Norge

ID-sjekk skal hindre svindel

Myndighetene krever fødselsnummer på medlemmer av tros- og livssynssamfunn som mottar statsstøtte. Trossamfunnene hevder tiltaket vil påføre dem tap.

  • Forf>
  • <forf>haakon E. H. Eliassen Arnfinn Mauren <

Lovendring. — Bakgrunnen for kravet er at en del trossamfunn ikke har levert fullstendige medlemslister. De har ført opp medlemmer som ikke har eksistert eller som har flyttet ut av landet. Noen har også vært ført opp flere steder, sier ekspedisjonssjef Henning Gorholt i Kultur- og kirkedepartementet.Fra og med 2005 vil tros- og livssynssamfunn bli lovpålagt å oppgi fødselsnummer for alle medlemmer som det søkes statsstøtte for. Medlemslistene som sendes til Fylkesmannen for kontroll, vil bli videresendt til Brønnøysundregisteret som skal sjekke listene opp mot personregisteret.- Kontrollen av medlemslistene tidligere, har vært vanskelig og vi har ikke hatt ressurser til å sjekke lister som i noen tilfeller kan inneholde over 5 000 medlemmer. Gjennom stikkprøvebaserte kontroller har vi derimot avdekket en del feilføringer, sier avdelingsdirektør Merethe Helstad hos Fylkesmannen i Oslo.

Skeptisk

Det er spesielt gjennom kontroll av medlemslistene til muslimske menigheter, at man har avdekket feil som har ført til feilutbetalinger.- Dette vil nå bli kvalitetssikret på en langt mer tilfredsstillende måte, mener Helstad.De muslimske menighetene er svært skeptisk til måten det gjøres på fordi det ofte er vanskelig å skaffe til veie medlemmenes fødselsnummer:- De respektive moskeene prøver nå å skaffe medlemmenes fødselsnummer. Tilbakemeldingene jeg har fått, er at folk er skeptiske. De har en frykt for slik registrering, og vil ikke oppgi fødselsnummeret til hvem som helst, forteller nestleder Imran Mushtag i Islamsk Råd Norge.Det samme problemet har andre trossamfunn med en betydelig andel innvandrere og utenlandske medlemmer.- Store grupper, blant annet latinamerikanere, har dårlige erfaringer med slik registrering og er engstelige for å oppgi fødselsnummer, forklarer notar Chris Nyborg i Oslo Katolske Bispedømme.

Milliontap

Kultur- og kirkedepartementet tilbyr å dekke kostnadene knyttet til en fellesinnhenting av fødselsnummer. Fremskaffelsen av fødselsnummer vil bli foretatt av IBM Infobank, som er godkjent av Skattedirektoratet.Trossamfunnene frykter likevel at denne innhentingen ikke vil fange opp alle. En årsak til dette er at mange innvandrere skriver navnet sitt på forskjellige måter.- Vi kan ha rett navn, mens Folkeregisteret ikke har det. Spesielt kan det bli vanskelig å fremskaffe fødselsnumrene til vietnamesere på grunn av navneskikkene deres, sier Chris Nyborg i Oslo Katolske Bispedømme.Selv etter innhentingen av data, tror han at minst ti prosent av kirkens over 45 000 medlemmer ikke vil bli registrert. Det betyr i så fall et tap på 2,5 millioner kroner. Også de muslimske menighetene er redd for å få statsstøtten betydelig kuttet.Statens tilskudd dreier seg i dag om rundt 600 kroner per medlem, som utgjør statens og kommunens utgifter til statskirken.- Vi blir pålagt merarbeid, men får mindre igjen. Det synes vi er beklagelig, sier Imran Mushtag i Islamsk Råd Norge.