FHI: Sterk økning av klamydia og gonoré i 2022

Antall meldte tilfeller av klamydia og gonoré økte betydelig i siste halvdel av 2022. Hiv- og syfilistallene økte også.

Folk traff hverandre mindre under pandemien. Nå går folk igjen ut – og gjør nye bekjentskaper.

Det viser tall fra overvåkingen av seksuelt overførbare infeksjoner som er meldt til Folkehelseinstituttet i fjor.

Tallene kommer frem i FHIs årsrapport for 2022 om seksuelt overførbare infeksjoner.

– Fra august 2022 har antall meldte tilfeller av klamydia ligget høyere enn tidligere år. Dette sammenfaller med en tilsvarende økning i gonoré blant unge heteroseksuelt smittede, og kan skyldes økt sosial kontakt etter gjenåpningen av samfunnet. Noen endringer i kriterier for rapportering og overvåking kan også ha bidratt til at melderaten har økt, sier overlege Anne Olaug Olsen ved FHI.

Klamydiatallene er tilbake på nivået fra før pandemien

Etter en nedgang under pandemien, ble det i fjor meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i Norge. Det var en klar økning sammenlignet med pandemiåret 2021, da det ble meldt om 23.447 tilfeller. Tallene for 2022 er på samme nivå som i toppåret 2019.

  • I fjor, som tidligere år, var flertallet av de meldte tilfellene blant kvinner (58 prosent).
  • Etter en nedgang under pandemien, er klamydiatallene tilbake på nivået fra før pandemien.
  • Antall meldte tilfeller har økt i alle fylker fra 2021 til 2022, med unntak av Agder (hvor det var en økning i 2021).
  • I 2022, som foregående år, var majoriteten av de testede kvinner (69 prosent). Menn har i løpet av de siste par tiårene utgjort en stadig større andel av de som testes.

– Prøvetaking bør målrettes til gruppen med høyest risiko for smitte, det vil si unge under 25 år, sier Anne Olaug Olsen.
– Ved symptomer og/eller mistanke om seksuelt overførbar infeksjon, er det nå viktig at det testes både for gonoré og klamydia, legger hun til.

Gonoré: Sterk økning av unge heteroseksuelt smittede

Etter en kraftig nedgang i meldte gonorétilfeller under pandemien, gikk antall tilfeller sterkt opp igjen i fjor. Da ble det meldt 1857 tilfeller, mot 555 tilfeller året før. Økningen er spesielt stor hos unge kvinner i forhold til situasjonen før pandemien.

FHI mener flere må bruke kondom når de har sex.

– Økt kondombruk er avgjørende for å begrense smittespredningen av klamydia og gonoré. Samtidig er det svært viktig med god smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle, sier Olsen.

Hun påpeker at disse tiltakene er ekstra viktige nå som gonorésmitte er introdusert hos heteroseksuelt smittede kvinner og menn.

Økning av syfilis

Etter det som trolig var en pandemirelatert nedgang i syfilis i 2021, økte antall meldte tilfeller både blant menn som har sex med menn og heteroseksuelt smittede i 2022.

  • Det ble meldt 192 tilfeller (184 menn og 8 kvinner) av syfilis i 2022 mot 163 tilfeller i 2021.
  • Av tilfellene i 2022 var 163 (85 %) homoseksuelt smittet.
  • Hivpositive menn som har sex med menn (msm) og msm med innvandrerbakgrunn er mest utsatt for syfilissmitte.

– Det avdekkes få tilfeller av syfilis gjennom smittesporing. Hyppig testing og rutinemessig screening i spesielt risikoutsatte grupper er derfor viktig for å avdekke infeksjonen hos personer uten symptomer, sier Olsen.

Hivtallene har økt – mange fra Ukraina

Hivsituasjonen er nå preget av et stort antall hivpositive flyktninger og innvandrere som kommer til Norge.

Det ble i 2022 meldt 245 hiv-tilfeller mot 102 hivtilfeller i 2021. Av de 245 tilfellene var 192 (78 %) smittet før ankomst til Norge.

Av disse var det 97 (50 prosent) som kom fra Ukraina. Ukraina antas å ha hatt 250.000 hivpositive og det kom 37.000 ukrainere til Norge i fjor. Helsemyndighetene hadde et system for testing av ukrainerne ved ankomst til Norge.

Av de 97 tilfellene var hele 80 (82 %) kjent hivpositive og på gjennomgående god hivbehandling fra hjemlandet.

FHI skriver at «disse representerer derfor i liten grad
smittevernmessige utfordringer i Norge, men må i likhet med andre hivpositive ha regelmessig oppfølging ved infeksjonsmedisinske poliklinikker».

Andelen hivpositive som smittes i Norge har gått ned med nær 80 prosent i løpet av de siste ti årene. I 2022 ble 22 personer smittet av hiv i Norge.

Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte.