Mulla Krekar kan utleveres til Italia, slår Oslo tingrett fast

Oslo tingrett har besluttet at mulla Krekar kan utleveres til Italia, der han er dømt til tolv års fengsel for terrorforbund. – Vi påanker kjennelsen mandag, sier forsvarer Brynjar Meling.

Mulla Krekar i Oslo tingrett tidligere denne uken.

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. Mulla Krekar kommer til å påanke mandag. Han har ikke ledet noen terrororganisasjon og har ingen tilknytning til Italia, sier advokat Brynjar Meling til Nyhetskanalen.

Han varsler bruk av alle rettsmidler nasjonalt og internasjonalt for å hindre utlevering.

Meling er også opprørt over at retten ikke «har tatt hensyn til det alvorlige politiske spillet» i saken. Han sikter til uttalelser fra sentrale Frp-politikere om å sende Krekar ut av landet selv om det bryter med menneskerettighetene, og at statssekretærer fra Frp har vært i møter med italienske myndigheter for å få dem til å begjære Krekar utlevert.

Mulla Krekar møtte i begynnelsen av denne uken i Oslo tingrett. Han motsatte seg da utlevering til Italia. Avgjørelsen falt fredag ettermiddag.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Tror på rettferdig rettergang

I kjennelsen er det rettens syn at Krekar vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

– Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Selv om Oslo tingrett har funnet at vilkårene for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

– Ledet terrornettverk

Siktelsene mot Krekar bygger i hovedsak på bevis innhentet fra avlyttede samtaler. De gir etter rettens syn tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at Krekar var den ubestridte lederen av terrororganisasjonen Rawti Shax.

«Det var allerede 02.09.2012 tale om å arbeide som en menneskelig kropp med Faraj Ahmad som hjernen og den eneste med full oversikt og kontroll. Det var gjennomgående tale om hemmelighold», siteres det i kjennelsen.

Retten viser også til uttalelser fra Krekar om at «..de skulle la fienden tro at de holdt på med harmløse aktiviteter, være årvåkne og forsøke å forhindre infiltrasjon».

Retten skriver også at Krekar snakket «om å likvidere mennesker» og om å «bruke kriminelle til å drepe personer som de ville kvitte seg med.»

Frykter ikke utlevering til Irak

Meling har i retten anført at en utlevering til Italia vil medføre risiko for at han derfra kan bli utlevert til Irak, og at han der vil risikere dødsstraff.

I 2016 kom Oslo tingrett til at Krekars liv ikke er i alvorlig fare, og retten kan ikke se at vurderingen skal endres nå.

Retten mener også at Krekar vil få en rettferdig behandling av anken sin dersom han blir utlevert til Italia. I første rettsinstans ble han dømt uten selv å ha vært til stede i retten.

Inhabilitet avvist

Meling hevdet at det foreligger inhabilitet hos politisk ledelse i Justisdepartementet, men heller ikke denne anførselen ble tatt til følge.

Retten «finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i vurderingen av habilitet hos politisk ledelse i departementet».