Norge

- Antall henlagte voldtektssaker kommer til å forbli høyt

Sjefen for Norges største advokatembede, Jørn Maurud, er klar: Det vil for all fremtid være svært mange voldtektsofre som må se gjerningsmannen gå fri.

afp000725214-BdvfmifGCj.jpg Foto: Holm, Morten

 • Robert Gjerde
  Journalist

I Aftenposten lørdag kommer det frem at det store flertallet av anmeldte voldtekter i 2011 og 2012 i Oslo endte uten at gjerningsmennene ble straffeforfulgt. Av 501 anmeldelser har kun 27 endt opp med domfellelse.

— Dette er skyhøye tall, sier leder i Oslo statsadvokatembede, Jørn Maurud.

Samtidig er han tydelig på at voldtekts- og overgrepssaker er svært krevende å jobbe med for politet.

- Antall henlagte anmeldelser for voldtekt kommer derfor til å forbli høyt, sier han.

- Hvorfor?

— Det er ikke til å legge skjul på at dette er fryktelig vanskelige saker å etterforske, samtidig som de samme strenge krav til rettssikkerhet må gjelde også i disse sakene, som i alle andre saker, sier han.

Les også:

Les også

Juryen frifinner i hver tredje voldtektssak

Han sier at mange av sakene henlegges etter bevisets stilling fordi politiet ofte har lite å jobbe med.

— Det kan skyldes mangelfulle opplysninger om gjerningsmannen. Ofte har det vært mye rus i bildet, både når det gjelder fornærmede og vitner. Anmeldelsene kan komme sent, og en god stund etter det angivelige overgrepet. Anmeldelsene er ikke sjelden upresise rundt hva som egentlig har skjedd. Hvis det samtidig er påstand mot påstand, er det klart at bevisene ofte ikke vil oppfylle kravene som en domstol har for å avsi en fellende dom, sier Maurud.

- Hvorfor sier du dette?

— Det er viktig at man har et realistisk forventning om hvor gode tallene kan bli. Og at i en del saker vil vi ikke greie å komme i mål med en domfellelse. Dessverre, sier Maurud.

- Antall henlagte saker skal ned

Maurud sier likevel at antall henlagte saker skal ned, og at det jobbes intenst med det akkurat nå. Han er også ganske overbevist om at det også vil skje, i alle fall for Oslos del.

— Jeg er optimist, og tror antall henleggelser kan gå ned, sier Maurud.

Gransket Oslo-politiet

I 2012 ledet Maurud en gransking av Oslo-politiets håndtering av voldtektssaker. Inspeksjonen av Oslo-politiet ble igangsatt etter en serie voldtekter i hovedstaden året før - en av flere såkalte voldtektsbølger de siste årene i Oslo - som resulterte i relativt få pågripelser. Voldtekstbølgen i 2011 ble viet stor oppmerksomhet i media og blant ledende politikere, og førte bl.a. til at daværende justisminister Knut Storberget tilførte Oslo-politiet ti nye stillinger til volds- og vinningsavsnittet.

Den gang, i oktober 2012, konkluderte Maurud - i inspeksjonsrapporten - med flere svakheter i Oslo-politiets håndtering av anmeldelser for voldtekt. Han slo bl.a. fast at særlig lang saksbehandlingstid bidro til de høye henleggelsestallene. Det ble påpekt at rutinene for samhandling internt i politiet måtte forbedres, at ventetiden på analyser og rapporter fra eksterne aktører var for høy og at rekrutteringsproblemer på etterforskersiden ga grunn til bekymring for om det var nok kvalifiserte søkere til etterforskerstillingene.

Håper 2014-tall blir bedre

— Mye har skjedd siden da. Bevisstheten rundt hvordan voldtektsanmeldelser skal følges opp er høyere, sier Maurud, og peker på at Aftenpostens tall er fra 2011 og 2012.

— Jeg har håp og tro om at tallene i fremtiden kommer til å bedre seg, sier han.

Han mener følgende punkter gir grunn til optimisme:

 • Ventetiden for rettsmedisinske rapporter er gått ned
 • Politiet er nå utstyrt med tiltakskort som i detalj beskriver hva som skal gjøres i voldtektssaker.
 • Det utarbeides nå en konkret etterforskningsplan i alle voldtektssaker
 • Det er utarbeidet klare samhandlingsrutiner mellom involverte politiavdelinger
 • Kompetansehevende tiltak for etterforskerne høyt prioritert
 • Ressurssituasjonen ved Voldtektsmottaket er styrket
  - Men hvis tallene for henleggelser kommer til å forbli høye. Hvorfor skal ofre da gå til anmeldelse? Mange opplever en henleggelse som et nytt overgrep.

— Det er viktig uansett at saker anmeldes. Det er viktig for dem som har vært utsatt for et overgrep å få forklart seg om det som har skjedd til kvalifiserte fagfolk. Så må politi og bistandsadvokater forklare grundig om mulighetene for å nå frem i rettssystemet, og at en henleggelse ikke nødvendigvis handler om at man ikke blir trodd. Det er viktig for å leve videre, sier Maurud, og legger til:

35 tiltak

— Det er også viktig at politi og bevilgende myndigheter har et riktig og realistisk syn på omfanget av denne kriminaliteten, både for at politiet skal kunne gjøre riktige prioriteringer og for at ressurstilførselen skal kunne dimensjoneres riktig.

Det som ble kalt voldtektsbølgen i 2011 var en av foranledningene til at den daværende regjeringen i juni 2012 presenterte en handlingsplan mot vold med 35 tiltak, bl.a. mer forebygging og undervisning, mer bistand til ofrene, styrking av kvaliteten i straffesaksbehandlingen i politi og påtalemyndighet og økt samarbeid mellom ulike sektorer.

Bistandsadvokat Hege Salomon understreker, i likhet med Maurud, viktigheten av at offer anmelder saken raskt og oppsøker voldtektsmottak.

— Jeg er enig i utgangspunktet til statsadvokat Jørn Maurud om at dette er vanskelige saker, men det betyr ikke at antall henleggelser skal eller bør være så høyt, sier advokat Hege Salomon.

— Politiet må prioritere saker som dette høyere. Jeg har opplevd at saker hvor anmeldelser kommer inn sent blir liggende, avhør av påstått gjerningsmann skjer lenge etter anmeldelsen og manglende åstedsundersøkelser, forteller hun.

FrPs justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen sier at uttalelsene fra statsadvokaten viser hvor viktig det er at fornærmede anmelder sakene raskt. – Det vil alltid være vanskelig for politi og påtalemyndighet når det går lang tid før en sak anmeldes. Jeg forstår at det kan være tøft å oppsøke et voldtektsmottak med en gang, men det må være verre å vente og så oppleve at gjerningsmannen går fri, sier Ellingsen.

Les også:

Les også

 1. Ble voldtatt – avvist av politiet: - Ikke første gang at folk med problematisk adferd blir avvist 

 2. - Et nei er et nei!

 3. - Mange lurer på om de selv kunne gjort noe annerledes

 4. Overlege: En sovevoldtekt kan oppleves like ille som et overfall

 5. Slik er jussen i voldtektssaker

 6. «Det er forhistorisk å snakke om tukling og soveromsvoldtekt»

 7. Vurderer å endre definisjonen av voldtekt – flere er kritiske

Les mer om

 1. Voldtekt