Sivilombudsmannen: Soning i Nederland bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser

Sivilombudsmannen slår fast i en ny rapport at norske innsattes soning i Nederland bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser.

Justisminster Anders Anundsen og den nederlandske justisministerens statssekretær Fred Teeven besøkte i mars 2015 fengselet «Norgerhaven» i Veenhuizen i Nederland. Her har norske myndigheter kjøpt fengselsplasser.

Siden 2015 har norske myndigheter leid 242 plasser i Norgerhaven fengsel i Nederland, hvor innsatte som er dømt i Norge kan sone sin straff.

Nå har Sivilombudsmannen, Aage Thor Falkanger, kommet med en rapport hvor han fastslår at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Falkanger peker på at Norge ikke er fritatt for ansvaret for å forhindre menneskerettighetsbrudd, selv om straffen gjennomføres i et annet land.

Sivilombudsmannen besøkte fengselet i september 2016.

Les også

Bakgrunn: Norske fanger kan bli tvangssendt til Nederland

Norske myndigheter kan ikke sette i gang etterforskning

I rapporten fremhever Falkanger at norske myndigheter ikke vil være i stand til å sette i gang en etterforskning dersom det skulle oppstå mistanke om tortur eller annen umenneskelig behandling i Norgerhaven fengsel.

– En slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon. Det er også problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. I et forebyggingsperspektiv utgjør en slik løsning, der norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, en risiko for tortur og umenneskelig behandling, sier sivilombudsmannen i pressemeldingen.

Les også

Fengsel: Innsatte er sterkt imot å sone i Nederland

Språkutfordringer påvirker soningen

Sivilombudsmannen presiserer at de fysiske forholdene i fengselet fremstår som gode og at de som jobber der får gode tilbakemeldinger fra de innsatte.

– Utdanningstilbudet i Norgerhaven er ikke tilpasset innsatte med behov for videregående og høyere utdanning. Innsattes reelle mulighet til å motta besøk fra familie og venner er begrenset, sier Falkanger.

Han peker også på at soningen påvirkes negativt av spårkutfordringer og de ansattes manglende kunnskaper om norsk regelverk og praksis.

I rapporten pekes det også på at det er bekymringsfullt at innsatte som har omfattende behov for helsehjelp, unge innsatte og innsatte med manglende engelskkunnskaper overføres til fengselet, uavhengig om dette skjer frivillig eller ikke.

Jussbuss: - Dette må bli spikeren i kista

– Dette må bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel, sier Karen Hjelmevik Nerbø i fengselsgruppa i Jussbuss.

Jussbuss er et rettshjelpstiltak som gir gratis rettshjelp til norske innsatte, deriblant i Norgerhaven fengsel. De har besøkt fengselet i Nederland flere ganger siden oppstarten i 2015.

– Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen, sier Nerbø.

– Nå når Sivilombudsmannen har slått fast at fengselet også bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser, må dette bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel, slår hun fast.

– Frihetsberøvelse er samfunnets strengeste straff, og det er staten som har ansvaret for å gjennomføre den. Den blåblå regjeringen har derimot outsourcet kriminalomsorgen vår til Nederland, og denne rapporten viser at Norgerhaven-prosjektet har vært mislykket, hevder Nerbø.