prosjektorganisasjon er man avhengig av å jobbe tett og nært på hverandre. De uplanlagte møtene i korridoren er viktigere der enn andre steder. Da blir en situasjon med distanse og hjemmekontor faktorer som bidrar til å forsterke andre forsinkelser, sier Grimstad.

– Vi er en del av helsetjenesten, og det har gjort det ekstra utfordrende. Helsetjenesten har jo hatt et annet fokus de siste månedene.

– Når vil systemet kunne tas i bruk?

– Det tar ikke styrevedtaket stilling til, men den komplekse situasjonen på sykehus gjør at det i praksis kun er to ganger i løpet av et år man kan innføre et slikt system, og det er på høsten og våren. En utsettelse vil derfor ikke være på uker, men kan bli på enten rundt seks eller rundt 12 måneder.

– Vil kostnadsrammen på 3,3 milliarder kroner holdes?

– Det vil jeg ikke spekulere på.

Les også

Kritisert for uryddig konsulentbruk: Direktoratet for e-helse frikjenner seg selv

Uklare konsekvenser for Helseplattformens planlagte storebror

Prosjektet i Midt-Norge er langt mindre omfattende enn Akson, som vil bli det største IT-prosjektet i norsk historie. Det er foreløpig ikke klart hvorvidt forsinkelsene i Midt-Norge vil påvirke arbeidet med Akson.

– Vi har ikke fått det formelle vedtaket fra styret, så det er litt tidlig å si før vi har fått gjennomgått dette grundig, sier kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand i Direktoratet for e-helse.

Akson-planene har møtt kritikk fra flere fagmiljøer, der det pekes på at prosjektet er for komplekst, for omfattende, for risikofylt og basert på en utdatert tankegang rundt hvordan man driver IT-utvikling.

I tillegg har Aftenposten avslørt hvordan planleggingen av Akson i årevis har vært styrt av en av PwCs deleiere, noe som er blitt svært inntektsbringende for konsulentselskapet.

Les også

Les avsløringen: Konsulentmillionene

Støttespillerene mener på sin side at det ikke finnes noe godt alternativ til planene som ligger på bordet, og at de omfattende utredningene har konkludert med at Akson-modellen er best mulige løsning for helsepersonell og pasienter.

Dansk prosjekt med samme leverandør rammet av enorme problemer

Det er den amerikanske helseteknologigiganten Epic som er leverandør av systemet i Midt-Norge, og dette selskapet har også blitt trukket frem som en potensiell leverandør i Akson-prosjektet.

Det ble problemer da danskenes Sundhetsplattform skulle implementeres på Herlev-sykehuset på Sjælland.

I Danmark har Epic levert et lignende system, Sundhetsplatformen. Dette har vært preget av enorme utfordringer siden innføringen i 2016. Politicio skrev i 2019 om noen av de mer trivielle konsekvensene: Mangel på grundige oversettelser av kliniske begreper gjorde blant annet at «right leg» hadde blitt oversatt til «riktig ben» på dansk.

Da det ble innført på Herlev-sykehuset i København, oppsto det som blir omtalt som «ubeskrivelig, totalt kaos».

«Sundhetsplattformen er det mest destruktive og største pasientusikkerhetsmoment jeg har opplevd i mine 30 år som lege», skrev overlege Eva Glud ved Nordsjællands Hospotal på Twitter tidligere i august, etter at en en annen kollega ved sykehuset i Roskilde hadde slaktet prosjektet i en aviskronikk.

Helseplattformen opplyser at de har iverksatt en rekke tiltak for å unngå lignende problemer i Norge. Det innebærer blant annet at de vil ha en betraktelig lengre innføringsfase enn det som er vanlig hos andre Epic-kunder.