Norge

Ikke siden 2006 er så få containere fraktet på jernbane

Frakt av containere er et mål på hvor bra jernbanen lykkes i å overta godstransport på vei. Slik sett var 2015 ikke et hyggelig år.

A-løpet-stor-gods-a.jpg
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Nedgangen fra 2014 til 2015 var alt i alt på 1,8 prosent. I alt fraktet togene 488.000 containere i 2015, det laveste tallet siden 2006. Det opplyser NHO Logistikk.

— Siden 2008 er container-trafikken på bane redusert med 17 prosent, sier direktør for næringspolitikk, Erling Sæther.

Når containerfrakten ikke går på bane havner den på veiene. Det betyr flere tusen flere vogntog på norske veier. Ikke minst fordi mengden av gods alt i alt øker.

Lyspunktene for 2015 er tømmer og annet trevirke, som øker på jernbane.

Tiltakspakke til én milliard

Før jul ble det lagt frem en egen tiltakspakke for gods på jernbane til en verdi av én milliard kroner. Det var en realisering av tiltak som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger presenterte i Aftenposten i mars i fjor.

Forslagene kom ifølge Enger som et resultat av selvransakelse i Jernbaneverket.

Bil og tog konkurrerer ikke om samme gods

Men jobben blir tung. I oktober kom Jernbaneverket med en diger godsrapport som konstaterte at alle hadde tatt feil om muligheten til å flytte gods fra vei til bane.

Rett og slett fordi vei og bane i liten grad har konkurrert om de samme varene.

Bedre punktlighet for godstog - men...

Ifølge NHO Logistikk er innstilte godstog den viktigste årsaken til nedgangen i frakt av containere, om han holder konkurransen med bil utenfor.

— Punktligheten øker, det setter vi pris på. Men det var ca 170 innstillinger i 2015. Disse fordeler seg på planlagte innstillinger som gjøres i forbindelse med vedlikehold av jernbanestrekninger og på en stor del uplanlagte innstillinger som skyldes hendelser på linjenettet, sier Sæther.

En forklaring på bedre punktlighet kan være at bevilgningene til drift og vedlikehold på jernbanen er økt vesentlig de to siste årene, mener NHO Logistikk.

Jernbanedirektøren er fortsatt optimist

Fra 2016 vil Jernbaneverket ta et større ansvar for det som kalles «oppetid» på jernbanenettet. Det innføres en forsøksordning med kompensasjon til togselskapene for innstillinger som ikke skyldes togselskapene selv.

— Strakstiltakene bidrar til å gjenreise troen på at jernbanen vil ta sin del av godsveksten. Jernbanen er miljøvennlig, sikker og konkurransedyktig på pris, uttalte jernbanedirektør Elisabeth Enger i forbindelse med lanseringen av tiltakene.

— Vi jobber langsiktig for at jernbanen skal ta en økt andel av godstransporten fra vei, sier hun.

I tillegg til kompensasjonsordningen handler tiltakene om godsterminaler i Oslo og Trondheim, som skal oppgraderes, og om at arbeid med krysningsspor, møteplasser for tog på enkeltsporede strekninger, skal fremskyndes.

Innenfor andre markedssegmenter har godstrafikk med jernbane økt. Det gjelder særlig frakt av tømmer og trevirke som i dag eksporteres til Sverige og andre land på grunn av nedlagt skogsvirkeindustri i Norge.

  • Her er mer om godstrafikk på vei og bane:

Les også

  1. Flere norske enn østeuropeiske vogntog er blitt tatt ut av trafikk i vinter

  2. Norske veier vil få vogntogsjokk

Les mer om

  1. Samferdsel